Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Extrémne prejavy zmeny klímy a ich dopady na rast a produkciu lesných porastov. (FORCLIMEX)
Riešiteľská organizácia: Národné lesnícke centrum (NLC-LVÚ Zvolen)
Partneri: Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO)
Kód projektu:
APVV-16-0325

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana Sitková, PhD.(NLC)

Koordinácia u partnerov: doc. Ing. Katarína Střelcová, PhD. (TUZVO)
Doba riešenia: 07/2017-06/2021
Rozpočet projektu 249 972,- EUR
Financovanie: APVV
Charakter výskumu: aplikovaný výskum
Odberatelia výsledkov výskumu: Štátne lesy TANAPU, Lesy SR, š.p.

 

Anotácia a ciele projektu:

Rastúca frekvencia a intenzita extrémnzch meteorologických udalostí má nepriaznivé dopady na všetky zložky životného prostredia a v lesnom hospodárstve spôsobuje značné ekologické a ekonomické straty. Národné lesnícke centrum (žiadateľ) a Technická univerzita vo Zvolene (spoluriešiteľ) disponujú rozsiahlou dátovou a prístrojovou infraštruktúrou, sieťou výskumných plôch a databázou dlhodobých údajov rôzneho charakteru, čo ponúka jedinečný potenciál pre hodnotenie dopadov extrémnych prejavov klímy na lesnú zložku prírodného prostredia.


Hlavným cieľom projektu
 je vytvorenie funkčnej dlhodobo-udržateľnej lesníckej aplikácie pre on-line biometeorologický monitoring so zámerom operatívneho hodnotenia celej škály s klímou súvisiacich rizík v lesných ekosystémoch (sucha, vzniku požiarov, povodní a iniciácie šírenia hmyzích škodcov) pre potreby lesníckej praxe, širšej verejnosti a v edukačnom procese. Zároveň budú s využitím rozsiahlych lesníckych a klimatologických databáz analyticky zhodnotené negatívne dopady recentných meteorologických extrémov (najmä sucha a horúčav) na rast a produkciu lesných porastov.


Čiastkové ciele projektu
 definujeme nasledovne:

Cieľ 1 - Integrovať sieť regionálnych biometeorologických staníc prevádzkovaných NLC a TUZVO s cieľom efektívneho využitia existujúcej prístrojovej infraštruktúry a pre účely monitoringu a predpovedania rizík vo vybraných lesných celkoch Slovenska.

Cieľ 2 - Vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá operatívne sprístupňuje získavané biometeorologické údaje, vrátane rôznych odvodených hydrometeorologických a klimatických indexov tak, aby sa vytvorili predpoklady pre efektívne využívanie výsledkov projektu v praxi.

Cieľ 3 - Analyzovať databázu dlhodobých klimatických údajov, identifikovať výskyt extrémnych meteorologických situácií (početnosť a trvanie) a na základe údajov monitoringu lesov Slovenska analyzovať ich dopady na rast a produkciu lesných porastov v rámci SR.

Cieľ 4 - Vyhodnotiť vplyv extrémnych meteorologických epizód na ekofyziologické procesy vybraných drevín a s využitím procesne orientovaného modelu simulovať dopady klimatických extrémov na rastové procesy, vodný režim a biochemické toky látok.

Cieľ 5 - Syntetizovať a zdieľať dosiahnuté výsledky, a formou úzkej spolupráce s odberateľmi výsledkov riešenia (Lesy SR, š.p., Štátne lesy TANAPu) implementovať vytvorený produkt (web-aplikáciu) do lesníckej praxe a vzdelávacieho procesu.

tomenu