Aplikácia metód diaľkového prieskumu Zeme pre hodnotenie stavu lesov ovplyvnených VD Gabčíkovo

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Aplikácia metód diaľkového prieskumu Zeme pre hodnotenie stavu lesov ovplyvnených VD Gabčíkovo
Kód projektu: APVT-27-P05905
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rastislav Raši, PhD.
Doba riešenia: 08/2005-06/2006
Celkové náklady za dané obdobie: 800 000,- Sk
Financovanie: APVT

Ciele projektu: Plošné zhodnotenie stavu lesných porastov ovplyvnených vodným dielom Gabčíkovo s využitím leteckého diaľkového prieskumu Zeme a objektovo orientovanej klasifikácie obrazu.
Partneri projektu: Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA spol. s r.o
 

tomenu