Integrovaný systém simulácie odtokových procesov. (ISSOP)

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Integrovaný systém simulácie odtokových procesov. (ISSOP)
Hlavný partner: ESPRIT spol.s.r.o.
Partneri: NLC – LVÚ Zvolen, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Kód projektu:
ITMS 26220220066
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Sitková, PhD.
Doba riešenia: 05/2010-12/2014
Celkové náklady za dané obdobie na NLC: 335 000,- EUR
Financovanie: ASFEU

 

Anotácia:

Projekt ISSOP je koordinovaný hlavným prijímateľom NFP, spoločnosťou ESPRIT spol. s.r.o.. Cieľom aktivity 2.1 „Úloha lesných porastov v zrážkovo-odtokových pomeroch povodia a krajiny“, ktorá je predmetom riešenia na NLC, je regionálna parametrizácia hydrologického modelu údajmi týkajúcimi sa lesných porastov a ich vplyvu na hydrologickú bilanciu. Zámerom je rozšírenie intenzívneho monitoringu zložiek vodnej bilancie lesných ekosystémov a posúdenie vzájomných interakčných vzťahov v systéme pôda - drevina – atmosféra pre potreby vyvíjaného hydrologického modelu. Konkrétne sa koletív riešiteľov venuje výskumu kvantifikácie transpiračného procesu u rôznych drevín, monitoringu vertikálnych a podkorunových úhrnov zrážok, odvodzovaniu a modelovaniu intercepcie, potenciálnej evapotranspirácie a indexu listovej plochy. Z parametrov pôdneho prostredia spresňujeme pre účely modelu údaje o hĺbke koreňovej zóny a niektoré hydrofyzikálne charakteristiky pôd. Podpornou informáciou v hydrologickom modele je aktuálne rozšírenie siete lesných ciest.


Riešiteľský kolaktív:
Zuzana Sitková (odborný garant aktivity), Ivan Barka, Tomáš Hlásny, Pavel Pavlenda, Jozef Vladovič, Katarína Střelcová, Milan Konôpka, Ján Šulko, Mariana Mániková (aktuálne Lucia Psotná - finančný menežer), Miroslava Slivková (projektový menežer), Sidónia Dolniaková (osoba za VO)

tomenu