Prebiehajúce klimatické zmeny a ich dopady na rozvoj spoločnosti

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Prebiehajúce klimatické zmeny a ich dopady na rozvoj spoločnosti
Kód projektu: -
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Doba riešenia: 10/2003-12/2005
Celkové náklady za dané obdobie: 13 000 000,- Sk
Financovanie: ŠP VaV

Ciele projektu: Príprava opatrení na adaptáciu spoločnosti a hospodárstva na možné dopady prebiehajúcej klimatickej zmeny z hľadiska regionálneho rozvoja Slovenska a preskúmanie adaptačných opatrení z hľadiska regionálneho rozvoja.
Partneri projektu: Hydromeliorácie Bratislava; Výskumný ústav zeleninársky, Nové Zámky; Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra; Matematickofyzikálna fakulta UK, Bratislava; Výskumný ústav potravinársky, Bratislava; Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
 

tomenu