Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ:Ing. Hana Pavlendová, PhD.
Partner: Geofyzikálny ústav SAV
Doba riešenia:  10/2013 – 03/2017
Celkové náklady za dané obdobie: 109 564,- EUR
Financovanie: APVV

 

 Anotácia:

Projekt sa zaoberá návrhom systému hodnotenia potenciálneho rizika prízemného ozónu pre horské lesné ekosystémy. Systém hodnotenia bude vychádzať z analýzy prekračovania kritických úrovní fytotoxických ozónových dávok (POD), založených na princípe prekračovania kritických úrovní stomatálnych tokov ozónu vo vybraných lesných porastoch v modelovom území Vysoké Tatry.
Riešenie projektu je rozdelené do štyroch etáp. Prvá etapa je zameraná na výber a založenie výskumných plôch a tvorby vstupnej databázy projektu. Druhá etapa je zameraná na realizáciu terénnych zisťovaní a lokálna parametrizáciu modelu DO3SE, jej súčasťou bude realizácia kontinuálnych meraní požadovaných vstupných parametrov na vybraných plochách, spresnenie parametrov modelového výpočtu pre lokálne podmienky a mapovanie vybraných pôdnych vlastností v modelovom území. Tretia etapa bude venovaná analýze údajov a realizácii modelových výpočtov na základe všeobecnej a lokálnej parametrizácie, jej súčasťou bude validácia a spracovanie nameraných údajov a výpočet stomatálnych tokov a POD pre vybrané rastlinné. Štvrtá etapa je zameraná na návrh systému dlhodobého hodnotenia POD prostredníctvom softwérovej aplikácie.
Rozsiahla údajová báza získaná počas riešenia projektu bude využiteľná i pri modelovaní ostatných procesov v lesných ekosystémoch ako aj na hodnotenie prekračovania kritických úrovní ozónu stanovených na ochranu ľudského zdravia.
 

tomenu