Výskum bilancie a zásob uhlíka v horskej krajine

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Výskum bilancie a zásob uhlíka v horskej krajine
Kód projektu: APVT-27-037702
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Minďáš, PhD.
Doba riešenia: 01/2004-12/2006
Celkové náklady za dané obdobie: 3 708 000,- Sk
Financovanie: APVT

 

Ciele projektu: Získať základné vedecké poznatky o zásobách uhlíka a ich zmenách v horskej krajine s dôrazom na lesné a agrárne ekosystémy, spôsob využívania krajiny a ľudské aktivity v krajine vo vzťahu k plneniu záväzkov Kjotského protokolu.

tomenu