Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych pomerov a biodiverzity

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych pomerov a biodiverzity
Kód projektu: APVT-27-006404
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Doba riešenia: 01/2005-01/2007
Celkové náklady za dané obdobie: 1 517 000,- Sk
Financovanie: APVT

 

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je získať vedecké poznatky o vývoji vybraných pôdnych vlastností a biodiverzity rastlinných spoločenstiev v dlhodobo sledovaných modelových bukových lesných ekosystémoch s rozdielnym vývojom.

  • získať nové poznatky o stave a dlhodobom vývoji pôdnych pomerov (so zameraním najmä na pokrývkový humus, pôdny uhlík a pôdnu reakciu) v bukových ekosystémoch s rozdielnym vývojom
  • získať nové poznatky o stave a vývoji fytocenóz v bukových ekosystémoch s rozdielnym vývojom
  • zhodnotiť dlhodobý vývoj vybraných modelových bukových ekosystémov z hľadiska pôdnych pomerov, biodiverzity a porastových charakteristík s ohľadom na ich rozdielny vývoj
     
tomenu