Výskum vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom na očakávané klimatické zmeny

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Výskum vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom na očakávané klimatické zmeny
Kód projektu: APVT-27-023304
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Doba riešenia: 01/2005-01/2007
Celkové náklady za dané obdobie: 3 851 000,- Sk
Financovanie: APVT

Ciele projektu: Získať exaktné poznatky o vodnej bilancii a schopnosti lesných ekosystémov vysporiadať sa s očakávanými zmenami klímy.

tomenu