Vplyv zimnej údržby ciest na lesy v chránených územiach

skipmenu

tomenu

Vplyv zimnej údržby ciest na lesy

v chránených územiach

  

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v roku 2012 v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2012, dňa 5.11.2012.

Termín podania projektu: 21.1.2013

 

Základné informácie

Názov projektu: Vplyv zimnej údržby ciest na lesy v chránených územiach

Evidenčné číslo projektu: APVV-0593-12

Charakter výskumu: Aplikovaný výskum

Odbor výskumu a vývoja:10700-Ostatné odbory prírodných vied

 

Žiadateľ: Národné lesnícke centrum, T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen

Začiatok riešenia projektu: 1.10.2013

Koniec riešenia projektu: 31.3. 20017

Spolu 42 mesiacov

 

Celkové náklady: 249 033 €

Z toho finančné prostriedky z APVV: 136 359 €

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov NLC: 112 674 €

 

Riešiteľský tím:RNDr. Slavka Tóthová,PhD. (zodpovedný riešiteľ), Ing. Pavel Pavlenda, PhD., Ing. Hana Pavlendová, PhD., Ing. Jozef Capuliak, PhD., Ing. Jozef Vladovič, PhD., Ing. František Máliš, PhD., Ing. Danica Krupová, Bc. Alena Krištofčíková, Marian Rabatin, Ing. Danka Kyslá, Anna Ľalíková

Hlavné publikačné výstupy projektu:plánované sú odborné články v časopisoch a zborníkoch, elektronické dokumenty, správy pre odberateľov aplikovaného výskumu a publikačné výstupy z konferencie.

Odberatelia výstupov projektu: Štátna ochrana prírody SR, Slovenská správa ciest, Lesy SR, Mestské lesy Brezno

Anotácia:

Zimná údržba ciest v chránených územiach SR je výsledkom kompromisu medzi požiadavkami obyvateľov a návštevníkov na bezpečné a zjazdné cesty, povinnosťou správcov ciest ich zabezpečiť a požiadavkami odbornej štátnej správy v oblasti ochrany prírody rešpektovať princípy ochrany územia pred cudzorodými vplyvmi na citlivé ekosystémy.

Projekt je zameraný na získanie vedeckých poznatkov o dlhodobom vplyve jednotlivých spôsobov zimnej údržby ciest (mechanická a chemická údržba) na chránené územia, najmä o dlhodobosti vplyvu chemických posypov na jednotlivé zložky prírodného prostredia (pôda, voda, rastliny, vplyv na biodiverzitu a stabilitu lesných ekosystémov), o ireverzibilite zmien (riziko kumulácie zložiek posypových solí horčíka, sodíka a ďalších rizikových látok v pôde a rastlinách.

Výskum na tranzektoch, minimálne do vzdialenosti 100 m od cesty prinnesie poznatky o vzdialenosti kritického ovplyvnenia lesných ekosystémov od ciest so zimnou údržbou.

Zároveň budú analyzované možnosti zmien drevinového zloženia v blízkosti ciest v súlade so zákonmi o ochrane prírody, o lesoch a cestách. Výsledky projektu budú odovzdané významným zainteresovaným organizáciám v oblasti ochrany prírody , správy ciest a lesníctva, ktoré majú o ne reálny záujem už od roku 2006.

 

Výskum zimnej údržby ciest na lesy v chránených územiach Slovenska [pdf]

tomenu