Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných dlhodobo sledovaných výskumných objektoch Národného lesníckeho centra (VYVYLES)

skipmenu

tomenu

 

Názov projektu: Výskum vývoja lesných ekosystémov na vybraných dlhodobo sledovaných výskumných objektoch Národného lesníckeho centra
Riešiteľský ústav:NLC – LVÚ Zvolen
Kód projektu:
APVV-0608-10  

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Doba riešenia:  05/2011-10/2014
Celkové náklady za dané obdobie: 249 919,- EUR
Financovanie: APVV

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je získať a zhodnotiť základné vedecké poznatky o dlhodobej dynamike vývoja vybraných lesných ekosystémov z hľadiska pôsobiacich faktorov, prebiehajúcich procesov, štruktúry, diverzity a ekologických interakčných vzťahov na základe údajov získaných na dlhodobo sledovaných objektoch NLC v meniacich sa ekologických podmienkach a pri rôznom manažmente.
 

Čiastkové ciele:

Vytvoriť údajovú a poznatkovú databázu s využitím údajov z vybraných TMP intenzívneho monitoringu
Rekonštruovať pokusné plochy na VÚO Komárnik a vytvoriť údajovú a poznatkovú databázy o dlhodobom (60-ročnom) vývoji lesných ekosystémov na tomto objekte
Zamerať a zdokumentovať pokusné plochy technológiou Field-Map
Realizovať merania na vybraných TMP
Analyzovať a zhodnotiť namerané údaje získané na dlhodobo sledovaných  plochách intenzívneho monitoringu 
Systematicky doplňovať poznatky a údaje z vybraných TMP a VÚO Komárnik  – kompletizácia údajovej a poznatkovej databázy
Analyzovať a zhodnotiť doterajšie poznatky a údaje na VÚO Komárnik
Syntetizovať poznatky o dlhodobej dynamike vývoja vybratých lesných ekosystémov z hľadiska pôsobiacich faktorov, prebiehajúcich procesov, štruktúry, diverzity a ekologických interakčných vzťahov
Vypracovať návrh aplikácie poznatkov o dlhodobej dynamike vývoja lesných ekosystémov pre potreby manažmentu lesných ekosystémov 
 

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na analýzu a vyhodnotenie vývoja hlavných procesov na vybraných trvalých monitorovacích plochách a výskumných plochách v modelových lesných ekosystémoch Slovenska, a to najmä z hľadiska pôsobenia ekologických faktorov ako potenciálne stresových faktorov (kvalita ovzdušia, depozičné vstupy, meteorologické faktory a pod. ) na analýzu a vyhodnotenie reakcie produkčných schopností a vitality drevín, ako aj vybratých indikátorov biodiverzity na aktuálne podmienky prostredia. Významným aspektom týkajúcim sa riešenia projektu je dlhodobosť procesov a vývoja lesných ekosystémov.

Výskumný projekt je členený na 3 vecné etapy:

E 01: Spracovanie dostupných údajov a vytvorenie databázy projektu a základnej poznatkovej bázy   
E 02: Analýza, získavanie a zhodnotenie poznatkov o vývoji lesných ekosystémov na sledovaných
E 03: Syntéza získaných poznatkov

tomenu