Publikačná činnosť

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

0untitled.bmp 
 

Tomáš Hlásny (2007): Geografické informačné systémy, Priestorové analýzy

Objem priestorových informácií, s ktorými sa ľudská spoločnosť dennodene stretáva, sa v posledných desaťročiach mnohonásobne zvýšil. Nové technológie, ako diaľkový prieskum Zeme, či efektívne metódy kontinuálneho pozemného zberu údajov, denne produkujú tisícky gigabajtov údajov s určitým geografickým rozmerom. Táto skutočnosť podnietila vývoj systémov zameraných na uchovávanie, správu, vizualizáciu, analýzy a sprístupňovanie týchto údajov širokému spektru užívateľov. Nástup výkonných počítačov tento vývoj mimoriadne urýchlil a umožnil prienik technológie GIS do množstva oblastí života spoločnosti.

Vydali: Agentúra ZEPHYROS & NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: B5, 160 str., ISBN: 978-80-8093-0-5
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /


 0obalka.gif

Vladimír Čaboun a kol. (2008): Lesy a lesníctvo na Slovensku

Medzi najpálčivejšie otázky súčasnosti patrí zdravý vývoj ľudskej populácie. Stále častejšie sa zdôrazňuje úzka spätosť človeka s prírodou. Z uvedeného vyplýva nutnosť dôkladného poznania vplyvu človeka na prírodu a vplyvu prírody na človeka. Preto les ako najmenej pozmenený a najzložitejší suchozemský ekosystém má v životnom prostredí nezastupiteľné miesto. Lesy a ďalšie spoločenstvá drevín plnia v krajine významné funkcie, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability krajiny, jej racionálneho využívania a trvalo udržateľného rozvoja nenahraditeľné.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: B5, 114str., ISBN: 978-80-8093-063-0
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDFmonitoring2008th.jpg

Pavlenda, P., Pajtík, J., et al. (2009): Monitoring lesov Slovenska, Správa za Forest Focus a ČMS Lesy za rok 2008.

V správe sú prezentované informácie o monitoringu lesných ekosystémov na Slovensku. Stručne sú zhrnuté výsledky a poznatky z prieskumov defoliácie a zdravotného stavu drevín, stavu korún a výskytu škodlivých činiteľov zo siete trvalých monitorovacích plôch I. úrovne (extenzívny minitoring) a výsledky hodnotenia defoliácie a zdravotného stavu drevín, kvality ovzdušia a atmosférickej depozície, pôdnych roztokov, prírastku, prieskumov opadu, vegetácie, meteorologických meraní, fenologických pozorovaní a vlhkostného režimu pôd za rok 2008, resp. 2007 na monitorovacích plochách II. úrovne (intenzívny minitoring). Zahrnuté sú tiež prehľady výsledkov o stave pôd a indikátorov biodiverzity na monitorovacích plochách, získané vrámci európskeho demonštračného projektu BioSoil (súčasť schémy Forest Focus), ako aj výsledky hodnotenia poškodenia smrekových porastov s využitím prostriedkov a metód DPZ.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2009, Formát: B4, 113 str., ISBN: 978-80-8093-091-2
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF   Ďalšie správy tu


clov_a_les.jpg

Vladimír Čaboun (2008): Človek a les

Stále častejšie sa zdôrazňuje potreba úzkej spätosti človeka s prírodou. Preto je potrebné dôkladne poznať vplyv človeka na prírodu a vplyv prírody na človeka. Les ako najmenej pozmenený a najzložitejší suchozemský ekosystém má v životnom prostredí nezastupiteľné miesto. Lesy a ďalšie spoločenstvá drevín plnia v krajine významné funkcie, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability krajiny, jej racionálneho využívania a trvalo udržateľného rozvoja nenahraditeľné.

Vydali: NLC Zvolen, 2008, Formát: B5, 48 str., 
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


Obrázok1.jpg

Vladimír Čaboun a kol.(2015): Manažment lesa ako nástroj na zmierňovanie povodňovej hrozby

Publikácia je zameraná na vplyv lesného hospodárstva na vodu a vodný režim krajiny. Prezentuje vzťahy medzi obhospodarovaním lesa, krajinou a vznikom povodní, obsahuje praktické rady pre zlepšenie plnenia hydrických funkcií lesa. Publikácia je určená pre riadiacich pracovníkov, praktických lesníkov, študentov a učiteľov lesníckych disciplín a širokú verejnosť.

Vydali: NLC Zvolen, 2008, Formát: B5, 52 str.,  ISBN: 978-80-8093-212-1
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


obalka_nahlad predna.jpg

Sitková, Z., Pavlenda, P., (eds.), 2017: Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov: súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie "Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov: súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti", ktorá sa uskutočnila v dňoch 7.- 8.11.2017 vo Zvolene a bola organizovaná Národným lesníckym centrom Zvolen v spolupráci s Odborom lesníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

Vydali: NLC Zvolen, 2017, Formát: B5, 150 str.,  ISBN: 978-80-8093-231-2
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / link  http://nlcsk.sk/ekomon/

NSRV ARVI NSRV
tomenu