Služby

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
 Poskytované služby
 • Projekty revitalizácie lesa
 • ČMS monitring lesov
 • Prognózy vývoja smrečín
 • Posudzovanie a hodnotenie štruktúry lesov, stanovištne–ekologickej vhodnosti drevinového zloženia a druhovej biodiverzity lesných spoločenstiev.
 • Klasifikácia lesných biotopov – NATURA 2000.
 • Klasifikácia ekologickej stability lesných spoločenstiev v krajine.
 • Tvorba lesníckych a lesnícko–ekologických tematických máp (zdravotný stav lesov, veková, druhová a priestorová štruktúra lesov a. pod.)
 • Lesnícko–ekologické a krajinno–ekologické štúdie.
 • Rozvojové programy a koncepcie v oblasti ekológie lesa.
 • Metodológia programov starostlivosti a manažmentové plánovanie v chránených územiach.
 • Špeciálna lesnícko–ekologická a krajinno–ekologická fotodokumentácia a propagačné materiály.
 • Návrh, koncipovanie a realizácia systému monitorovania stavu a vývoja lesných ekosystémov z hľadiska Zákona 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
 • Odborná, poradenská a expertízna činnosť v oblasti diaľkového prieskumu Zeme a tematického lesníckeho mapovania.
 • Letecké aplikácie (videozáznam územia, snímkovanie, protipožiarne lety, rekognoskačné lety). Snímkovanie na farebný aj infračervený materiál, analógové a digitálne spracovanie snímok, zamerané na účely vyhodnotenia zdravotného stavu lesov, vetrových a snehových kalamít, požiarov a iné dokumentačné účely.
 • Aplikácie GIS a DPZ, ortorektifikácia snímok, mozaikovanie snímok, analyticko – syntetické práce na vektorových a rastrových GIS vrstvách.
NSRV ARVI NSRV
tomenu