Prognózy vývoja hynutia smrečín a návrh opatrení

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Vysádzanie smreka od 19. do konca prvej polovice 20. storočia bolo v Európe všeobecným trendom, vyvolaným dopytom po tejto hospodársky výnimočne efektívnej drevine. Smrekové porasty pestované síce z kvalitného, ale nepôvodného semena sa nedokázali na všetkých miestach prispôsobiť stanovištným podmienkam, čo sa v súčasnosti negatívne prejavuje na ich stabilite a odolnostnom potenciáli, najmä vo vyšších vekových stupňoch. Tento vývoj je ďalej zhoršovaný klimatickými zmenami, ktoré v rôznych podobách pozorujeme už dlhšie obdobie. Skutočnosťou je taktiež, že ohrozenosť smreka škodlivými činiteľmi je podmienená jeho prirodzenou predispozíciou k mechanickému poškodzovaniu a širokému spektru biotických škodcov. Súčasný stav smrekových porastov je na rozsiahlych územiach Slovenska kritický. Dochádza k ich postupnému celkovému rozpadu, za ktorým stojí synergické pôsobenie abiotických škodlivých činiteľov a v mnohých oblastiach mimoriadne zvýšená aktivita podkôrneho hmyzu a hubových patogénov. Vzniknutú situáciu v smrekových lesoch možno charakterizovať ako najvážnejší lesnícky problém v súčasnosti, ktorý existenčne ohrozuje zabezpečovanie plnenia produkčných a mimoprodukčných funkcií smrekových lesov v regiónoch Oravy, Kysúc, Tatier, Spiša a Horehronia.  MP SR informovalo o situácii v zdravotnom stave smrečín v druhej polovici minulého roku vládu SR, ktorá 21. novembra 2007 prijala uznesenie č. 990/2007. Národné lesnícke centrum bolo v nadväznosti na toto uznesenie v roku 2008 poverené realizáciou série aktivít týkajúcich sa hynutia smrekových porastov, v rámci ktorých boli vypracované „Krátkodobé a strednodobé prognózy, ako podklad pre rozhodovacie procesy, na základe zhodnotenia doterajšieho priebehu vývoja hynutia smrečín a kalamít podkôrneho hmyzu (s využitím mapových podkladov, leteckých snímok a satelitných scén) a kvantifikácia strát v produkcii dreva v dôsledku vetrových a podkôrnikových kalamít, vrátane finančného vyjadrenia, kvantifikácia ekologických dopadov na vidiecku krajinu v územiach:

  1. Kysuce – Orava
  2. Spiš
  3. Rudohorie
  4. Centrálne Karpary

kysuce1th.jpg


Tomáš Hlásny a kol.(2008):  KYSUCE - ORAVA

"VYPRACOVANIE KRÁTKODOBÝCH A STREDNODOBÝCH PROGNÓZ" ako podkladu pre rozhodovacie procesy, na základe zhodnotenia doterajšieho priebehu vývoja hynutia smrečín a kalamít podkôrneho hmyzu (s využitím mapových podkladov, leteckých snímok a satelitných scén) a "KVANTIFIKÁCIA STRÁT" v produkcii dreva v dôsledku vetrových a podkôrnikových kalamít, vrátane finančného vyjadrenia, kvantifikácia ekologických dopadov na vidiecku krajinu.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: B4, 108 str.,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF


spis1th.jpg


Tomáš Hlásny a kol.(2008):  SPIŠ

"VYPRACOVANIE KRÁTKODOBÝCH A STREDNODOBÝCH PROGNÓZ" ako podkladu pre rozhodovacie procesy, na základe zhodnotenia doterajšieho priebehu vývoja hynutia smrečín a kalamít podkôrneho hmyzu (s využitím mapových podkladov, leteckých snímok a satelitných scén) a "KVANTIFIKÁCIA STRÁT" v produkcii dreva v dôsledku vetrových a podkôrnikových kalamít, vrátane finančného vyjadrenia, kvantifikácia ekologických dopadov na vidiecku krajinu.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: B4, 93 str.,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF


rudohorie1th.jpg


Tomáš Hlásny a kol.(2008):  RUDOHORIE

"VYPRACOVANIE KRÁTKODOBÝCH A STREDNODOBÝCH PROGNÓZ" ako podkladu pre rozhodovacie procesy, na základe zhodnotenia doterajšieho priebehu vývoja hynutia smrečín a kalamít podkôrneho hmyzu (s využitím mapových podkladov, leteckých snímok a satelitných scén) a "KVANTIFIKÁCIA STRÁT" v produkcii dreva v dôsledku vetrových a podkôrnikových kalamít, vrátane finančného vyjadrenia, kvantifikácia ekologických dopadov na vidiecku krajinu.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: B4, 110 str.,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


karpaty1th.jpg


Tomáš Hlásny a kol.(2008):  CENTRÁLNE KARPATY

"VYPRACOVANIE KRÁTKODOBÝCH A STREDNODOBÝCH PROGNÓZ" ako podkladu pre rozhodovacie procesy, na základe zhodnotenia doterajšieho priebehu vývoja hynutia smrečín a kalamít podkôrneho hmyzu (s využitím mapových podkladov, leteckých snímok a satelitných scén) a "KVANTIFIKÁCIA STRÁT" v produkcii dreva v dôsledku vetrových a podkôrnikových kalamít, vrátane finančného vyjadrenia, kvantifikácia ekologických dopadov na vidiecku krajinu.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: B4, 108 str.,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu