Projekty revitalizácie lesa

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
V Národnom lesníckom centre - Lesnícky výskumný ústav Zvolen bol v apríli 2007 vypracovaný „Program revitalizácie lesov Slovenska na roky 2007-2010“. V Uznesení Vlády SR č. 990 z 21. novembra 2007 bola uložená úloha zabezpečenia realizácie opatrení na zabránenie zhoršovania zdravotného stavu lesných porastov
Vo vyššie uvedených dokumentoch boli opísané príčiny stavu a definované oblasti, v ktorých je potrebná realizácia opatrení a bol vypracovaný prehľad doporučených opatrení.
Na základe dodatku č. 1 ku kontraktu ku Kontraktu č. 5267/2007-710 z 31. 12. 2007 medzi MP SR a NLC boli určené úlohy pre NLC v súvislosti s problematikou hynutia smrečín a revitalizácie lesov.
V roku 2008 z iniciatívy Lesov SR, š.p. boli v rámci 11 odštepných závodov vytypované územia pre revitalizáciu (obr. 1).  Po  analýze údajov o stave lesných porastov a stave lesného prostredia bola časť predbežne vybratých území vyradená a na NLC - LVÚ vo Zvolene sa vypracovali projekty revitalizácie smrečín pre 9 závodov so zámerom ich financovania z eurofondov (program rozvoja vidieka).    
 
Konkrétnymi podkladmi pre návrh opatrení boli:
  • výsledky chemických analýz vzoriek pôd odobratých pre účely týchto projektov vo februári 2008,
  • výsledky chemických analýz vzoriek ihličia odobratých pre účely týchto projektov vo februári 2008,
  • výsledky analýz vzoriek pôd realizovaných v rámci Národnej inventarizácie lesov Slovenska z inventarizačných plôch spadajúcich do daného územia alebo do blízkosti územia,
  • iné informácie a bázy dát (veľkoplošný monitoring – sieť 16x16 km, KZSL a pod.),
  • mapové podklady – jednotky lesníckej typológie, pôdne jednotky.
Premetom návrhu boli dva základné typy opatrení: vápneniehnojenie.
V prípade vápnenia išlo o aplikáciu jemne mletého dolomitického vápenca s cieľom úpravy pôdneho prostredia. 
V prípade hnojenia išlo o aplikáciu hnojív s obsahom deficitných živín.
 
 
mapa.jpg

Mapa území navrhnutých na revitalizáciu lesov SR v roku 2008.

Pre viac informácií kontaktuj: pavlenda@nlcsk.org

 


kysuce2th.jpg


Pavlenda a kol. (2008): KYSUCE - ORAVA.

Stav lesov na Slovensku bol v minulosti z viacerých hľadísk hodnotený kladne, aj vďaka tomu, že oproti iným krajinám je vysoký podiel poloprirodzených listnatých a zmiešaných lesov. V uplynulých dekádach však došlo na Slovensku k zhoršeniu stavu ihličnatých, najmä smrekových lesných porastov. Náhodné ťažby tvoria vo viacerých oblastiach veľmi vysoký podiel a zvlášť v ostatných rokoch sa tým prakticky znemožňuje realizácia lesníckych zásahov predpísaných lesnými hospodárskymi plánmi.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: B4, 40str.,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


spis2th.jpg


Pavlenda a kol. (2008): SPIŠ.

Stav lesov na Slovensku bol v minulosti z viacerých hľadísk hodnotený kladne, aj vďaka tomu, že oproti iným krajinám je vysoký podiel poloprirodzených listnatých a zmiešaných lesov. V uplynulých dekádach však došlo na Slovensku k zhoršeniu stavu ihličnatých, najmä smrekových lesných porastov. Náhodné ťažby tvoria vo viacerých oblastiach veľmi vysoký podiel a zvlášť v ostatných rokoch sa tým prakticky znemožňuje realizácia lesníckych zásahov predpísaných lesnými hospodárskymi plánmi.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: B4, 40str.,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


rudohorie2th.jpg


Pavlenda a kol. (2008): RUDOHORIE.

Stav lesov na Slovensku bol v minulosti z viacerých hľadísk hodnotený kladne, aj vďaka tomu, že oproti iným krajinám je vysoký podiel poloprirodzených listnatých a zmiešaných lesov. V uplynulých dekádach však došlo na Slovensku k zhoršeniu stavu ihličnatých, najmä smrekových lesných porastov. Náhodné ťažby tvoria vo viacerých oblastiach veľmi vysoký podiel a zvlášť v ostatných rokoch sa tým prakticky znemožňuje realizácia lesníckych zásahov predpísaných lesnými hospodárskymi plánmi.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: B4, 40str.,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


karpaty2th.jpg


Pavlenda a kol. (2008): Centrálne Karpaty.

Stav lesov na Slovensku bol v minulosti z viacerých hľadísk hodnotený kladne, aj vďaka tomu, že oproti iným krajinám je vysoký podiel poloprirodzených listnatých a zmiešaných lesov. V uplynulých dekádach však došlo na Slovensku k zhoršeniu stavu ihličnatých, najmä smrekových lesných porastov. Náhodné ťažby tvoria vo viacerých oblastiach veľmi vysoký podiel a zvlášť v ostatných rokoch sa tým prakticky znemožňuje realizácia lesníckych zásahov predpísaných lesnými hospodárskymi plánmi.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: B4, 40str.,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu