Správy za ČMS Lesy

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 Správa_2006_u.jpg

Pavlenda, P., et al. (2007): Monitoring lesov Slovenska, Správa za Forest Focus a ČMS Lesy za rok 2006.

Správa prezentuje aktuálne informácie a výsledky z problematiky monitoringu lesných ekosystémov. Zosumarizované sú výsledky prieskumu defoliácie a zdravotného stavu drevín, stavu korún a výskytu škodlivých činiteľov na trvalých monitorovacích plochách. Popri údajoch z reprezentatívnej siete plôch sú analyzované údaje z plôch intenzívneho monitoringu, týkajúce sa kvality ovzdušia a atmosférickej depozície, pôdnych roztokov, prírastku, prieskumov opadu, vegetácie, fenologických pozorovaní a vlhkostného režimu pôd za rok 2006, resp. 2005.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: B4, 114str., ISBN: 978-80-8093-024-0
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDFmonitoring2007a.jpg

Pavlenda, P., Pajtík, J., et al. (2008): Monitoring lesov Slovenska, Správa za Forest Focus a ČMS Lesy za rok 2007.

V správe sú prezentované aktuálne informácie o monitoringu lesných ekosystémov na Slovensku. Stručne sú zhrnuté výsledky a poznatky z prieskumov defoliácie a zdravotného stavu drevín, stavu korún a výskytu škodlivých činiteľov na trvalých monitorovacích plochách. Popri údajoch z reprezentatívnej siete plôch sú analyzované údaje z plôch intenzívneho monitoringu, týkajúce sa kvality ovzdušia a atmosférickej depozície, pôdnych roztokov, prírastku, prieskumov opadu, vegetácie, meteorologických meraní, fenologických pozorovaní a vlhkostného režimu pôd za rok 2007, resp. 2006. Zahrnuté sú tiež základné informácie o lesných požiaroch na Slovensku a o stave a výsledkoch európskeho demonštračného projektu BioSoil (súčasť schémy Forest Focus).

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: B4, 122 str., ISBN: 978-80-8093-057-8
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDFmonitoring2008th.jpg

Pavlenda, P., Pajtík, J., et al. (2009): Monitoring lesov Slovenska, Správa za Forest Focus a ČMS Lesy za rok 2008.

V správe sú prezentované informácie o monitoringu lesných ekosystémov na Slovensku. Stručne sú zhrnuté výsledky a poznatky z prieskumov defoliácie a zdravotného stavu drevín, stavu korún a výskytu škodlivých činiteľov zo siete trvalých monitorovacích plôch I. úrovne (extenzívny minitoring) a výsledky hodnotenia defoliácie a zdravotného stavu drevín, kvality ovzdušia a atmosférickej depozície, pôdnych roztokov, prírastku, prieskumov opadu, vegetácie, meteorologických meraní, fenologických pozorovaní a vlhkostného režimu pôd za rok 2008, resp. 2007 na monitorovacích plochách II. úrovne (intenzívny minitoring). Zahrnuté sú tiež prehľady výsledkov o stave pôd a indikátorov biodiverzity na monitorovacích plochách, získané vrámci európskeho demonštračného projektu BioSoil (súčasť schémy Forest Focus), ako aj výsledky hodnotenia poškodenia smrekových porastov s využitím prostriedkov a metód DPZ.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2009, Formát: B4, 113 str., ISBN: 978-80-8093-091-2
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDFmonitoring2009th.jpg

Pavlenda, P., Pajtík, J., et al. (2010): Monitoring lesov Slovenska. Správa za ČMS Lesy a projekt FutMon za rok 2009.

V správe sú prezentované informácie o dlhodobom monitoringu lesných ekosystémov na Slovensku, prebiehajúcom od konca osemdesiatych rokov. Zhrnuté sú výsledky a poznatky z prieskumov defoliácie a zdravotného stavu drevín a výskytu škodlivých činiteľov na trvalých monitorovacích plochách I. úrovne. Popri údajoch z reprezentatívnej siete plôch (I. úroveň) sú analyzované údaje z plôch intenzívneho monitoringu (II. úroveň), týkajúce sa nielen defoliácie a zdravotného stavu drevín a stavu korún, ale aj ďalších prieskumov a zisťovaní v lesných ekosystémoch: kvality ovzdušia, atmosférickej depozície, pôdy a pôdneho roztoku, prírastku, prieskumov opadu, vegetácie, indikátorov biologickej diverzity, meteorologických meraní, fenologických pozorovaní a vlhkostného režimu pôd za rok 2009, resp. 2008, ako aj z nových prieskumov a zisťovaní v rámci demonštračných akcií medzinárodného projektu FutMon.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2010, Formát: B4, 139 str., ISBN: 978 - 80 - 8093 - 115 - 5
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDFmonitoring2010thumb.jpg

Pavlenda, P., Pajtík, P., Priwitzer, T., et al. (2011): Monitoring lesov Slovenska. Správa za ČMS Lesy a projekt FutMon za rok 2010.

Správa obsahuje aktuálne informácie o dlhodobom monitoringu lesných ekosystémov na Slovensku, prebiehajúcom od konca osemdesiatych rokov ako súčasť európskeho programu monitoringu lesov. Zhrnuté sú výsledky a poznatky z prieskumov defoliácie a zdravotného stavu drevín a výskytu škodlivých činiteľov na trvalých monitorovacích plochách I. úrovne. Popri údajoch z reprezentatívnej siete plôch (I. úroveň) sú analyzované údaje z plôch intenzívneho monitoringu (II. úroveň), týkajúce sa nielen defoliácie a zdravotného stavu drevín a stavu korún, ale aj ďalších prieskumov a zisťovaní v lesných ekosystémoch: kvality ovzdušia a atmosférickej depozície, pôdy a pôdneho roztoku, prírastku, prieskumov opadu, vegetácie, indikátorov biologickej diverzity, meteorologických meraní, fenologických pozorovaní a vlhkostného režimu pôd za rok 2010, resp. 2009, ako aj z nových prieskumov a zisťovaní v rámci demonštračných akcií projektu FutMon. 

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2011, Formát: B4, 206 str., ISBN: 978 - 80 - 8093 - 142 - 1
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF  TL_na_web_monitoring2010.jpg

Pavlenda, P., Pajtík, P., Priwitzer, T., et al. (2012): Monitoring lesov Slovenska. Správa za  projekt FutMon a ČMS Lesy  za rok 2011.

Správa podáva ostatné údaje a poznatky z dlhodobého monitoringu lesných ekosystémov na Slovensku. Národný monitoring lesov prebieha od konca osemdesiatych rokov ako súčasť európskeho programu monitoringu lesov. Zhrnuté sú výsledky a poznatky z prieskumov defoliácie a zdravotného stavu drevín a výskytu škodlivých činiteľov na trvalých monitorovacích plochách I. úrovne. Popri údajoch z reprezentatívnej siete plôch (I. úroveň) sú analyzované údaje z plôch intenzívneho monitoringu (II. úroveň), týkajúce sa nielen defoliácie a zdravotného stavu drevín a stavu korún, ale aj ďalších prieskumov a zisťovaní v lesných ekosystémoch: kvality ovzdušia a atmosférickej depozície, pôdy a pôdneho roztoku, prírastku, prieskumov opadu, vegetácie, indikátorov biologickej diverzity, meteorologických meraní, fenologických pozorovaní a vlhkostného režimu pôd za rok 2011, resp. 2010, ako aj z nových prieskumov a zisťovaní v rámci demonštračných akcií projektu FutMon.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2012, Formát: B4, 132 str., ISBN: 978 - 80 - 8093 - 162 - 9                         Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF  


 

  monitoring2012_obal.jpg


Pavlenda, P., Pajtík, P., Priwitzer, T., et al. (2013): Monitoring lesov Slovenska. Správa za ČMS Lesy  za rok 2012.

Publikácia je zameraná na údaje a poznatky z dlhodobého monitoringu lesných ekosystémov na Slovensku. Národný monitoring lesov prebieha od konca osemdesiatych rokov ako súčasť európskeho programu monitoringu lesov. Zhrnuté sú výsledky a poznatky z prieskumov defoliácie a zdravotného stavu drevín a výskytu škodlivých činiteľov na trvalých monitorovacích plochách I. úrovne. Popri údajoch z reprezentatívnej siete plôch (I. úroveň) sú analyzované údaje z plôch intenzívneho monitoringu (II. úroveň), týkajúce sa nielen defoliácie a zdravotného stavu drevín a stavu korún, ale aj ďalších prieskumov a zisťovaní v lesných ekosystémoch: kvality ovzdušia a atmosférickej depozície, pôdy a pôdneho roztoku, prírastku, prieskumov opadu, meteorologických meraní a fenologických pozorovaní za rok 2012, resp. 2011, ako aj z nových prieskumov a zisťovaní, ktoré sa overovali v rámci demonštračných akcií projektu FutMon v rokoch 2009-2011 so zameraním na vitalitu drevín a vodnú bilanciu.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2013, Formát: B4, 142 str., ISBN: 978 - 80 - 8093 - 173 - 5                        Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF  


 

  cms2013


Pavlenda, P., Pajtík, P., Priwitzer, T., et al. (2014): Monitoring lesov Slovenska. Správa za ČMS Lesy  za rok 2013.

Správa Monitoring lesov Slovenska 2013 prináša v obvyklej štruktúre prehľad výsledkov a poznatkov zo zisťovaní a prieskumov lesa na monitorovacích plochách v rámci dlhodobého monitoringu lesných ekosystémov na Slovensku. Národný monitoring lesov prebieha od konca osemdesiatych rokov ako súčasť európskeho programu monitoringu lesov ICP Forests. Zhrnuté sú výsledky z prieskumov defoliácie a zdravotného stavu drevín a výskytu škodlivých činiteľov na trvalých monitorovacích plochách I. úrovne. Popri údajoch z reprezentatívnej siete plôch (I. úroveň) sú analyzované údaje z plôch intenzívneho monitoringu (II. úroveň), týkajúce sa popri defoliácii a zdravotnom stave drevín a stave korún, aj ďalších prieskumov a zisťovaní v lesných ekosystémoch: kvality ovzdušia a atmosférickej depozície, pôdy a pôdneho roztoku, prírastku, prieskumov opadu, meteorologických meraní a fenologických pozorovaní za rok 2013, resp. 2012 ako aj vybraných rozšírených meraní a zisťovaní, ktoré sa na časti plôch realizujú aj po ukončení projektu FutMon (medzinárodného projektu LIFE+ 2009 – 2011).

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2014, Formát: B4, 150 str., ISBN: 978 - 80 - 8093 - 195 - 7                        Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF  

NSRV ARVI NSRV
tomenu