Lesnícke arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici

skipmenu

tomenu

Lesnícke arborétum Kysihýbel

 
Lesnícke arborétum Kysihýbel v priebehu mesiacov júl - august 2019 otvorené:

 
Streda - Nedeľa od 8.00 do 15:00.
Bližšie informácie na tel. čísle 0905 512 280
 
Možnosť návštevy najmä väčších organizovaných skupín po telefonickom dohovore s vedúcim arboréta
tel. + 421 911 270 252,
respektíve s vedúcim odboru pestovania lesov
tel. +421 911 938 235
 
 
 
Vstupné:
Dospelí 2,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 1,00 €
 
 

 
Mimo obdobia letných prázdnin je Lesnícke arborétum Kysihýbel zatvorené.

Možnosť návštevy najmä väčších organizovaných skupín po telefonickom dohovore s vedúcim arboréta

tel. + 421 911 270 252,
respektíve s vedúcim odboru pestovania lesov
tel. +421 911 938 235
 

Lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici bolo založené na výskum introdukcie a pestovania cudzokrajných lesných drevín. Založili ho v r. 1900-1913, bezprostredne po vzniku Ústrednej lesníckej výskumnej stanice (1898).

S prihliadnutím na taxonomickú príslušnosť a ekologické nároky drevín je arborétum rozdelené do 4. oddelení, v rámci ktorých sú jednotlivé dreviny vysadené na 350 štvorcoch s rozmermi 15 x 15 metrov.

 

Lesnícke arborétum má výmeru 7,78 hektára, jeho nadmorská výška je 530 – 563 m. Priemerná ročná teplota je 6,7°C a ročný úhrn zrážok 895 mm. Nachádza sa v katastrálnom území mesta Banská Štiavnica.

 

Pôvodne – do r. 1913 - sa v arboréte vysadilo 282 taxónov drevín mierneho pásma severnej pologule. Po opakovaných výsadbách a doplňovaní ďalších druhov sa teraz v arboréte nachádza 260 druhov drevín. Súčasťou arboréta je Medzinárodná fenologická záhrada, v ktorej je ďalších 30 druhov drevín.

 

V súčasnosti sa tento aklimatizačný objekt využíva na výskum introdukcie, ako aj genetické a šľachtiteľské práce. Ďalej slúži lesníckej praxi ako cenná génová banka pre zavádzanie najperspektívnejších cudzokrajných drevín.

 

Arborétum plní dôležitú výchovno-osvetovú funkciu pre širokú verejnosť, študentov škôl lesníckeho a prírodovedného zamerania a pracovníkov lesnej prevádzky.

 

Lesnícke arborétum NLC v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici: panoráma ihličnanov s druhmi – zľava doprava - rodov Abies, Chamaecyparis, Sequoiadendron a Picea v 1. a 2. oddelení


Vstup do arboréta a vstupné:
Vstup do arboréta je možný len so sprievodcom po dohode s poverenými pracovníkmi Národného lesníckeho centra. Záujem o návštevu treba ohlásiť minimálne 3 dni vopred.

Vstupné:
Dospelí 2,00 €
Deti, študenti, dôchodcovia 1,00 €

Kontakt:
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Odbor pestovania a produkcie lesa
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Telefón: +421 045 531 41 36, +421 911 938 235, +421 905 602 874
E-mail: slavik@nlcsk.org
Web: www.nlcsk.sk 


Starostlivosť o arborétum,
významnú živú pamiatku a dôkaz vyspelosti nášho lesníctva, vníma Národné lesnícke centrum ako povinnosť. Ako dedičstvo od predošlých generácií lesníkov ho chceme udržiavať v dôstojnom stave a sprístupňovať verejnosti v kontexte kultúrno-historického bohatstva Banskej Štiavnice. Túto službu verejnosti však NLC nie je schopné zabezpečiť z vlastných zdrojov. V Medzinárodnom roku lesov 2011 na túto činnosť prispeli Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica, Pro Populo Poprad, s. r. o., Vojenské lesy a majetky SR, š.p. a Lesy mesta Levoča, s. r. o., za čo im patrí naša vďaka. Od roku 2012 dostáva NLC na zabezpečenie funkčnosti Lesníckeho arboréta Kysihýbel každoročne príspevok aj z rozpočtovej kapitoly MPRV SR. Iba vďaka tejto podpore bolo možné začať s revitalizáciou objektu. V roku 2015 získalo NLC dotáciu aj od Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt „Zachovajme si hodnoty kraja – historické lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici“. Za všetku túto podporu patrí prispievateľom a sponzorom naša vďaka.

V roku 2012 sa prioritne realizovali práce a činnosti pri najdôležitejších biologických opatreniach vo výsadbách drevín. Po viacerých rokoch sa začalo s odstraňovaním nežiaduceho podrastu vo výsadbách a vykonala sa sanácia všetkých odumretých stromov. Na čiastkových plochách, ktoré si to vyžadovali, sa vyznačil výchovný zásah a začalo sa s obnovou číslovania stromov v jednotlivých oddieloch. Pre zabezpečenie funkčnosti technickej infraštruktúry arboréta sa vykonalo vyčistenie komunikácií a voľných plôch a zabezpečil sa materiál na opravu oplotenia.

V roku 2013 sa vykonali vyznačené výchovné zásahy, priebežné odstraňovanie odumretých stromov, ošetrovanie poškodených stromov a odborné selektívne odstraňovanie nežiadúceho podrastu. Bola dokončená obnova číslovania stromov a pripravil sa materiál na obnovu označenia hraníc výsadieb jednotlivých taxónov. V rámci zabezpečovania funkčnosti technickej infraštruktúry arboréta boli vykonané udržiavacie nátery existujúcich drevených objektov, oprava poškodeného oplotenia a kosenie voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte. Vypracovaný bol návrh návštevného poriadku arboréta Kysihýbel, ktorý bude po jeho schválení zverejnený na webovej stránke arboréta.

 Aj v roku 2014 v rámci riešenia komtraktovej úlohy s MPRV SR „Zabezpečenie funkčnosti a revitalizácia Lesníckeho arboréta Kysihýbel“ Vykonala sa identififácia a stabilizácia označenia plôšok s jednotlivými taxónmi drevín V rámci zabezpečovania funkčnosti technickej infraštruktúry arboréta boli vykonané udržiavacie nátery existujúcich drevených objektov, oprava poškodeného oplotenia a kosenie voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte. V rámci každoročných biologických opatrení sa vykonalo priebežné odstraňovanie odumretých stromov, ošetrovanie poškodených stromov a odborné selektívne odstraňovanie nežiaduceho podrastu. Zabezpečené bolo sprevádzanie ohlásených návštev arboréta v zmysle návštevného poriadku a uskutočnenie praktických cvičení pre študentov LF TU Zvolen. Rovnako ako v predošlých rokoch sa uskutočnili každoročné fenologické pozorovania podľa medzinárodnej metodiky. Aktualizovali sa podklady pre vydanie sprievodcu po arboréte pre odbornú a laickú verejnosť. S jeho vydaním v tlačenej podobe sa počíta v nasledujúcom roku.V roku 2014 sa aktivovala činnosť zástupcu NLC v rámci Združenia botanických záhrad a arborét Slovenska (ZABOZAS), ktorého je NLC ako správca Arboréta Kysihýbel členom. Zástupca za NLC sa stal členom správnej rady združenia na 4-ročné funkčné obdobie.

V súlade s časovým harmonogramom prác v roku 2015 v jarných mesiacoch boli vykonané merania a hodnotenia zdravotného stavu drevín na všetkých čiastkových plôškach v 4-och oddeleniach arboréta. V rámci plánovanej údržby infraštruktúry objektu sa zrealizovala oprava strechy drevenej budovy. Priebežne počas celého roka sa vykonávala údržba oplotenia a čistenie odvodňovacieho systému. Vo vegetačnom období sa pravidelne vykonávalo kosenie voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte. Začiatkom roka 2015 bol na NLC vydaný stručný sprievodca arborétom a priebežne počas celého roka bolo zabezpečené sprevádzanie ohlásených návštev po arboréte. Lesnícke arborétum Kysihýbel sa v dňoch 12. – 14. 6. 2015 zapojilo do podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“ organizovaného Národným Trustom n.o., ktorého poslaním je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva. V pripravenom sprievodnom programe lektori "Lesnej pedagogiky" z NLC zábavnou formou a zmyslovým prežívaním prírodných javov sprostredkovali prítomným spoznávanie prírody, života lesa a prírodných zákonitostí. Spolu za celý víkend si objekt prezrelo 377 žiakov základných, stredných škôl a ostatných návštevníkov. Z prostriedkov dotácie od Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt „Zachovajme si hodnoty kraja – historické lesnícke arborétum v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici“. boli obstarané tabule na vonkajšie označenie arboréta, pletivo na opravy oplotenia objektu, časť ostatného spotrebného materiálu a tlač informačnej skladačky a odborného sprievodcu po arboréte, ktoré budú bezplatne k dispozícii návštevníkom arboréta.

  V roku 2016 boli v arboréte Kysihýbel realizované všetky činnosti spojené s jeho fungovaním a vyjadrené v nasledovných bodoch:
• Odstránenie odumretých a ošetrovanie poškodených stromov a odborné selektívne odstraňovanie podrastu nežiaducich drevín. Spracovanie 30 m3 kalamitného dreva.
• Priebežná údržba oplotenia (oprava poškodených častí) a čistenie odvodňovacieho systému. Počas celého vegetačného obdobia (apríl – september) pravidelné kosenie voľných priestranstiev a chodníkov v arboréte (minimálne 2 - 3 krát mesačne).
• Zapojenie sa v dňoch 10. – 12. 6. 2016 do podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“ (http://vopz.sk/lesnicke-arboretum-kysihybel/) organizovaného Národným Trustom, ktorého poslaním je podpora udržateľnej ochrany a zmysluplného využívania historického prostredia Slovenska, jeho kultúrneho a prírodného dedičstva. Počas tohto víkendu arborétum navštívilo viac ako 100 návštevníkov.
• Zamestnanci NLC v zmysle návštevného poriadku zabezpečovali sprevádzanie ohlásených návštevníkov arboréta a pre verejnosť bolo arborétum otvorené počas prázdninových mesiacov júl a august. V roku 2016 Lesnícke arborétum Kysihýbel slúžilo aj ako výukový objekt pre študentov TU vo Zvolene a pre ďalšie odborné exkurzie.
• V rámci hľadania zdrojov pre zintenzívnenie činností v Lesníckom arboréte Kysihýbel sa podal návrh projektu spolupráce s Botanickou záhradou University of West Hungary Šopron v rámci aktuálnej výzvy programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU.


 


Galéria
NSRV ARVI NSRV
tomenu