služby pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
  • Koncepčné, strategické a legislatívne dokumenty týkajúce sa lesnícko-drevárskeho sektora
  • Súhrnné lesnícke ekonomické účty [viac...]
  • Operatívne koncepčné práce pre Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
 
nlp_sm.jpg
Národný lesnícky program Slovenskej republiky
 
NLP SR je dôležitým nástrojom na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, medzisektorovej spolupráce a plnenie medzinárodných záväzkov Slovenska súvisiacich s lesníctvom. V nadväznosti na podrobnú analýzu lesného hospodárstva, domáce i medzinárodné lesnícko-politické dokumenty, určuje strategické ciele, priority a rámcové ciele lesného hospodárstva na Slovensku. Orientuje sa na primerané využívanie ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií lesov v prospech celej spoločnosti i vlastníkov lesov.
 
Akčný plán-sm.jpg

 Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky

Akčný plán NLP SR rozpracováva strategické ciele, priority a rámcové ciele národného lesníckeho programu na konkrétne opatrenia a konkretizuje zodpovednosť, termíny a finančné prostriedky na ich zabezpečenie. Na vypracovaní akčného plánu spolupracovali všetky súvisiace odvetvia, vlastníci a obhospodarovatelia lesov, odborné lesnícke organizácie, záujmové organizácie a združenia.


stiahni PDF súbor

 

  
NSRV ARVI NSRV
tomenu