Ostatné služby

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť
 • Poradenstvo pri presadzovaní záujmov a dosahovaní cieľov súkromných vlastníkov lesov a ich združení, vypracovanie prípadových štúdi
 • Facilitácia stretnutí, moderovanie diskusií a workshopov v témach súvisiacich s lesníctvom
 • Odborné stanoviská k požiadavkám ochrany prírody a krajiny, posúdenie ich súladu s národnou a európskou legislatívou, hodnotenie dopadov
 • Analýza hospodárenia lesného podniku a návrh opatrení na jeho zlepšenie, vypracovanie prípadových štúdií
 • Prognóza objemu, sortimentovej štruktúry a hodnoty produkcie dreva na úrovní lesného podniku a/alebo ľubovoľného regiónu
 • Analýza potenciálu poskytovania nedrevných produktov a ekosystémových služieb lesov na úrovní lesného podniku a/alebo ľubovoľného regiónu
 • Analýza využívania produkčného potenciálu lesov na úrovní lesného podniku a /alebo ľubovoľného regiónu, projekty rekonštrukcií lesov
 • Projekty osobitných režimov hospodárenia pre podporu vybraných funkcií lesov a ich ekonomické zhodnotenie
 • Analýza stavu a potenciálu komplexného využívania lesnej biomasy na úrovní lesného podniku a/alebo ľubovoľného regiónu
 • Projekty zakladania a obhospodarovania lesných plantáží a energetických porastov
 • Výberové inventarizácie lesov s požadovaným obsahom a presnosťou na úrovni lesného podniku a/alebo ľubovoľného regiónu
 • Tvorba modelov terénu s vysokou presnosťou (vrátane zalesnených území) na báze technológie leteckého laserového skenovania
 • Analýza sprístupnenia lesov a projekty optimalizácie lesnej dopravnej siete na báze využitia metód DPZ a GIS
 • Klasifikácia územia na lesnú a nelesnú časť podľa zvoleného definičného obmedzenia (FAO, NIML, iné), tvorba špecializovaných máp
   

 

Prognóza-sm.jpg

Moravčík, M. a kol.: Vypracovanie lesníckej časti prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka

Správa obsahuje analýzu doterajšieho vývoja lesov a lesníctva na Slovensku, definuje vonkajšie a vnútorné hybné sily vývoja v oblasti lesníctva i mimo neho – megatrendy ekonomické, environmentálne, sociálne a politické. Prehľad súčasných hlavných čŕt, hnacích síl a vývojových trendov lesov na Slovensku i v Európe. Na základe uvedenej podrobnej analýzy sa vyslovuje prognóza do roku 2025 a vízia do roku 2050 v týchto hlavných oblastiach lesníctva: potenciál prírodných zdrojov (lesná pôda, výmera lesov, zásoba dreva, veková štruktúra, ťažba dreva), zdravotný stav lesov, škodlivé činitele, pestovanie lesa (obnova, produkcia sadbového materiálu, prečistky a prebierky), zmeny vo výrobných systémoch (dodávky, dovoz, vývoz dreva, produkcia nedrevných lesných produktov), bioenergetika z lesníckej produkcie, technologický rozvoj, konkurencieschopnosť lesných produktov a služieb, podnikateľská štruktúra, stav a perspektívy lesníckej vedy a výskumu.

 stiahni PDF súbor.

 

Koncepcia-sm.jpg

Moravčík, M. a kol.: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007-2013 – časť lesné hospodárstvo

Koncepcia formuluje základný dlhodobý cieľ, hlavné ciele a priority politiky lesného hospodárstva na roky 2007-2013. Zohľadňuje lesnícku stratégiu EÚ a Akčný plán EÚ pre lesy. Reaguje na súčasný stav lesného hospodárstva, ktoré sa nachádza v zložitej ekonomickej a finančnej situácii. Navrhuje sa tiež finančné zabezpečenie koncepcie. Štátna podpora v lesníctve sa bude v rokoch 2007-2013 realizovať v rámci programu Udržateľné lesné hospodárstvo, ktorý má tieto podprogramy: Podpora LH z európskych fondov vrátane dofinancovania zo štátneho rozpočtu SR, Obnova a rozvoj LH, Výskum a odborná pomoc pre udržateľné LH.

 - stiahni PDF súbor.

 

Kriza-sm.jpg
Kovalčík, M., Moravčík, M. a kol.: Analýza a kvantifikácia dopadov svetovej finančnej a ekonomickej krízy v lesníctve SR a návrh opatrení na jej riešenie
 
Súčasná „svetová“ finančná a ekonomická kríza, ktorú inicioval krach finančných inštitúcií v USA v rámci globalizovanej ekonomiky a prepojeného finančníctva, postihne v rôznej miere štáty celého sveta. Svetová finančná a ekonomická kríza sa prelieva nielen z jednej ekonomiky do druhej, ale aj zasahuje postupne všetky sektory národného hospodárstva.
Aktuálnu situáciu v LH charakterizuje pokles cien jednotlivých sortimentov dreva až o 20 %, výrazné zníženie dopytu po drevnej hmote a problémy pri predaji dreva. Akútnej kríze predchádzala vetrová kalamita v novembri 2004. Situáciu ďalej skomplikovalo premnoženie podkôrneho hmyzu, najmä v dôsledku nespracovania vetrových polomov v chránených územiach. Týmto vznikol prebytok dreva a pokles jeho ceny. Situácia je veľmi nepriaznivá a nemožno ju riešiť napr. obmedzením ťažby, najmä ihličnatého dreva, ktorá sa musí realizovať z dôvodu ochrany lesov proti podkôrnemu hmyzu. K nepriaznivej situácii sa pridáva aj všeobecne nepriaznivá situácia na trhu práce v SR a EÚ. Z týchto dôvodov je potrebné sa zaoberať dopadmi krízy na LH a navrhnúť opatrenia na jej zmiernenie.

- stiahni pdf súbor

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu