Súhrnný lesnícky ekonomický účet

skipmenu

tomenu
Súhrnný lesnícky ekonomický účet
Súhrnný lesnícky ekonomický účet meria, popisuje a analyzuje v podmienkach lesníctva SR tvorbu dôchodku lesného hospodárstva prostredníctvom účtov produkcie, dôchodkov, podnikateľského zisku a kapitálových účtov. Jeho výsledky sú podkladom pre analytickú, koncepčnú a prognostickú činnosť MP SR. 
 
Pre bližšie informácie kontaktuj: kovalčik@nlcsk.org


Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 9. - 10. 11. 2010
Publikácia popisuje podstatu konkurencieschopnosti vo všeobecnosti, faktory jej zvyšovania a metódy hodnotenia. Hodnotí sa vývoj vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti lesného hospodárstva SR. Na základe výsledkov súhrnných lesných ekonomických účtov sa porovnáva rentabilita a konkurencieschopnosť LH vybraných európskych krajín. Takisto sa analyzuje a hodnotí financovanie LH vo vybraných európskych krajinách. Záver publikácie je venovaný možnostiam zvyšovania konkurencieschopnosti LH Slovenska.

Vydali: NLC–LVÚ Zvolen, 2010, Formát: A5, 166 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-130-8; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF


Zb.SLEU09_sm.jpg


Aktuálne otázky ekonomiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 21. - 22. 10. 2009 
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR v súvislosti s dopadmi svetovej finančnej a ekonomickej krízy a jej vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pomerne rozsiahla tematická časť zborníka je zameraná na teóriu externalít a hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesa. Pozornosť sa venuje aj analýze podporných opatrení v lesnom hospodárstve a možnostiam získavania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v odvetví lesného hospodárstva.

Vydali: NLC–LVÚ Zvolen, 2009, Formát: A5, 145 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-102-5 ; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF
 

 Sprava SLEU 2008-sm.jpg


Integrované ekologické a ekonomické účty LH SR 2008 

Riešenie úlohy sa zameralo v roku 2008 na vypracovanie metodiky a zostavenie jednotlivých účtov podľa systému integrovaných ekologických a ekonomických účtov pre LH. Na lepšie prepojenie ekologických a ekonomických údajov LH sa vyvinul systém integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre LH (IEEAF). Tieto podúčty slúžia na vyjadrenie odvetvových špecifík lesného hospodárstva v rámci systému národných účtov hospodárstva. Taktiež súvisia s harmonizáciou národných informačných systémov s informačnými systémami EÚ. Na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR, sekcie lesníckej sa v rámci kontraktu medzi NLC Zvolen a MP SR boli vypracované jednotlivé účty podľa metodiky integrovaných ekologických a ekonomických účtov pre lesné hospodárstvo. Výsledky jednotlivých účtov sú spracované za obdobie rokov 2005 až 2007 a sú prezentované v bežných a stálych cenách roku 1995. Dosiahnuté výsledky sa využívajú pri vyhodnocovaní ekonomických výsledkov a dôchodkovosti lesného hospodárstva SR v „Zelených správach“, a tiež pri formulovaní ekonomických opatrení na realizáciu koncepčných zámerov lesníckej politiky v budúcom roku. Dosiahnuté výsledky sa každoročne poskytujú Štatistickému úradu SR pre zostavovanie Národných účtov za SR.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát:A4,  54 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF

 Zborník SLU 2008 - sm.jpg


Aktuálne otázky ekonomiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára zo dňa 10.12.2008 
 
Seminár sa zaoberal aktuálnymi otázkami z oblasti ekonomiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky. Prezentovali sa dosiahnuté výsledky rozšíreného súhrnného lesníckeho ekonomického účtu prostredníctvom účtu produkcie, dôchodku, podnikateľského zisku a kapitálových účtov. Poukázali sa možnosti využitia výsledkom tohto účtu jednak na národnej ako aj na  medzinárodnej úrovni. Pomerne rozsiahla tematická časť seminára bola zameraná na teóriu externalít a hodnotenie verejnoprospešných funkcií lesa. Pozornosť sa venovala aj analýze podporných opatrení v lesnom hospodárstve a možnostiam získavania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v odvetví lesného hospodárstva.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: A5,  119 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-072-1 ; Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF
 

SP-SLEU-sm.jpg 
 


Súhrnný lesnícky ekonomický účet 2007

Hlavným cieľom riešenia úlohy v roku 2007 bolo ďalšie zostavovanie jednotlivých účtov za LH Slovenska v zmysle revidovanej metodiky. Pri zostavovaní účtu sa vychádzalo z údajov získaných zo siete spravodajských jednotiek štátneho a neštátneho sektora. Takisto sa vypracoval návrh jednotlivých tabuliek integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre LH. Výsledky jednotlivých účtov sú spracované za obdobie rokov 1997 až 2006 a sú prezentované v bežných a stálych cenách roku 1995.
 Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: A4,  36 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

 SP_SLEU2006_sm.jpg


 Súhrnný lesnícky ekonomický účet 2006

Správa popisuje výsledky súhrnného lesníckeho ekonomického účtu za roky 1997 až 2005. Tieto sa uvádzajú v bežných cenách a stálych cenách bázického roku 1997. Analyzujú sa v podmienkach LH SR účty produkcie, účty tvorby dôchodkov, účty podnikového zisku a kapitálové účty za uvedené referenčné obdobie.

Vydali:  NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: A4,  32 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu/Stiahni PDFSP_SLEU2005_sm.jpg

Súhrnný lesnícky ekonomický účet 2005

Správa obsahuje stanovené ciele, špecifikáciu vykonaných prác v roku 2005. Sú to výsledky súhrnného lesníckeho ekonomického účtu za roky 1997 až 2004. Tieto sa uvádzajú v bežných cenách a stálych cenách bázického roku 1997. Analyzujú sa v podmienkach LH SR účty produkcie, účty tvorby dôchodkov, účty podnikového zisku a kapitálové účty za uvedené referenčné obdobie.

Vydali: LVÚ Zvolen, 2005, Formát: A4, 27 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF

tomenu