VS_Juh

skipmenu

tomenu
 
Zmena sídla  Výskumnej stanice Juh od 1. 1. 2014:
Parková 557 
930 05 Gabčíkovo
 
Výskumná stanica Juh so sídlom v Gabčíkove je zameraná na problematiku rýchlorastúcich drevín. Riešia sa otázky šľachtenia drevín typických pre nížinné oblasti.
 
Hlavné aktivity výskumnej stanice zahŕňajú výskum problematiky:
 • Pestovných podmienok zakladania a obhospodarovania topoľa, vŕby a porastov 1. lesného vegetačného stupňa s dôrazom na ekologické aspekty vrátane produkcie základného sadbového materiálu.
 • Overovania produkčných schopností a ekologických vlastností vŕb a šľachtených topoľov v prírodných podmienkach Slovenska, predovšetkým v nížinných oblastiach.
 • Záchrany fenotypovo kvalitných autochtónnych jedincov topoľa čierneho.
 • Archivácie vybraných klonov topoľov a vŕb s dôrazom na produkciu drevnej hmoty.
 • Biologickej ochrany brehových porastov a ich využitie na včelárske, košikárske a šľachtiteľské účely.
 • Pestovných a ekologických vlastností agáta bieleho, jaseňa štíhleho a úzkolistého a v menšej miere aj ostatných druhov drevín vhodných na pestovanie v nížinných oblastiach Slovenska (orech čierny, gledíčia trojtŕňová, javor strieborný).
 • Ochrany a reprodukcie autochtónneho topoľa bieleho a topoľa sivého (Populus canescens (AIT.) L. E. SM.) in vitro vhodných na zalesňovanie ekologicky zmenených stanovíšť.
 • Reprodukcie vybraných druhov bieleho a sivého topoľa in vitro, ktoré boli overené na poloprevádzkových plochách.
 • Zakladania semenných sadov pre jelšu lepkavú (Alnus glutinosa GAERTN.).
 • Zberu dubových semien z výberových stromov určených na zakladanie semenných sadov.
 • Údržbu klonového archívu rajonizovaných topoľov a vŕb vhodných na biologickú ochranu vodných tokov a vŕb využiteľných vo včelárstve.
 • Monitoring zmenených lesných stanovíšť ovplyvnených vodným dielom Gabčíkovo. 
Komerčne využiteľné služby (poradenské, projekčné, konzultačné):
 • Vypracovanie projektov pre pestovanie energetických porastov.
 • Využitie mechanizačných prostriedkov pre fyzické a právnické osoby.
 • Projekčná a konzultačná činnosť pri zalesňovaní poľnohospodárskych alebo stavebných pozemkov.
 • Dodávka odrezkov rajonizovaných topoľov a vŕb vhodných pre biologickú ochranu brehov a včelárskych vŕb.
 • Využitie skleníkov za účelom produkcie potomstva výberových stromov podľa požiadaviek odberateľa.
 • predaj osových odrezkov a sadeníc na zakladanie energetických porastov

P1010004.jpg 3. Klonový archív pri BZ Gabčíkovo.jpg Energeticky_porast_po_vysadbe jednorocny_energeticky_porast

Výskumná stanica Juh
vedúci: Ing. Martin Bartko, PhD.
tel: 00421 31 5594545
mobil: 0903 896 868
 
adresa:
Národné lesnícke centrum
Výskumná stanica Juh
Parková 557 
930 05 Gabčíkovo
NSRV ARVI NSRV
tomenu