Semenárske laboratórium

skipmenu

tomenu

Semenárske laboratórium  -- AKREDITOVANÉ --

Laboratórium Národného lesníckeho centra, Strediska kontroly LRM Zvolen, vykonáva kvalitatívne rozbory semena a semennej suroviny lesných drevín na území SR (podľa medzinárodných pravidiel ISTA).

Semenárske laboratórium je akreditované laboratórium, ktoré získalo certifikát na vykonávanie Akreditovaných medzinárodných skúšok ISTA pre rozbory kvality semien lesných drevín.


Od mája 2014 skúšky vykonané v Semenárskom laboratóriu NLC vo Zvolene napĺňajú požiadavky platných všeobecne záväzných predpisov na uvádzanie LRM na trh (vykonanie skúšky kvality osiva lesných drevín v akreditovanom laboratóriu).


Test klíčivosti smreka obyčajnéhoSkúška klíčivosti dubov1Tetrazóliový test javora horského

Zoznam služieb poskytovaných laboratóriom:

1. odber vzoriek  a plombovanie oddielov*
2. skúšky kvality semennej suroviny
 • skúška čistoty
 • skúška sypavosti
 • stanovenie podielu plných semien v plodoch

 3. skúšky kvality semien 

 • stanovenie obsahu vody *
 • skúška čistoty * 
 • stanovenie hmotnosti 1 000 semien *
 • skúška klíčivosti *
 • skúška životnosti (tetrazóliový test) *
 • stanovenie počtu klíčivých (životaschopných) semien v 1 kg semien *
 • zdravotný rozbor
 • stanovenie postupu stratifikácie


Žiadanka na rozbor kvality osiva
Cenník skúšok - platný od 1. 4. 2013
Legislatíva, odber a odosielanie vzoriek, skúšky kvality
Platnosť výsledkov rozboru semennej suroviny a semien
Hmotnosti priemerných vzoriek, druh a trvanie vykonávaných skúšok

---
---

Adresa:

Národné lesnícke centrum
Semenárske laboratórium
T.G.Masaryka 22
960 92 Zvolen


Vedúci:
Ing. Elena Takáčová

tel: 045 5314 219
      045 5314 212
e-mail: takacova@nlcsk.org

Laborant:
Ľubica Hanušková
tel: 045 5314 302
      045 5314 335
e-mail: hanuskova@nlcsk.org

---
---
NSRV ARVI NSRV
tomenu