Aktívne projekty

skipmenu

tomenu

Domáce projekty
 

 • Inovatívne metódy hospodárskej úpravy prírode blízkych lesov (FORESTMAN), doba riešenia: 10/2013 - 09/2017, koordinátor projektu: Ing. Ladislav Kulla, PhD.; zdroj financovania: APVV
 • Výskum potenciálu drevnej biomasy na energetické využitie; doba riešenia: 2013-2017, pozícia: zodpovedný riešiteľ projektu); zdroj financovania: APVV
 • Vplyv vnútrodruhových a medzidruhových kompetičných vzťahov na produkčno-ekologické vlastnosti porastov buka a smreka (TREECOMP), doba riešenia: 2012 - 2015, koordinátor: Ing. Vladimír Šebeň, PhD.; zdroj financovania: APVV
   
 • Demonštračný objekt premeny odumierajúcich smrekových lesov na ekologicky stabilnejšie multifunkčné ekosystémy (DORS), doba riešenia: 10/2009 - 08/2012, koordinátor projektu: Ing. Ladislav Kulla, PhD.; zdroj financovania: ASFEU
   
 • Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom (VYNALES),  roky riešenia: 2012 – 2015, koordinátorka  projektu: Ing. Zuzana Sarvašová PhD.; zdroj financovania: APVV,
 • Využitie drevného popola v lesnom hospodárstve, doba riešenia: 2009-2012, zodpovedný riešiteľ etapy projektu: Ing. Milan Oravec CSc.; zdroj financovania: ASFEU
   
 • Integrácia inovačných, rozvojových a environmentálnych politík pre leníctvo (IPOLES), roky riešenia: 2008 – 2011, koordinátorka  projektu: Ing. Zuzana Sarvašová PhD; zdroj financovania: APVV
   

Zahraničné projekty

 • Zdokonalené multifunkčné hospodárenie v európskych horských lesoch (ARANGE), doba riešenia: 012-2015,  zodpovedná vedúca pracovného balíka Baseline policy and governance: Ing. Sarvašová PhD., zdroj financovania: 7FP projek, dofinancovanie za slovenského partnera: APVV
 • Sustainable Networks for the Energetic Use of Lignocellulosic Biomass in South East Europe (FOROPA) , doba riešenia: 2012-2014, zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Milan Oravec CSc..; zdroj financovania: SEE program
 • Projekt HUSK – cezhraničná maďarsko-slovenská spolupráca v oblasti lesníctva (Cezhraničná spolupráca HUSK/1001/1.1.2/0022); doba riešenia: 2012-2014; zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Milan Oravec CSc.
 • Trvalo udržateľné využívanie biomasy (BIOCLUS), doba riešenia: 2010-2012, zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Milan Oravec CSc.; zdroj financovania: 7FP projekt
 • Trvalo udržateľné využívanie biomasy (IN2WOOD ), roky riešenia: 2010-2012.; zdroj financovania: 7FP projekt


COST akcie

 • COST E43 – Harmonizácia národných inventarizácií lesov v Európe (Ing. Martin Moravčík, CSc.)
   
 • COST E45 – Európske lesné externality (Ing. Miroslav Kovalčík, Ing. Jozef Tutka, CSc., Ing. Mikuláš Černota)
   
 • COST E51 – Integrácia inovačných a rozvojových politík pre lesnícky sektor (Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.)
 Ostatné
 
 • Pracovníci odboru sú členmi divízií alebo pracovných skupín IUFRO, sekcie S6.12, S4.04, S3.08, a 4.05, v rámci ktorých sa zúčastňujú na formulovaní exaktných názorov a postojov k riešeniu aktuálnych problémov lesníckej ekonomiky a lesníckej politiky, cestou kongresov, konferencií a seminárov sekcií a pracovných skupín IUFRO.
 • Pravidelné vypracovanie národných správ na zasadnutia Fóra OSN o lesoch.
 • Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z Integrovaného programu práce Európskej hospodárskej komisie (EHK) OSN (Ing. Martin Moravčík, CSc. – v oblastiach: Hodnotenie lesných zdrojov a Výhľadové štúdie európskeho lesníckeho sektora; Ing. Roman Svitok, CSc. v oblasti Trhy a štatistika a Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. v rámci Spoločnej siete expertov FAO/ECE/ILO pre implementáciu trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch).
 • Účasť na vypracovaní dokumentu EHK OSN: Výhľadová štúdia európskeho lesníckeho sektora (European Forest Sector Outlook Study, 1960-2000-2020)
 • Vypracovanie národných správ o kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľoch trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, ako podkladu pre vyhotovenie Správy MCPFE o trvalo udržateľnom obhospodarovaní európskych lesov (The MCPFE Report on Sustainable Forest Management in Europe) pre Ministerskú konferenciu o ochrane lesov Európy vo Varšave 2007.
 • Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky vo FAO OSN:
 • Vypracovanie národných správ pre globálne hodnotenie lesných zdrojov (Global Forest Resources Assessment)
 • Spoluúčasť na vypracovaní globálnej tematickej štúdie FAO – Umelo zakladané lesy (Planted Forests)
 • Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich pre Slovensko z procesu MCPFE a členstva v jeho riadiacom výbore (Ing. Mikuláš Černota).
 • Zabezpečovanie úloh v rámci činností EUROSTAT-u (Ing. Roman Svitok, CSc.).
NSRV ARVI NSRV
tomenu