Projekt APVV-0692-07

skipmenu

tomenu
Názov projektu: Integrácia rozvojových, inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo
Evidenčné číslo projektu:  APVV-0692-07
Žiadateľská organizácia LF TUZVO, zodpovedný: Doc. Šálka
Spoluriešiteľská organizácia: NLC- LVÚ, zodpovedná: Ing. Sarvašová
Doba riešenia: 1.2.2008 – 31.12.2010
Náklady schválené pre NLC: 3,664 mil. Sk
Financovanie: APVV


Hlavným cieľom projektu je rozvoj vedy a zdokonalenie vedomostí, ktoré sú potrebné pre integráciu a koordináciu inovačných, rozvojových a environmentálnych politík v lesnom hospodárstve v kontexte trvaloudržateľného rozvoja vidieka.
Cieľ predkladaného projektu spočíva vo výskume integrácie a koordinácie politík pre lesníctvo s dôrazom na trvaloudržateľný rozvoj vidieka.
Teoretický základ predstavuje teória governance. Analytický rámec projektu je založený na využití nasledovných teórií: policy analysis, network analysis, prístup advocacy coalitions, actor centered institutionalism. V analýze sa využije sa prístup „bottom up“ pri výskume kooperácie medzi relevantnými odvetvovými podnikmi a prístup „top down“ pri výskume relevantných stratégií, programov a správania aktérov ako aj ich syntéza. Metodický rámec spočíva vo vhodnej kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych metód sociologického výskumu.
Výsledkom projektu budú koncepty a odporúčania pre úspešnejšiu integráciu a koordináciu relevantných politík v lesníctve.
 
 
Webová stránka projektu www.ipoles.sk

 

tomenu