EFI PC Innoforce

skipmenu

tomenu
Názov projektu: EFI Project Centre INNOFORCE “Towards a Sustainable Forest Sector in Europe: Fostering Innovation and Entrepreneurship
Koordinátor: EFI Project Centre INNOFORCE, BOKU Viedeň, Rakúsko
Spoluriešiteľská organizácia: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
Doba riešenia: 2004-2008
Financovanie: EFI, národné zdroje

Projektové centrum Európskeho lesníckeho ústavu INNOFORCE „Smerom k trvaloudržateľnému Lesníckemu sektoru v Európe: Posilnenie inovácií a podnikania.
 
PC sa v druhej fáze 2004-2008 zameria na integráciu a „cross-sektorovú“ kooperáciu inovačnej politiky a rozvoj finančných a informačných nástrojov pre lesníctvo. Má 5 pracovných oblastí:
  • Pracovná oblasť I: Integrácia politiky inovácií a podnikania a jej implementácia
  • Pracovná oblasť II: Inovácie a podnikanie v službách spojených s lesným hospodárstvom
  • Pracovná oblasť III: Inovácie a podnikanie v inovačnom systéme drevných a nedrevných produktov
  • Pracovná oblasť IV: Inovácie procesov v „small-scale“ lesníctve a lesnícko – drevárskych sieťach
  • Pracovná oblasť V: Diseminácia a komunikácia výsledkov medzi RPC a PC
Konzorcium má 23 členov z na 18 krajín (AT, BG, CH, CR, CS, CZ, FI, DE, EE, HU, IT, LT, NO, SK, SL, SE, RO a UK).
 
tomenu