Kjótsky protokol

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Rozpracovanie opatrení vyplývajúcich z podpisu Kjótskeho protokolu pre sektor lesného hospodárstva
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Moravčík, CSc.
Doba riešenia: 2003-2007
Financovanie: MPSR


Tento čiastkový projekt sa riešil v rámci rezortnej úlohy výskumu a vývoja Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska. V rámci riešenia sa navrhol systém lesníckych opatrení na znižovanie skleníkových plynov a nadefinovali sa opatrenia na ich znižovanie v oblasti lesníckej politiky. Navrhli sa postupy realizácie mitigačných a adaptačných lesníckych opatrení v hospodárskej úprave a pri obhospodarovaní lesov. V oblasti projektovania lesníckych opatrení za účelom zachovania, uskladnenia a nahradenia uhlíka sa vypracoval návrh inštitucionálneho zabezpečenia a rámcovej štruktúry lesníckych projektov v súlade s potrebami ich hodnotenia v zmysle KP. Riešila sa problematika redukcie emisii skleníkových plynov náhradou fosílnych palív dendromasou produkovanou na lesnej a nelesnej pôde. Ďalej sa kvantifikovali dopady klimatických zmien na výnosy a náklady lesnej produkcie pri rôznych scenároch zastúpenia drevín. Odvodili sa modely spotreby času pestovnej a vybraných výkonov ťažbovej činnosti. Stanovila sa ročná hodnota uskladnenia emisií CO2 v lesoch a v sušine trvalých výrobkov z dreva. Spracovali sa poznatky o obchode s uhlíkom a o možnostiach a nástrojoch zapojenia odvetvia lesníctva do existujúcich systémov obchodu.

tomenu