PRV SR - 2009

skipmenu

tomenu

 

 

Názov projektu: Zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov lesného hospodárstva
Kód projektu:
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Kovalčík.
Doba riešenia: 2009 - 2010
Celkové náklady za dané obdobie: 
45 000 €
Financovanie: Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity


 Projekt informačnej aktivity „Zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov lesného hospodárstva“ má v súčasnosti pilotnú pozíciu v informačných aktivitách zameraných na zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti subjektov obhospodárujúcich lesnú pôdu. Celý proces ekonomickej životaschopnosti LH významne ovplyvňuje kvalita základných výrobných faktorov, diverzifikácia činností, uplatňované technológie, racionálnosť organizácie hospodárskej činnosti, inovačná politika, podporná politika štátu a EÚ, ako aj schopnosť zabezpečenia ekonomickej realizácie verejnoprospešných služieb poskytovaných lesným hospodárstvom. Z toho dôvodu sa vypracuje a vydá odborná príručka o jednotlivých nástrojoch zvyšovania konkurencieschopnosti a ekonomickej životaschopnosti ako sú dosiahnuté ceny, náklady na jednotlivé výkony, podpora z verejných zdrojov, dane a poplatky, investície do výrobných faktorov a pod.

V rámci projektu informačnej aktivity sa bude bezplatne poskytovať a zabezpečovať informačný a poradenský servis. Propagácia projektu sa zabezpečí v odborných lesníckych časopisoch.
Aktivity projektu informačnej aktivity:
  • Príprava a vydanie odbornej publikácie
  • Organizácia seminárov - Zborník 2009 (pfd) a Zborník 2010 (pdf)
  • Účasť na odbornej stáži
  • Publicita projektu a informačný servis 
  • Tlač odbornej publikácie (príručky pre cieľové skupiny)  - Príručka 1. vydanie (pdf), Príručka 2.  vydanie (pdf)
EÚ.jpg Logo_PRV_SR.jpg

Projekt je financovaný z „Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí.“ 

tomenu