REG-Transekt

skipmenu

tomenu
 
Názov projektu: Medziregionálny transfer a marketing nástrojov a systémových riešení pre podporu plánovania a manažmentu krajiny:
Koordinátor: Technische Universität Dresden, Institut für Bodenkunde und Standortslehre, Prof. Dr. Franz Makeschin
Spoluriešiteľská organizácia: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Sarvašová, PhD.
Doba riešenia: 2008
Celkové fin. prostriedky: 33.190 €
Pre NLC: 4.000 €
Financovanie: Federálne ministerstvo školstva a výskumu, SRN

REGioncrossing TRANSfEr and marKeTing of tools and systemsolutions for supporting land use planning and management

Cieľom projektu je prezentovať odborné vedecko-výskumné výsledky platformy a.t.l.a.n.t.IS vo východnej a južnej Európe. Slúži na doplnenie marketingových väzieb regionálnych partnerov a konečných užívateľov. Transfer a marketing aktivít pokrýva celý reťazec vedeckovýskumnej práce od vedeckých výsledkov, cez užívateľov a konkrétne riešenia jednotlivých prípadov po obchodovateľné a generalizované systémy. Projekt sa zameriava najmä na výmenu vedeckých poznatkov a skúseností medzi partnerskými inštitúciami v Nemecku a v cieľových krajinách: Česko, Slovensko, Slovinsko, Poľsko a Chorvátsko. Cieľom je vytvoriť konkurencieschopné konzorcium pre budúce výzvy v 7 rámcovom programe EÚ, LEADER a LIFE+.
 
 
 
Webová stránka:

Workshop_REG-Transekt 024.jpg

tomenu