Rodový výskum

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Rodovým výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych oblastí Slovenska
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Petrášová, CSc.
Doba riešenia: 03/2005-09/2006
Celkové náklady za dané obdobie: 6 470 627,- Sk
Financovanie:
IS EQUAL, MPSVaR SR

Ciele  

Ciele projektu: Vypracovanie stratégie Gender Mainstreamingu pre zamestnávateľov pôdohospodárskych podnikov v horských vidieckych oblastiach Slovenska. Vytvorenie databázy údajov za jednotlivé oblasti rovnosti príležitostí žien a mužov pôdohospodárskych podnikov na vidieku SR, efektívne postupy ku zvýšeniu rodovej senzibilizácie ovplyvňovania zamestnávateľov v sektore pôdohospodárstva a špecifický výskum nerovnosti v odmeňovaní a rodovej segregácie povolaní na vidieku.
 

Partneri projektu: ÚPSVaR Zvolen; ÚPSVaR Banská Štiavnica; Agrupación de desarrollo de las sierras del norte de Extremadura (Spain); Region of Epirus (Greece); Organismo bilaterale regionale per la formazione in Campania (Italy); Estonian Farmers’ Federation (Estonia); S.&T. Societa`cooperativa (Italy); Cerezas montana de alicante, COOP. V. (Spain)

Album

 
V rámci druhého kola Iniciatívy EQUAL, na úrovni nadnárodných projektov štyri národné Rozvojové partnerstvá z Estónska, Talianska, Slovenska a Španielska, sa v rámci aktivít Nadnárodnej spolupráce dohodli na vytvorení produktu Album nových sociálnych podôb vidieckych žien.
Sociálne, ekonomické a kultúrne zmeny, ktorými prešli tieto krajiny v poslednom desaťročí znamenajú aj nové úlohy v zamestnanosti, explóziu informácií a komunikačných technológií. Ženy majú dôležitú úlohu, nie vždy viditeľnú, nie vždy uznávanú spoločnosťou ako celkom, v spoločenskom rozvoji a najmä v rozvoji vidieka. Ich možnosti, aktivity, úlohy a pozície sa menia, a formujú, čo sa v albume snažíme identifikovať ako „Nové sociálne podoby“. Cieľom albumu je ďalej šíriť tieto podoby, zviditeľniť ich s úmyslom podporovať a prenášať nové modely vedúce k trvalo udržateľnému a rovnému zamestnaniu a rozšírenia možností vo vidieckych oblastiach ako aj prispieť k rozbitiu stereotypov, ktoré pôsobia ako bariéry voči vyššej úrovni rovnosti a spravodlivosti medzi ženami a mužmi.
Štyri Rozvojové partnerstvá zapojené do „Nových sociálnych podôb vidieckych žien“ nadnárodného partnerstva mali spoločné to, že pracovali v rámci svojich národných projektov v marginálnych vidieckych oblastiach. Tieto oblasti majú dva základné problémy:
  1. nedostatok rovnakých možností týkajúcich sa prístupu niektorých skupín obyvateľstva týchto oblastí (či už ide o vidiecke domáce ženy, ženy migrantky alebo farmárky vo všeobecnosti) k zamestnaniu a ekonomickým aktivitám a k pozíciám rozhodovania
  2. existencia štruktúr a modelov vedúcich k horizontálnej a vertikálnej desegregácii, najmä diskriminácii vidieckych žien, ktoré nemajú zručnosti, kvalifikáciu, povedomie a viditeľnosť, ktoré potrebujú, aby sa plne mohli zúčastňovať rozvoja vidieka ako kľúčoví činitelia.
DEEP
 
Publikácia vznikla v rámci druhého kola Iniciatívy EQUAL na základe dohody štyroch nadnárodných partnerov. Zámerom nadnárodného partnerstva bolo rozvíjať integrované národné intervenčné modely, založené na všetkých politikách a akciách partnerských krajín v oblasti miestneho rozvoja, konkrétne pre znevýhodnené vidiecke oblasti s cieľom podpory využitia trvalého vzdelávania ako neodvolateľné právo na zabezpečenie toho, aby odborné zručnosti a znalosti pracovníka boli aktuálne, aby neboli založené len na určených potrebách jednotlivca, kolektívu alebo spoločenstva, ale aj na rýchlych zmenách trhu, čo zvyšuje diskrimináciu a marginalizáciu. Identifikované intervenčnémodely sa sústredili nielen na prenos príkladov dobrej praxe v rámci národných kontextov, ale tiež osvetlili príčiny úspechu aplikácie modelu.
Takto popísané národné modely spojené s popisom situácie v každej krajine boli spracované pre tieto oblasti:
-          Poľnohospodárstvo a výživa a typické miestne výrobky (zodpovedný partner – Španielsko)
-          Environmentálne zdroje a obhospodarovanie (zodpovedný partner – Slovensko)
-          Malé a stredné podnikanie (SME) v znevýhodnených oblastiach (zodpovedný partner – Taliansko)
-          Turistický ruch zameraný na vidiecke a znevýhodnené oblasti (zodpovedný partner – Grécko)
 
 P1010027.jpg  IMG_1529.jpg  P1010229.jpg  P1010035.jpg

 

 

 

 

 

 

tomenu