Publikačná činnosť

skipmenu

tomenu

 

 

 


AOEPLH 2017


Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 13. 12. 2017
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

Vydalo: NLC Zvolen, 2016, Formát: B5, 152 strán, ISBN: 978 - 80 - 8093 - 237 – 4 EAN: 9788080932374

Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF

Zborníky z predchádzajúcich ročníkov seminára AOEPL


ZS_2016_obalka

MORAVČÍK, M. A KOL., 2017: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2016 / ZELENÁ SPRÁVA - Report on Forestry in the Slovak Republic 2016 – Green report (Slovak/English)
Zelená správa hodnotí stav lesníctva na Slovensku zahŕňajúc údaje hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho charakteru. Tak ako aj v uplynulých rokoch naznačuje vývojové trendy, ktoré nám pomáhajú zhodnotiť charakter a vhodnosť opatrení smerujúcich k zabezpečeniu trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
Vydalo: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2017, Formát: 17×24 cm, 76 strán/pages, SK, ISBN: 978 - 80 - 8093 - 235 - 0, EAN: 9788080932350


Dostupnosť: Knižnica / Osobne u vedúceho autorského kolektívu/ Stiahni PDF

Ďalšie Zelené správy


NIML_obalka

Vladimír ŠEBEŇ:
Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky

Informácie - metódy - výsledky

Vydalo: NLC Zvolen, 2017, Formát: B5, 255 strán, ISBN: 978-80-8093-234-3 EAN: 9788080932343

Dostupnosť: Knižnica / Osobne u autora / Stiahni PDF


Procesny_model

Jaroslav Šálka, Zuzana Sarvašová, Lucia Ambrušová, Zuzana Dobšinská,  Zuzana Hricová, Matúš Kajba, Matej Schwarz:
Procesný model pre záujmové združenia vlastníkov lesov

Cieľom záverečnej vedeckej monografie projektu je navrhnúť procesný model fungovania záujmových združení vlastníkov lesov. Táto správa prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci projektu. Výskum charakteristík vlastníckej štruktúry lesov, názorov neštátnych vlastníkov a otázok súvisiacich s fungovaním ich záujmových združení je nesmierne dôležitý pre formuláciu a implementáciu opatrení verejnej politiky súvisiacich s využívaním a ochranou lesa.

Vydalo: NLC Zvolen, 2015, Formát: B5, 166 strán, ISBN: 978-80-8093-206–0

Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF


monografia_2015

Zuzana Hricová, Lucia Ambrušová, Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská,  Matúš Kajba, Jaroslav Šálka:
Politická moc združení neštátnych vlastníkov lesov

Publikácia opisuje charakteristiky záujmových združení vlastníkov lesov vrátane zhodnotenia ich pôsobenia pri tvorbe politík relevantných pre lesníctvo. Publikácia prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektu VYNALES.

Vydalo: NLC Zvolen, 2015, Formát: B5, 174 strán, ISBN: 978-80-8093-200-8

Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF


Nové varianty metód - obálka

Štefan Šmelko a kolektív, 2014: NOVÉ VARIANTY METÓD NA VIACÚČELOVÉ ZISŤOVANIE A MONITOROVANIE STAVU LESNÝCH EKOSYSTÉMOV PROGRESÍVNYMI TECHNOLÓGIAMI

Vedecká monografia zaoberajúca sa tromi úrovňami zisťovania stavu lesa: porastovou inventarizáciou, regionálnou inventarizáciou a národnou inventarizáciou.

Vydalo: NLC-LVÚ Zvolen, 2009. Formát: 17,5×25 cm, 368 strán, SK,
ISBN: 978-80-8093-193-3,  EAN: 9788080931933
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF 

Zvyskonk-sm.jpg

KOVALČÍK, M. , KOLLÁRIKOVÁ, Z., SARVAŠOVÁ, Z., TUTKA, J. A KOL., 2009: Zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov lesného hospodárststva (Odborná príručka)

Publikácia popisuje podstatu konkurencieschopnosti vo všeobecnosti, faktory jej zvyšovania a metódy hodnotenia. Hodnotí sa vývoj vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti lesného hospodárstva SR. Na základe výsledkov súhrnných lesných ekonomických účtov sa porovnáva efektívnosť LH vybraných lesníckych subjektov a krajín EÚ. Záver publikácie je venovaný verejnoprospešným funkciám a možnostiam ich kompenzácie.

Vydalo: NLC-LVÚ Zvolen, 2009. Formát: 14,5×21 cm, 78 strán, SK,
ISBN: 978-80-8093-101-8,  EAN: 9788080931018
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF 

Forest 2009-sm.jpg

Lesy na Slovensku 2009

Vydali:
Bratislava, MP SR a NLC-LVÚ Zvolen, 2009. Formát: 105×200 mm, 20 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-095-0, EAN: 9788080930950 
Dostupnosť: Slovenská verzia - stiahni pdf

Forests in Slovakia 2009

Vydali:
Bratislava, MP SR a NLC-LVÚ Zvolen, 2009. Formát: 105×200 mm, 20 strán, EN, ISBN: 978-80-8093-096-7, EAN: 9788080930967 Dostupnosť: English version - stiahni pdf


Obálka

Smrečiny v chránených územiach

(príloha časopisu Les a Letokruhy)
Vydalo:
Lesmedium, k.s. v spolupráci s MP SR, Bratislava, 2009. Formát: A4  20 strán

Dostupnosť:  stiahni pdf


 nlp_sm.jpg

Moravčík, M. – Novotný, J. – Toma, P.: Národný lesnícky program Slovenskej republiky / National Forest Programme of the Slovak Republic

Národný program je výsledkom tímovej práce odborníkov pôsobiacich v lesníctve. Všetci zainteresovaní a verejnosť mali možnosť uplatniť k návrhu programu pripomienky. Dokument schválila vláda SR, prerokovala ho a vzala na vedomie Národná rada SR v roku 2007.

Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: 25×25 cm, 63 strán, SK/EN, ISBN: 978-80-8093-036-3, EAN: 9788080930363
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF   


Studie.jpg

Lesnícke štúdie 58/2007

Moravčík, M. a kol.: Zásady a postupy hospodárskej úpravy a obhospodarovania horských lesov smrekového vegetačného stupňa.

Vydalo: NLC-LVÚ Zvolen, 2007 Formát: , 119 s., SK, ISBN:


Prognóza-sm.jpg


 


Moravčík, M. a kol.: Vypracovanie lesníckej časti prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka
 
Vydalo: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: A4,  60 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu/ Stiahni PDF

Koncepcia-sm.jpg

Moravčík, M. a kol.: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013 – časť lesné hospodárstvo

Vydalo: NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: A4,  30 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu/ Stiahni PDF
 
  

 


Kriza-sm.jpg

 


Kovalčík, M., Moravčík, M. a kol.:  Analýza a kvantifikácia dopadov svetovej finančnej a ekonomickej krízy v lesníctve SR a návrh opatrení na jej riešenie

Vydalo: NLC – LVÚ Zvolen, 2009, Formát: A5,  59 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF
 
Príloha časopisu LES/Slovenské lesokruhy č. 7-87-/2008, 24 s./Stiahni PDF
NSRV ARVI NSRV
tomenu