Publikačná činnosť

skipmenu

tomenu

 

 

 


AOEPLH_2016


Aktuálne otázky ekonomiky a politiky LH SR - zborník referátov z odborného seminára z 16. 12. 2016
Zborník príspevkov z odborného seminára je zameraný na aktuálnu situáciu a ekonomické problémy lesného hospodárstva a lesníctva SR a ich vplyv na konkurencieschopnosť subjektov lesného hospodárstva. Pozornosť sa zamerala aj na význam združení neštátnych vlastníkov lesov a ich interakcie s lesníckou a ďalšími súvisiacimi politikami.

Vydali: NLC Zvolen, 2016, Formát: B5, 152 strán, ISBN: 978 - 80 - 8093 - 225 – 1 EAN: 9788080932251

Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Stiahni PDF

Zborníky z predchádzajúcich ročníkov seminára AOEPL


ZS2016_cover

MORAVČÍK, M. A KOL., 2016: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2015 / ZELENÁ SPRÁVA - Report on Forestry in the Slovak Republic 2015 – Green report (Slovak/English)
Zelená správa hodnotí stav lesníctva na Slovensku zahŕňajúc údaje hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho charakteru. Tak ako aj v uplynulých rokoch naznačuje vývojové trendy, ktoré nám pomáhajú zhodnotiť charakter a vhodnosť opatrení smerujúcich k zabezpečeniu trvalo udržateľného lesného hospodárstva.
Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2016, Formát: 17×24 cm, 76 strán/pages, SK, ISBN: 978 - 80 - 8093 - 223 - 7, EAN: 9788080932237


Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

Ďalšie Zelené správy


Procesny_model

Jaroslav Šálka, Zuzana Sarvašová, Lucia Ambrušová, Zuzana Dobšinská,  Zuzana Hricová, Matúš Kajba, Matej Schwarz:
Procesný model pre záujmové združenia vlastníkov lesov

Cieľom záverečnej vedeckej monografie projektu je navrhnúť procesný model fungovania záujmových združení vlastníkov lesov. Táto správa prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci projektu. Výskum charakteristík vlastníckej štruktúry lesov, názorov neštátnych vlastníkov a otázok súvisiacich s fungovaním ich záujmových združení je nesmierne dôležitý pre formuláciu a implementáciu opatrení verejnej politiky súvisiacich s využívaním a ochranou lesa.

Vydali: NLC Zvolen, 2015, Formát: B5, 166 strán, ISBN: 978-80-8093-206–0

Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF


monografia_2015

Zuzana Hricová, Lucia Ambrušová, Zuzana Sarvašová, Zuzana Dobšinská,  Matúš Kajba, Jaroslav Šálka:
Politická moc združení neštátnych vlastníkov lesov

Publikácia opisuje charakteristiky záujmových združení vlastníkov lesov vrátane zhodnotenia ich pôsobenia pri tvorbe politík relevantných pre lesníctvo. Publikácia prezentuje výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektu VYNALES.Vydali: NLC Zvolen, 2015, Formát: B5, 174 strán, ISBN: 978-80-8093-200-8

Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF


Zvyskonk-sm.jpg

KOVALČÍK, M. , KOLLÁRIKOVÁ, Z., SARVAŠOVÁ, Z., TUTKA, J. A KOL., 2009: Zvyšovanie konkurencieschopnosti subjektov lesného hospodárststva (Odborná príručka)

Publikácia popisuje podstatu konkurencieschopnosti vo všeobecnosti, faktory jej zvyšovania a metódy hodnotenia. Hodnotí sa vývoj vybraných ukazovateľov konkurencieschopnosti lesného hospodárstva SR. Na základe výsledkov súhrnných lesných ekonomických účtov sa porovnáva efektívnosť LH vybraných lesníckych subjektov a krajín EÚ. Záver publikácie je venovaný verejnoprospešným funkciám a možnostiam ich kompenzácie.

Vydali: NLC-LVÚ Zvolen, 2009. Formát: 14,5×21 cm, 78 strán, SK,
ISBN: 978-80-8093-101-8,  EAN: 9788080931018
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF 

Forest 2009-sm.jpg

Lesy na Slovensku 2009

Vydali:
Bratislava, MP SR a NLC-LVÚ Zvolen, 2009. Formát: 105×200 mm, 20 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-095-0, EAN: 9788080930950 
Dostupnosť: Slovenská verzia - stiahni pdf

Forests in Slovakia 2009

Vydali:
Bratislava, MP SR a NLC-LVÚ Zvolen, 2009. Formát: 105×200 mm, 20 strán, EN, ISBN: 978-80-8093-096-7, EAN: 9788080930967 Dostupnosť: English version - stiahni pdf


 nlp_sm.jpg

Moravčík, M. – Novotný, J. – Toma, P.: Národný lesnícky program Slovenskej republiky / National Forest Programme of the Slovak Republic

Národný program je výsledkom tímovej práce odborníkov pôsobiacich v lesníctve. Všetci zainteresovaní a verejnosť mali možnosť uplatniť k návrhu programu pripomienky. Dokument schválila vláda SR, prerokovala ho a vzala na vedomie Národná rada SR v roku 2007.

Vydali: MP SR, NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: 25×25 cm, 63 strán, SK/EN, ISBN: 978-80-8093-036-3, EAN: 9788080930363
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF   


Studie.jpg

Lesnícke štúdie 58/2007

Moravčík, M. a kol.: Zásady a postupy hospodárskej úpravy a obhospodarovania horských lesov smrekového vegetačného stupňa.

Vydali: NLC-LVÚ Zvolen, 2007 Formát: , 119 s., SK, ISBN:


Prognóza-sm.jpg


 


Moravčík, M. a kol.: Vypracovanie lesníckej časti prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka
 
Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2007, Formát: A4,  60 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu/ Stiahni PDF

Koncepcia-sm.jpg

Moravčík, M. a kol.: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013 – časť lesné hospodárstvo

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2006, Formát: A4,  30 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu/ Stiahni PDF
 
  

 


Kriza-sm.jpg

 


Kovalčík, M., Moravčík, M. a kol.:  Analýza a kvantifikácia dopadov svetovej finančnej a ekonomickej krízy v lesníctve SR a návrh opatrení na jej riešenie

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2009, Formát: A5,  59 strán, SK,
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF
 
Príloha časopisu LES/Slovenské lesokruhy č. 7-87/2008, 24 s./Stiahni PDF
NSRV ARVI NSRV
tomenu