Publikačná činnosť

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

 Titulný list

 PETRÁŠ, R., ŠTEFANČÍK, I., MECKO, J.: Vyhodnotenie taxačných charakteristík na výskumných plochách s duglaskou, jedľou obrovskou a smrekovcom na OZ Levice s návrhom ich ďalšieho obhospodarovania

ETAPA: Rast a pestovanie duba červeného a orecha čierneho v obvode OZ Levice

Zmluva č.: 369/NLC/2015, Záverečná výskumná správa


 Vydalo: NLC – LVÚ Zvolen, 2017, Formát: A4, 28 strán, SK, ISBN: xxx-xx-xxxx-xxx-x
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Úplný textTitulný list

 PETRÁŠ, R., ŠTEFANČÍK, I., MECKO, J., STRMEŇ, S.,: Vyhodnotenie taxačných charakteristík na výskumných plochách s duglaskou, jedľou obrovskou a smrekovcom na OZ Levice s návrhom ich ďalšieho obhospodarovania

Zmluva č.: 369/NLC/2015, Priebežná výskumná správa
 

 Vydalo: NLC – LVÚ Zvolen, 2016, Formát: A4, 37 strán, SK, ISBN: xxx-xx-xxxx-xxx-x
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /Úplný textŠmelko, Š., Šebeň, V., Bošeľa, M., Meranič, J., Jankovič, J. 2008. National forest inventory and monitoring of the Slovak Republic 2005-2006. Basic concept and selected summary information. National Forest Centre - Forest Research Institute Zvolen, pp. 16

Published: NFC – FRIS, Zvolen, 2008, Form: A4, 16 pages, EN
Availability:  Download PDFŠmelko, Š. - Šebeň, V. - Bošeľa, M. - Merganič, J. Jankovič, J.: NÁRODNÁ INVENTARIZÁCIA A MONITORING LESOV SR 2005-2006, Základná koncepcia a výber zo súhrnných informácií

Národná inventarizácia a monitoring lesov SR, ktorá sa realizovala v rokoch 2005–2006, predstavuje úplne nový výberový spôsob komplexného zisťovania a hodnotenia stavu lesných ekosystémov na Slovensku. Publikácia prezentuje výsledky NIML SR 2005-2006 ako ucelený a aktuálny súbor informácií o lesoch v SR k 31.12. 2005.

Vydali: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: A4, 15 strán, SK
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

 

 20revital_mm.jpg

Jankovič, J. a kol.: Projekt revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postinutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004 (základné rámce a postupy revitalizácie postihnutého územia a následného manažmentu)

Projekt revitalizácie definuje základné rámce a postupy revitalizácie lesných porastov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004 a dlhodobú stratégiu ich následného manažmentu tak, aby výsledkom boli „Ekologicky stabilné lesné ekosystémy schopné plniť všetky spoločnosťou požadované funkcie“. Na riešení projektu sa zúčastnili pracoviská: Národné lesnícke centrum, Technická univerzita Zvolen, Sekcia lesnícka MP SR, Štátne lesy TANAP, Výskumná stanica ŠL TANAP, Štátna ochrana prírody/Správa TANAP, G.S. s.r.o. (spracovateľ projektov pozemkových úprav).

Vydali: NLC Zvolen, 2007, Formát: A4, 75 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-019-6
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Stiahni PDF

 M. KAMENSKÝ, I. ŠTEFANČÍK: Zásady diferencovaného pestovania lesa v rozdielnych ekologických podmienkach.

Cieľom tejto publikácie je stručné a prehľadné zhrnutie základných činností, resp. opatrení pri obhospodarovaní (manažmente) lesných porastov v závislosti od diferencovaných prírodných a ekologických podmienok na Slovensku. V tabuľkovej forme sú pre kategóriu hospodárskych lesov uvedené základné charakteristiky jednotlivých pestovných opatrení (pre obnovu a výchovu), podľa hospodárskych súborov lesných typov (HSLT), resp. z hľadiska výchovy podľa hospodárskych súborov porastových typov (HSPT). Nadväzuje na publikáciu Štefančík, I., Kamenský, M., Bruchánik, R.: Výchova a obnova lesných porastov v rozdielnych ekologických podmienkach.
Publikácia je určená predovšetkým pracovníkom lesníckej praxe (pracovníkom lesných správ, odborným lesným hospodárom a pod.), ale tiež odborným pracovníkom neštátnych subjektov (urbáre, pozemkové spoločenstvá atď.), ktorí sú majiteľmi lesných porastov.

Vydalo: NLC Zvolen, 2011, Formát: B5, 161 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-138-4.
Dostupnosť: NLC-ÚLPV. Obsah publikácie

20Obálka.jpg


ŠTEFANČÍK, I., KAMENSKÝ, M., : Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov.

Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene.
 
Pravidelné stretnutie pracovníkov piatich odborných pracovísk zaoberajúcich sa problematikou pestovania lesa v bývalom Československu s charakterom medzinárodnej vedeckej konferencie. Vymieňajú sa tu poznatky a skúsenosti medzi Fakultou lesníckou a drevárskou ČZU Praha, Lesníckou a drevárskou fakultou MZLU v Brne, Lesníckou fakultou TU Zvolen,  Národným lesníckym centrom - Lesníckym výskumným ústavom Zvolen a Výzkumným ústavom lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumnou stanicí Opočno.
 
 Vydalo: NLC Zvolen, 2009, Formát: B5, 346 strán, SK/CZ/EN, ISBN: 978-80-8093-089-9.
Dostupnosť: NLC-LVÚ/OPLaLT/ Obsah zborníka

20obalka_titulka.jpg


SUŠKOVÁ, M., DEBNÁROVÁ, G., : Aktuálne problémy lesného škôlkárstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2009.

Zborník abstraktov z medzinárodného seminára,
ktorý sa konal 10. – 11. júna 2009 v Liptovskom Jáne
 
Ôsmy ročník semináru bol okrem problematiky produkcie lesného
reprodukčného materiálu zameraný aj na jeho zdroje a efektívne využívanie, tak
zdrojov, ako aj vyprodukovaného reprodukčného materiálu..
 
 Vydalo: NLC Zvolen, 2009, Formát: A4, 47 strán, SK/CZ, ISBN: 978-80-8093-083-7.
Dostupnosť: Stredisko kontroly LRM / Zborník abstraktov 2009

 20Obr_Elabor2007_2008cc.jpg


 
SUŠKOVÁ, M., BEDNÁROVÁ, D., DEBNÁROVÁ, G., FOFFOVÁ, E., BOBRÍK, I.: Elaborát o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu (LRM) a stave LRM v roku 2007 s predpokladom vývoja pre rok 2008.
 
V práci je spracovaná činnosť a plnenie úloh Strediska kontroly lesného reprodukčného materiálu (SKLRM) v roku 2007 vyplývajúcich z legislatívnych predpisov  ako aj priamych zadaní Sekcie lesníckej Ministerstva pôdohospodárstva SR. Predkladá sa tu prognóza vývoja stavu reprodukčných zdrojov lesných drevín a činnosti SKLRM do roku 2008.
 
 
Vydalo: NLC Zvolen, 2008,  Formát: A4, 64 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-070-7.
Dostupnosť: SKLRM / Objednaj publikáciu /  Elaborát 2007

  
 UPubl_vychova a obnova.jpg

 
ŠTEFANČÍK, I., KAMENSKÝ, M., BRUCHÁNIK, R.: Výchova a obnova lesných
porastov v rozdielnych ekologických podmienkach. 
 
Cieľom tejto publikácie je stručné zhrnutie základných princípov obhospodarovania (manažmentu) lesných porastov v závislosti od diferencovaných prírodných a ekologických podmienok na Slovensku.
Publikácia je určená predovšetkým pracovníkom lesníckej praxe (pracovníkom lesných správ, odborným lesným hospodárom a pod.), ale tiež odborným pracovníkom neštátnych subjektov (urbáre, pozemkové spoločenstvá atď.), ktorí sú majiteľmi lesných porastov.
 
Vydalo: NLC Zvolen, 2007,  Formát: B5, 140 strán, SK, ISBN: 978-80-8093-0271.
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /
 

   Uobálka seminár 2008 or.jpg


SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M.: Aktuálne problémy lesného škôlkárstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2008.

Zborník abstraktov + CD
 
Cieľom seminára, ktorý Národné lesnícke centrum organizovalo v r. 2008 už siedmy krát, bolo predstaviť odbornej verejnosti nielen najnovšie poznatky z oblasti lesného semenárstva škôlkarstva a umelej obnovy lesa, ale poskytnúť aj informácie o riešení tejto problematiky v zahraničí. Program semináru bol okrem problematiky lesného reprodukčného materiálu zameraný aj na problematiku tzv. „hynutia smrečín“ a to nie len v Slovenskej republike, ale aj v susednom Česku, Poľsku a Nemecku. Dôležitou súčasťou semináru bolo aj sprostredkovanie informácií o možnostiach získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na financovanie činností v tejto oblasti lesného hospodárstva.
 
 Vydalo: NLC Zvolen, 2008, Formát: A4, 41strán, SK/CZ, ISBN: 978-80-8093-047-9.
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Zborník abstraktov 2008

  20OOP2orj.jpg


KAMENSKÝ, M.,: Projekt ozdravných opatrení na OZ Čierny Balog, 2008.

Projekty ozdravných opatrení v roku 2008 zamerané na obnovu a ochranu lesných porastov na kalamitných plochách pre štátne lesy. 

 Vydalo: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: A4, 32 strán, SK, ISBN: xxx-xx-xxxx-xxx-x
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /


 20OOP4orj.jpg


 STRMEŇ, S., KAMENSKÝ, M.,: Projekt ozdravných opatrení v lesoch v užívaní LESOTUR, s.r.o., Stará Turá.

Projekty ozdravných opatrení v roku 2008 zamerané na obnovu a ochranu lesných porastov na kalamitných plochách pre neštátne lesy. 

Vydalo: NLC – LVÚ Zvolen, 2008, Formát: A4, 28 strán, SK, ISBN: xxx-xx-xxxx-xxx-x
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu /


   
Upobálka seminár 2007 or.jpg

 
SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M.: Aktuálne problémy lesného škôlkárstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2007.
 
Zborník abstraktov + CD
 
Úspešná umelá obnova lesa a dopestovanie kvalitného a stabilného lesného porastu musí začínať pri produkcii kvalitného lesného reprodukčného materiálu. Napriek tomu sa problematika lesného semenárstva a škôlkárstva niekedy ocitá na pokraji záujmu lesníckej prevádzky.
Zámerom organizátorov semináru v roku 2007, ktorý Národné lesnícke centrum každoročne organizuje, je osloviť producentov lesného reprodukčného materiálu a vlastníkov alebo užívateľov lesa, ktorí reprodukčný materiálu využívajú pri umelej obnove lesa,  a prispieť tak k ich ďalšiemu vzdelávaniu a rozširovaniu poznatkov v tejto oblasti lesného hospodárstva.

Vydalo: NLC Zvolen, 2007, Formát: A4, 49 strán, SK/CZ/PL/EN, ISBN: 978-80-8093-012-7.
Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Zborník abstraktov 2007


 
 Uobálka seminár 2006 or.jpg

 
SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M.: Aktuálne
problémy lesného škôlkárstva, semenárstva a umelej obnovy lesa.
Zborník abstraktov + CD
 
Seminár 2006
 
Seminár o aktuálnych problémoch lesného semenárstva, škôlkarstva a umelej obnovy lesa prináša každoročne nové informácie a poznatky získané pri práci s lesným reprodukčným materiálom, ktoré vytvárajú predpoklad na dosiahnutie vyššej úrovne činností v tejto dôležitej oblasti lesníctva na Slovensku. V r. 2006 bol seminár o.i. zameraný aj na otázky platnej legislatívy na Slovensku aj v Českej republike a skúsenosti s jej uplatňovaním v prevádzkovej praxi.

Vydalo: NLC Zvolen, 2006, Formát: A4, 53 strán, SK/CZ, ISBN:80-88853-94-X. Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu / Zborník abstraktov 2006 20USave0001.jpg

 
SARVAŠ, M., HOFFMANN, J., SUŠKOVÁ, M., CHVÁLOVÁ, K., LONGAUER, R., TÁKÁČOVÁ, E., TUČEKOVÁ, A.: Lesný reprodukčný materiál a pestovanie lesa I.

Popis...

Vydalo: NLC Zvolen, 2007, Formát: B5, 194 strán, SK, ISBN:978-80-8093-031-8. Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu 
SARVAŠ, M., TUČEKOVÁ, A., TÁKÁČOVÁ, E., CHVÁLOVÁ, K., LENGYELOVÁ, A., VARÍNSKY, J., LONGAUEROVÁ, V., SUŠKOVÁ, M.: Zakladanie lesov v meniacich sa ekologických podmienkach.

 Popis

Vydalo: NLC Zvolen, 2007, Formát: B5, 107 strán, SK, ISBN:978-80-8093-043-1. Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu 20HZCadca00021.jpg

 
TUČEKOVÁ, A. a kol.: Netradičné postupy umelej obnovy kalamitných holín v rámci OZ Čadca

 Hospodárska zmluva zameraná na ...

Vydalo: NLC Zvolen, 2007, Formát: A4, 36 strán, SK, ISBN:xxx-xx-xxxx-xxx-x. Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu


 
USave0006.jpg

 
TUČEKOVÁ, A. a kol.: Výsledky výskumu účinnosti nových produktov pri obnove lesa po vetrovej kalamite v rámci OZ Beňuš.

Návrh prihnojovania umelo obnovovaných porastov po kalamite.

Hospodárska zmluva zameraná na problematiku ...

Vydalo: NLC Zvolen, 2006, Formát: A4, 37 strán, SK, ISBN:xxx-xx-xxxx-xxx-x. Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu


 
USave0002.jpg

 
TUČEKOVÁ, A., PETRÁŠOVÁ, V., BRADOVKOVÁ, V.: Zakladáme les

Odborný manuál pre lesných robotníkov a robotníčky

Vydalo: NLC Zvolen, 2007, Formát: B5, 18 strán, SK, ISBN:xxx-xx-xxxx-xxx-x. Dostupnosť: Knižnica / Objednaj publikáciu

NSRV ARVI NSRV
tomenu