Služby

skipmenu

tomenu

Služby

 • Kontrola lesného reprodukčného materiálu.
 • Plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli.
 • Poradenská činnosť vo všetkých oblastiach lesného semenárstva, škôlkárstva, umelej obnovy, zalesňovania nelesných a poľnohospodársky nevyužívaných pôd.
 • Testovanie kvality semien a plodov lesných drevín v semenárskom laboratóriu akreditovanom v Medzinárodnom združení pre testovanie osív ISTA.
 • Vypracovanie technológií podsadieb diferencovane podľa daných prírodných a porastových podmienok.
 • Testovanie biologickej účinnosti prípravkov používaných pri umelej obnove lesa.
 • Zisťovanie porúch vo výžive mladých lesných kultúr na základe chemickej analýzy.
 • Vypracovanie projektov biologickej rekultivácie pôd devastovaných antropogénnou činnosťou.
 • Školenia a inštruktáže z problematiky semenárstva, škôlkárstva, zalesňovania lesnej a nelesnej pôdy.
 • Expertízne posudky a stanoviská súvisiace s produkciou a používaním lesného reprodukčného materiálu a umelou obnovou lesa.
 • Príprava, zostavovanie a podávanie zahraničných projektov súvisiacich so zalesňovaním.
 • Projekčná, odborná a poradenská činnosť v oblasti výchovy a rekonštrukcií lesných porastov.
 • Vypracovanie projektov pre zriaďovanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu (semenné sady, semenné porasty, génové základne).
 • Vypracovanie projektov ozdravných opatrení v lesných porastoch.
 • Výber zdrojov, dodanie semena a poradenstvo pri zakladaní výsadieb (plantáži) vianočných stromčekov.
 • Poradenstvo a výber vhodných reprodukčných zdrojov ako súčasť nápravných opatrení v antropogénne zaťažených oblastiach.
 • Poradenstvo a dodávka biologického materiálu pre založenie semenných porastov, obnovu génových základní, intenzívnych plantáži pre produkciu biomasy a vlákninových sortimentov.
 • Vypracovanie stratégií energetického využitia palivovej dendromasy pre potreby štátnej správy, územnej samosprávy a podnikateľských subjektov.
 • Vypracovanie projektov pre energetické porasty.
 • Návrh, príprava a pomoc pri realizácii projektov energetického využitia palivovej biomasy v konkrétnych užívateľských podmienkach s komplexným technicko-ekonomickým a environmentálnym hodnotením.
 • Návrh, príprava a pomoc pri realizácii projektov zakladania a dohospodarovania energetických lesov vrátane energetického využitia produkcie.
 • Návrh a hodnotenie technologických postupov zakladania, výchovných zásahov a obnovných ťažieb lesných porastov v konkrétnych užívateľských podmienkach.
 • Návrh a hodnotenie postupov sortimentácie a dopravy dreva.
 • Konzultačná, poradenská a informačná činnosť v oblasti energetického využitia palivovej biomasy.
 • Konzultačná, poradenská a informačná činnosť v oblasti technizácie lesníckych činností.
 • Vypracovanie technológií zalesňovania holín, vrátane typov ťažko-zalesniteľných.
NSRV ARVI NSRV
tomenu