Kontrola lesného reprodukčného materiálu

skipmenu

tomenu
Štátna odborná kontrola v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzanie na trh
 

Základným predpokladom kvalitných a stabilných lesných porastov je úspešná prirodzená alebo umelá obnova. Tá sa musí začínať pri dostatočnej základni zdrojov lesného reprodukčného materiálu s vhodnou drevinovou štruktúrou s ohľadom na zásady horizontálneho aj vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu.
 
 V zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov je použitie vhodného reprodukčného materiálu (podľa osobitného predpisu ) jednou zo základných povinností každého obhospodarovateľa lesov.

V zmysle § 24 zákona 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov  orgánom štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu(ďalej len LRM)a jeho uvádzania na trh je Národné lesnícke centrum (ďalej len centrum).
 
Centrum
 • zabezpečuje plnenie úloh kontraktu medzi NLC a MPaRR SR: Kontrola lesného reprodukčného materiálu,
 • vykonáva fenotypovú klasifikáciu semenných zdrojov,
 • dáva podnet na vykonanie fenotypovej klasifikácie lesných porastov počas platnosti PSL,
 • navrhuje uznanie alebo zánik uznania zdroja obvodnému lesnému úradu,
 • zriaďuje génové základne a semenné porasty,
 • vykonáva ochranu genetických zdrojov lesných drevín,
 • vedie národný register a vydáva národný zoznam,
 • kontroluje stav obhospodarovania zdrojov,
 • vedie evidenciu LRM
 • vedie zoznam škôlok a prevádzkových zariadení na základe evidencie škôlok a prevádzkových zariadení, ktoré predkladá osoba, ktorá vykonáva produkciu sadbového materiálu,
 • vydáva súhlas na použitie LRM z obchodnej výmeny a z dovozu,
 • vydáva list o pôvode pre oddiel, ktorý vznikol zlúčením alebo delení oddielov a vedie ich evidenciu,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej odbornej kontroly členských štátov a tretích štátov,
 • vykonáva skúšky kvality osiva,
 • spravuje banku semien lesných drevín.
 • Kontrola kvality osív lesných drevín v akreditovanom laboratóriu.

 

 
V súlade s § 16 ods. vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z. k zákonu č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiály vydáva Národné lesnícke centrum, ako orgán štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh Metodiku na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny alebo z dovozu. Táto upravuje podmienky použitia lesného reprodukčného materiálu pochádzajúceho z obchodovania medzi členskými krajinami Európskej únie - obchodná výmena, alebo z dovozu zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie – dovoz, na obnovu lesa a zalesňovanie na území Slovenskej republiky.MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA:
Stredisko kontroly LRM, bolo 26
. - 27. septembra 2018 spoluoganizátorom konferencie, na tému AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2018, konanej  v priestoroch  Hotela Aquatermal Dolná Strehová.AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2018. Zborník 2018 a prezentácie.
AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2017. Zborník 2017
AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2016. 
Zborník 2016

AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2015. Zborník 2015

 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
ZVEREJŇUJE NA SVOJOM WEBOVOM SÍDLE www.nlcsk.sk

Národný register zdrojov lesných drevín - uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31.12.2018
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2018Národný register zdrojov lesných drevín - uznané porasty, semenné sady, výberové stromy a identifikované zdroje k 31.12.2017
Recognized sources of forest stands, plus trees and seed orchards at 31. 12. 2017Zoznam klonov topoľov a vŕbAdresa:
NLC - LVÚ Zvolen
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
 
Vedúca:
Ing. Dagmar Bednárová, PhD.
tel: 045 5314 245
mobil: 0902 999 301

 

 
INŠPEKTORI
Ing. Dagmar Bednárová, PhD., Ing. Slavomír Strmeň, Ing. Elena Takáčová, Ing. Janka Holienková, Ing. Jozef Pajtík, PhD.
Semenárske laboratórium na testovanie kvality osív lesných drevín:   
Akreditované medzinárodnou spoločnosťou ISTA pre vykonávanie medzinárodných skúšok kvality semien lesných drevín.

cenník služieb


Vedúca semenárskeho laboratória:
Ing. Elena Takáčová
tel: 045 5314 219
       045 5314 212
e-mail: takacova@nlcsk.org

Laborant:
Ľubica Hanušková
tel: 045 5314 302
       045 5314 335
e-mail: hanuskova@nlcsk.org
 

 

 
    Kontrola zberu BH Centuálne spolumajiteľstvo Rajec.jpg
 

LEGISLATÍVA
 

Vyhláška 118/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 501/2010 Z.z. o produkcii LRM a jeho uvádzaní na trh
Zákon 73/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z.z. o LRM v znení zákona č. 49/2011 Z.z.
Zákon 49/2011 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 o LRM
Zákon 138/2010 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli
Úplné znenie zákona138/2010 Z.z. v znení novely zákona 49/2011 Z.z.
Archív k Zákonu 217/2004 o LRM
Usmernenie vydávania listov o pôvode LRM
Zákon 326/2005 Z.z. o lesoch
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 1999/105/ES so zreteľom na definíciu malých množstiev osív

Vybrané prílohy Zákona MP SR č. 138/2010 Z.z.:
 Príloha č. 1: Zoznam druhov lesných drevín

 Vybrané prílohy vyhlášky MP SR č. 118/2013 Z.z.:
  Príloha k vyhláške MP SR 118/2013 Z.z. - Súhlas na použitie LRM o 2 LVS
   
MAPY SEMENÁRSKYCH OBLASTÍ
Výškopis SR
Mapa Lesných hospodárskych celkov
Charakteristiky a mapa Lesných oblastí
 
  
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu