Výskumné tímy

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť
Výchova, rekonštrukcie a kombinovaná obnova lesných porastov: doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.
 • Projekčná, odborná a poradenská činnosť v oblasti výchovy a rekonštrukcií lesných porastov v rôznych stanovištných a porastových podmienkach.
 • Výskum pestovno-produkčných otázok prebierok nezmiešaných a zmiešaných bukových porastov.
 • Výskum výchovných metód v zmenených ekologických podmienkach.
 • Návrh technológií výchovy (prečistiek a prebierok) lesných porastov diferencovane podľa stanovištných a porastových podmienok.
 • Výchova a rekonštrukcie porastov v podmienkach odumierajúcich smrekových porastov.
 • Rekonštrukcie porastov pod vplyvom začínajúcej klimatickej zmeny.
 • Revitalizácia lesných porastov po veľkoplošných kalamitách.Výskum optimalizácie pestovných opatrení v lesoch ohrozených pôsobením komplexu antropogénnych škodlivých činiteľov.
 • Obhospodarovanie trvalých výskumných plôch založených v minulosti v porastoch rôznych lesných drevín.
 • Vypracovanie projektov ozdravných opatrení v lesných porastoch.  

 P1010005.jpg VS borovica sosna.bmp P1010023.jpg P7130001.jpg

 Šľachtenie a genetika lesných drevín: Ing. Roman Longauer, CSc., Ing. Marian Pacalaj, PhD., Ing. Slavomír Strmeň,  Ing. Dagmar Bednárová, PhD.,  Ing. Martin Bartko, PhD.

 • Genofond hlavných lesných drevín a jeho trvaloudržateľného využívanie na Slovensku a pri vybratých drevinách (smrek obyčajný, jedľa biela, borovica lesná) v širšej oblasti strednej a juhovýchodnej Európy.
 • Provenienčný výskum a genetické aspekty adaptability lesných drevín k zmene stanovištných podmienok. Na tento účel slúži séria národných a medzinárodných pokusov, z ktorých najstaršie sú z r. 1909 a 1914.
 • Šľachtenie rýchlorastúcich drevín, predovšetkým topoľov a vŕb.
 • Reprodukčné procesy, dedične podmienené predispozície odolnosti a vplyv obhospodarovania na genofond lesných drevín.
 • Množenie lesných drevín mikropropagáciou – použitím explantátových kultúr.
 • Introdukciu perspektívnych drevín v podmienkach Slovenska.

Testovanie životnosti buka lesného v akreditovanom laboratóriu.jpg testovanie potomstiev agáta bieleho.jpg obal1.jpg semenný sad borovice lesnej.jpg

Semenárstvo, škôlkarstvo, zakladanie a umelá obnova lesa: Ing. Anna Tučeková, PhD., doc. Ing. Martin Slávik, CSc., Ing. Elena Takáčová, Ing. Slavomír Strmeň

 • Overujú sa technológie pestovania sadbového materiálu voľnokorenného a krytokorenného.
 • Prebieha výskum metód na zisťovanie fyziologickej kvality sadbového materiálu.
 • Pozornosť sa venuje testovaniu takých metód, pomocou ktorých je možné zistiť fyziologické poškodenie sadbového materiálu rýchlo, spoľahlivo a pri nízkych finančných nárokoch.
 • V škôlkárskych technológiách sa overuje vplyv sucha na koreňový systém pestovaných semenáčikov a sadeníc s možnosťami aplikácie hydroabsorbentov na ich ochranu.
 • Testuje sa účinok pôdnych mikroorganizmov na kvalitu dopestovávaného sadbového materiálu.

Výskum v rámci zakladania lesa a umelej obnovy v súčasnosti sústreďujeme :

 • Na zalesňovanie veľkoplošných kalamitných holín postihnutých prírodnými katastrofami.
 • Na rekonštrukcie a premeny rozpadajúcich sa smrečín.
 • Na revitalizáciu v oblastiach postihnutých imisným, antropogénnym vplyvom.
 • Na obnovu ťažko-zalesniteľných holín.
 • Na zalesňovanie v oblasti hornej hranice lesa s ohľadom na klimatické zmeny.
 • Na obnovu v preriedených porastoch (podsadby, podsejby).
 • Na vhodné postupy zalesňovania „bielych“ a poľnohospodársky nevyužívaných plôch.
 • Na využitie netradičných progresívnych technológií s ohľadom na elimináciu vplyvov v meniacich sa klimatických pomeroch (sucho, extrémne teploty). 
 • Osobitnú pozornosť v oblasti umelej obnovy venujeme príprave pôdneho prostredia, správnej voľbe drevín, voľbe sadbového materiálu, jeho fyziologickej kvalite, spôsobu výsadby, podpore ujatosti využívaním progresívnych technológií a ekologických prípravkov, ako sú napr. hydrogely, pôdny kondicionér, organominerálne hnojivá, a. i..
 • Pri zalesňovacích postupoch využívame ekologické postupy prihnojovania, prírode blízke s využitím nových mikrobiologických a organominerálnych hnojív s vylúčením príp. obmedzovaním prípravkov na chemickej báze. Overujeme testy fyziologickej kvality sadbového materiálu, ktorými je možné významne znížiť straty pri zalesňovaní, pričom je potrebné dodržiavať agrotechnické termíny, technologické postupy a technologickú disciplínu pri manipulácii so sadbovým materiálom, ako aj pri samotnom zalesňovaní, starostlivosti a ochrane kultúr. Výskum v oblasti umelej obnovy sa v posledných rokoch intenzívne zaoberá problematikou zvyšovania ujatosti umelo zakladaných výsadieb, ale aj ich následným adaptačným procesom, vrátane rastových procesov, zdravotného stavu, vitality, pôdnej aktivity najmä s ohľadom na meniace sa klimatické a zhoršujúce sa imisne - pedologické pomery.
 • Po vzniku veľkoplošných kalamitných holín pri nedostatku kvalitného sadbového materiálu sa overuje menej využívaný postup umelej obnovy sejbou „do vegetačných buniek“, ktorá aspoň čiastočne eliminuje negatívne dopady sadby (straty, šok po výsadbe, deformácie koreňov). 

DSC04042.jpg P1010023.jpg 3.jpg P1010029.jpg   

Výskum a modelovania rastových procesov drevín: doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., Ing. Julián Mecko, CSc.,  Ing. Jozef Pajtík, PhD.

 • Výskum základných zákonitostí rastu a naturálnej produkcie porastov lesných drevín.
 • Tvorba a overovanie modelov rastu stromov a porastov lesných drevín, modelov produkcie lesa a možností jej ovplyvňovania.
 • Spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene na vývoji rastových simulátorov.


Inventarizácie, monitorovanie
 stavu lesa a spoločenstiev drevín v krajine, agrolesnícke systémy: Ing. Jozef Pajtík, PhD., Ing. Michal Bošeľa PhD., Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Ing. Michal Pástor, PhD.

 • Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie tvorby informačného spektra a systémov spracovania a vyhodnotenia údajov pre inventarizácie a monitoringy.
 • Vývoj metodík a pracovných postupov pre inventarizačné a monitorovacie systémy stavu a vývoja lesa a spoločenstiev drevín v krajine na všetkých úrovniach (celoštátna, regionálna, lokálna).


Produkcia a využitie biomasy: Ing. Martin Bartko, PhD. 

 • Technológie ťažby, približovania, rozmerovej úpravy a dopravy lesnej biomasy.
 • Technológie zakladania a obhospodarovania intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín a líniových výsadieb na lesnej a poľnohospodárskej pôde.
 • Rekultivácie pozemkov výsadbou drevín a ich obhospodarovanie .
 • Technológie štiepkovania, drvenia a skladovania biomasy.
 • Výskum energetických a ďalších fyzikálnych a chemických vlastností biomasy.
 • Technológie spaľovania, splyňovania a organického rozkladu biomasy na výrobu tepla a elektrickej energie z biomasy.
 • Výskum modifikácie energetických vlastností biomasy.
 • Výskum produkcie plynných emisií a tuhých odpadov pri energetickom využití biomasy.
 • Výskum využitia odpadov po energetickom využití biomasy.
 • Hodnotenie ekonomických a ekologických dopadov energetického využitia biomasy.
 • Vypracovanie lokálnych a regionálnych koncepcií produkcie a využitie biomasy.
 • Vypracovanie projektov a štúdií realizovateľnosti produkcie a energetického využitia biomasy.
 • Odborná pomoc pri realizácii projektov produkcie, energetického a ostatného využitia biomasy.
 • Odborné poradenstvo, vzdelávacia a informačná činnosť pri produkcii a využití biomasy.

Výsady energetických drevín.jpg 2.jpg P1010047.jpg P1010031.jpg

NSRV ARVI NSRV
tomenu