Odbor pestovania a produkcie lesa

skipmenu

tomenu
Odbor pestovania a produkcie lesa

rieši výskumné projekty a úlohy základného a aplikovaného výskumu v oblasti, škôlkarskej technológie, zalesňovania a zakladania lesných porastov, pestovania lesa,  využitia reprodukčných zdrojov lesných drevín, sledovania rastových procesov drevín, modelovania rastu a vývoja lesa a spoločenstiev drevín, inventarizácie a monitorovania stavu a vývoja lesa a tvorby manažmentových plánov pre lesy a spoločenstvá drevín v krajine. Zaoberá sa rozvojom využívania moderných informačných technológií a technológií zberu a spracovania údajov v lesníctve a v rozsahu svojho odborného zamerania zabezpečuje projekčnú, poradenskú, expertíznu, edukačnú a konzultačnú činnosť.
V zmysle Organizačného poriadku NLC Zvolen patrí pod Odbor pestovania a produkcie lesa aj Výskumná stanica Juh so sídlom v Gabčíkove a Štátna odborná kontrola v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh, ktorá v zmysle zákona č.138/2010 Z.z. zabezpečuje  evidenciu a dohľad nad pestovaním a obchodovaním s lesným reprodukčným materiálom a Semenárske laboratórium zaoberajúce sa rozbormi lesného osiva.

Srdečne Vás pozývame na 7. ročník medzinárodnej konferencie  Aktuálne problémy v zakladaní a pestovaní lesa 2019, ktoré sa uskutoční 15. októbra 2019 v priestoroch rekreačného zariadenia Kamenný mlyn v Plaveckom Štvrtku a 16. októbra 2019 pokračuje exkurziou v rámci VLM SR, š. p., OZ Malacky.

Pozvánka a prihláška

AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2017. Zborník 2017
AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2016. Zborník 2016
AKTUÁLNE PROBLÉMY V ZAKLADANÍ A PESTOVANÍ LESA 2015.  Zborník_2015Hlavná činnosť:

Semenárstvo, škôlkárstvo, obnova a výchova lesných porastov:

 • Semenárstvo - riešenie problematiky lesného osiva.
  Škôlkarstvo – výskum metód a technológií produkcie sadbového materiálu.
 • Výskum reprodukčných procesov lesných drevín.
 • Diferencované pestovanie lesa – návrhy nových technológií v oblasti pestovania lesa (zakladanie porastov, výchova, obnova) v rôznych ekologických podmienkach.
 • Zakladanie a odborné usmerňovanie obhospodarovania trvalých výskumných plôch a Lesníckeho arboréta v Kysihýbli.
 • Zalesňovanie pôdy dlhodobo nevyužívanej a nevyužiteľnej na poľnohospodárske účely.

Výskum a modelovanie rastových procesov drevín:

 • Výskum základných zákonitostí rastu a naturálnej produkcie porastov lesných drevín.
 • Tvorba a overovanie modelov rastu stromov a porastov lesných drevín, modelov produkcie lesa a možností jej ovplyvňovania.
 • Spolupráca s Technickou univerzitou vo Zvolene na vývoji rastových simulátorov.

Inventarizácia a monitorovanie stavu lesa a spoločenstiev drevín v krajine:

 • Výskum a vývoj v oblasti optimalizácie tvorby informačného spektra a systémov spracovania a vyhodnotenia údajov pre inventarizácie a monitoringy.
 • Vývoj metodík a pracovných postupov pre inventarizačné a monitorovacie systémy stavu a vývoja lesa a spoločenstiev drevín v krajine na všetkých úrovniach (celoštátna, regionálna, lokálna).

Oblasť tvorby manažmentových plánov:

 • Výskum a vývoj v oblasti podpory rozhodovania a systémovej optimalizácie modelov hospodárenia
 • Vývoj v oblasti tvorby lesných hospodárskych plánov (LHP) a manažmentových plánov pre lesy a spoločenstvá drevín v krajine 
Využívanie moderných informačných technológií:
 • Vývoj postupov a návrhy technológií počítačom podporovaného zberu údajov (vrátane využívania mobilných zariadení) v lesníctve a životnom prostredí a overovanie novej meračskej techniky pri zbere terénnych údajov v krajine.
 • Vývoj postupov a možností využívania a implementácie geoinformačných technológií v lesníctve.

   

 

 pest4.jpgpest1.jpg  Miso.jpg  pest3.jpg

Pracovné tímy:

Semenárstvo, škôlkárstvo, zakladanie a umelá obnova lesa:
Ing. Anna Tučeková, PhD., doc. Ing. Martin Slávik, CSc., Ing. Slavomír Strmeň, Ing. Elena Takáčová

Výchova, rekonštrukcie a kombinovaná obnova lesných porastov:
doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.

Pestovanie rýchlorastúcich drevín a využitie biomasy:
Ing. Martin Bartko, PhD.

Šľachtenie a genetika lesných drevín: Ing. Roman Longauer, CSc., Ing. Marian Pacalaj, PhD., Ing. Slavomír Strmeň, Ing. Dagmar Bednárová, PhD., Ing. Elena Takáčová, Ing. Martin Bartko, PhD.

Výskum a modelovania rastových procesov drevín: 
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc., Ing. Julián Mecko, CSc., Ing. Jozef Pajtík, PhD.

Inventarizácie a monitorovanie: 
Ing. Jozef Pajtík, PhD., Ing. Michal Bošeľa, PhD., Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.

Tvorba manažmentových plánov, agrolesnícke systémy:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., Ing. Michal Pástor, PhD.

Štátna odborná kontrola lesného reprodukčného materiálu:
Ing. Dagmar Bednárová, PhD., Ing. Slavomír Strmeň, Ing. Elena Takáčová, Ing. Janka Holienková, Ing. Jozef Pajtík, PhD., Ing. Ivan Horvát - východ


Kontakt:
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
tel.: 045/531 41 25
e-mail: jankovic@nlcsk.org

sekretariát:
Renáta Šníderová
tel.: 045/531 41 26
e-mail: sniderova@nlcsk.org
 
 
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
Slovenská republika
tel: 00421 45 5320316 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu