Možnosti zvýšenia kvantity a kvality drevnej produkcie vybraných rýchlorastúcich drevín.

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Možnosti zvýšenia kvantity a kvality drevnej produkcie vybraných rýchlorastúcich drevín.
Evidenčné číslo projektu: APVV-0373-06
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Kamenský, CSc.
Doba riešenia: 1.4.2007 – 31.12.2009
Celkové náklady za dobu riešenia: 5 013 tis. Sk
Financovanie: APVV

Projekt s charakterom aplikovaného výskumu

Ciele projektu:

  • Pestovanie intenzívnych porastov osiky.
  • Výchova agátových porastov.
  • Ekonomické zhodnotenie intenzívneho pestovania osiky a výchovy agátových porastov.

Partneri projektu:

tomenu