Progresívne postupy pestovania sadbového materiálu a umelej obnovy lesných porastov po kalamitách veľkého rozsahu.

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Progresívne postupy pestovania sadbového materiálu a umelej obnovy lesných porastov po kalamitách veľkého rozsahu.
Evidenčné číslo projektu: APVV-0628-07
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Anna Tučeková, PhD.
Doba riešenia: 1. 6. 2008 – 31.12. 2010
Celkové náklady za dobu riešenia: 4 326 000,- Sk
Financovanie: APVV

Projekt slúži na overenie a vypracovanie návrhu progresívnych postupov pestovania sadbového materiálu a umelej obnovy lesných porastov po kalamitách veľkého rozsahu.

Ciele projektu: 

  • Pestovanie krytokorenného sadbového materiálu a hodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych znakov. 
  • Progresívne spôsoby pestovania voľnokorenného sadbového materiálu.
  • Výskum zalesňovania vybraných kalamitných holín rôznymi postupmi a typmi sadbového materiálu, s aplikáciou melioračných a vododržných materiálov.
  • Výskum koreňového systému krytokorenných a voľnokorenných semenáčikov a sadeníc v prvých rokoch po výsadbe až do zabezpečenia kultúry.
  • Vypracovanie návrhu progresívnych technológií pestovania sadbového materiálu a umelej obnovy kalamitných holín

Partneri projektu: -

tomenu