Projekty v rámci kontraktu s MP SR.

skipmenu

tomenu

Riešené v súčasnosti:

 


Riešené v minulosti:

 • Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy.
  • ČU 03 Zásady a postupy hospodárskej úpravy a pestovania lesov pri rekonštrukcii nepôvodných lesných spoločenstiev a ich ekonomické zhodnotenie. (Kulla, Štefančík, 2005-2008) 
 • Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska:
  •  Etapa 01-06: Možnosti využitia genetických zdrojov pri riešení problémov súvisiacich so zmenou klímy. (Longauer, 2003-2007)
  • Etapa 01-07: Optimalizácia pestovných opatrení a technológií z aspektu klimatickej zmeny. (Štefančík, 2003-2007)
  • Etapa 01-08: Stratégia a systém adaptačných opatrení pre obhospodarovanie lesov pod vplyvom globálnej klimatickej zmeny. (Štefančík, 2003-2007)
  • Etapa 04-03: Energetické využívanie biomasy na Slovensku vo vzťahu k plneniu záväzkov Kjótskeho protokolu. (Oravec, 2003-2007)
NSRV ARVI NSRV
tomenu