Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov na Slovensku.

skipmenu

tomenu

Názov projektu: ČÚ 01: Výskum reprodukčných zdrojov a postupov environmentálne priaznivého pestovania lesa a lesníckych technológií. 
Riešiteľský ústav: NLC-LVÚ
Riešiteľský kolektív:
Štefančík, Kamenský, Oravec, Tučeková, Longauer, Pacalaj, Lengyelová, Slamka, Halák, Strmeň.  
Doba riešenia: 
2008-2011
Celkové náklady za dobu riešenia: 400 tis. Euro
Financovanie: MP SR
 

 
Základný cieľ:

  • Výskum zefektívnenia riadenia zdrojov lesného reprodukčného materiálu a environmentálne priaznivých postupov pestovania lesa a lesníckych technológií.

Parciálne ciele:

  • Získanie poznatkov o vlastnostiach genofondu a reprodukčných procesoch lesných drevín významných pre plnenie produkčných a environmentálnych funkcií lesov prostredníctvom výskumu štruktúry genofondu, dedičnej podmienenosti produkčných a adaptívnych znakov, reprodukčných procesov a metód trvalo udržateľného využívania genofondu lesných drevín.
  • Navrhnutie environmentálne prijaznivých a efektívnych technologických postupov pestovania sadbového materiálu, obnovy a zakladania lesa vrátane inovačnej škôlkarskej technológie pre environmentálne vhodnú a finančne efektívnu produkciu kvalitného krytokorenného sadbového materiálu buka s ohľadom na zlepšenie jeho kvalitatívneho stavu a zvýšenia jeho celkovej adaptačnej schopnosti pri výsadbe.
  • Navrhnutie technologických postupov rekonštrukcie porastov v meniacich sa ekologických podmienkach vrátane ich obnovného zloženia a vrátane postupov výchovy porastov zameraných na usmerňovanie ich štruktúry tak, aby tieto boli schopné plniť požadované funkcie v súčasných a predpokladaných prírodných podmienkach.
  • Zhodnotenie a návrhv ťažbových technológií s dôrazom na komplexné spracovanie dreva vo výchovných a obnovných ťažbách ihličnatých a listnatých porastov.
  • Výskum a návrh postupovprodukcie, spracovania, dopravy, skladovania a úpravy vlastností lesnej dendromasy vhodnej na energetické využitie vrátane vypracovania postupov výroby energie z dendromasy v podmienkach SR.
 

tomenu