Vplyv vetrovej kalamity a následného manažmentu na vývoj lesných ekosystémov v Tatrách.

skipmenu

tomenu

Etapa projektu 3: Vývoj lesa na kalamitných plochách
Evidenčné číslo projektu: APVV-0456-07
Riešiteľský ústav: NLC – LVÚ Zvolen, odbor pestovania lesa a lesníckych technológií
Riešiteľský kolektív:
Tučeková, Štefančík, Slamka, Longauer, Kamenský, Halák, Foffová.
Doba riešenia: 1.6.2008 – 31.12.2010
Celkové náklady za dobu riešenia: 10 070 tis. Sk
Financovanie: APVV

V predloženom projekte ide o získanie základných poznatkov o meniacich sa stanovištných podmienkach, o štádiách pokalamitného vývoja a štruktúry rastlinných spoločenstiev, osobitne lesných ekosystémov a návrh revitalizačných a renaturačných opatrení zameraných na obnovu, resp. reštauráciu ekosystémov, ktoré budú viesť k posilneniu ich ekologickej a statickej stability. 

Cieľom projektu je: 
  • Analýza procesov, príčin a rizík najvýznamnejších parametrov abiotických procesov a biotických faktorov na stav, vlastnosti a vývojové trendy vetrovou kalamitou postihnutých lesných ekosystémou Tatier.
  • Parametrizovanie korelácie medzi účinkami vetrovej kalamity a jej manažmentu na stav, vlastnosti a vývoj zasiahnutých lesných ekosystémov.
  • Kvantifikácia účinkov zmien lesných ekosystémov na ich ekologicko-produkčný a regulačný funkčný potenciál.
  Partneri projektu: Technická univerzita Zvolen

 

tomenu