Analýza adaptácie lesných drevín na zmenu stanovištných podmienok na základe provenienčného výskumu a genetických markérov.

skipmenu

tomenu

Názov projektu: Analýza adaptácie lesných drevín na zmenu stanovištných podmienok na základe provenienčného výskumu a genetických markérov.
Evidenčné číslo projektu: APVV-0441-07
Riešiteľský ústav: NLC-LVÚ Zvolen
Zodpovedný riešiteľ za NLC-LVÚ: Ing. R. Longauer, CSc.
Doba riešenia: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
Celkové náklady za dobu riešenia: 2 630 000 Sk
Financovanie: APVV 100%

Projekt slúži na posúdenie adaptačnej schopnosti na zmenu stanovištných podmienok s dôrazom na klimatickú zmenu.

Ciele projektu: 

  • Inventarizácia existujúcich provenienčných pokusov na Slovensku.
  • Hodnotenie fenotypovej premenlivosti v provenienčných pokusoch.
  • Integrované hodnotenie rastových, adaptívnych a ekofyziol. znakov a genetickej diverzity.
  • Inventarizácia genetickej variability neutrálnych znakov.
  • Štúdium epigenetických efektov.
  • Riadenie a koordinácia projektu, diseminácia výsledkov.
Partneri projektu: Technická univerzita Zvolen
tomenu