Aktuálne

skipmenu

tomenu

Pracovné stretnutie "Aktuálne problémy pri vyhotovení PSL (2016)"

Vzor "Správa o doterajšom hospodárení ... 2016"

Kódovací kľúč 6-2-2011/1/2016 k vyhotoveniu PSL s platnosťou od 01.01.2017

 Pracovné stretnutie k vyhotoveniu PSL 03.04.2012 - prezentácie

 Záverečná správa výskumnej úlohy "Rekonštrukcia nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok na ekologicky stabilnejšie ekosystémy"

Záznam z pracovného stretnutia k vyhotoveniu PSL 03.04.2012

--------------------------------------------------------------------------------------------

Usmernenie č. 1/2009 odboru HÚL NLC-ÚHÚL Zvolen

Usmernenie č. 1/2010 odboru HÚL NLC-ÚHÚL Zvolen

Usmernenie č. 1/2011 NLC-ÚHÚL k vonkajším prácam vyhotovenia Programov starostlivosti o lesy v roku 2011 s platnosťou od 01.01.2012

Úprava usmernenia č. 1/2011 NLC-ÚHÚL

Upravené znenie usmernenia č. 1/2011 NLC-ÚHÚL

Kódovací kľúč 6-2-2011/1 k vyhotoveniu PSL s platnosťou od 01.01.2012

Vysvetlivky skratiek k čistopisu PSL 2011

Vonkajší opisový zápisník

Čistopis LHP - vzor 2010

 Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL v r. 2013 - vzor

Usmernenie č. 1/2014 NLC - ÚHÚL  "Pracovný postup na vytváranie a návrh hospodárskych opatrení trvalo viac etážových porastov" - aktualizované

Usmernenie č. 1/2015 NLC- ÚHÚL

Metodický postupna vyhotovenie Projektu starostlivosti o lesný pozemok schválený MPRV SR pod číslom 4066/2014-720

Metodický postup PPLDS

Metodický postup kalkulácie TVEP

Usmernenie OHÚL č. 1/2016 k vyhotoveniu PPLDS

Prílohy k usmerneniu OHÚL č. 1/2016

Usmernenie OHÚL č. 1/2017 k dokončeniu vyhotovenia PSL s RZP 2017

Usmernenie OHÚL č. 2/2017 k ekonomickému prieskumu

NSRV ARVI NSRV
tomenu