Štandard rozdeľovníka súčastí LHP platných od r. 2011

skipmenu

tomenu

 

Štandard rozdeľovníka súčastí LHP vyhotovovaných od roku 2010
 
 
Súčasť LHP
Krajský lesný úrad
Obhospodarovateľ lesa
Správca IS LH a TŠMD s obsahom LH
v lesnom celku  
s jedným
 obhospodarovateľom
v lesnom celku
 s viacerými obhospodarovateľmi
Všeobecná časť LHP (vrátane prehľadových tabuliek a modelov hospodárenia)
11)
11)
-
13)
Plochová tabuľka
11)
11)
14)
13) 8)
Opis porastov a plán hospodárskych opatrení
11)
11)
15)
13) 8)
Výpis z modelov hospodárenia
-
-
14)
-
Obrysová mapa
11)
12) 6)
12) 6) 7)
19)
Porastová mapa 
11)
12) 6)
12) 6) 7)
19)
iné súčasti 10)
11)
-
-
13) 8) 9)
 
1)    Tlačená  a elektronická forma (tlačový výstup vo formáte PDF)
2)    Tlačená forma
3)    Elektronická forma (tlačový výstup vo formáte PDF)
4)    Tlačená alebo elektronická forma (tlačový výstup vo formáte PDF) za územie konkrétneho obhospodarovateľa lesa
5)      Tlačená a v prípade požiadavky obhospodarovateľa lesa aj elektronická forma (tlačový výstup vo formáte PDF) spolu so sumárnymi údajmi LHP za územie konkrétneho obhospodarovateľa lesa
6)     Do termínu odovzdania definitívnej tlačenej mapy túto nahrádza provizórna mapa vyhotovená vyhotovovateľom plánu
7)    Výrez mapy z územia konkrétneho obhospodarovateľa s priliehajúcimi lesnými pozemkami a príslušnou krajinou infraštruktúrou
8)    Elektronická forma vo formáte umožňujúcom prevzatie údajov do Informačného systému lesného hospodárstva (IS LH)
9)    Elektronická forma vo formáte umožňujúcom prevzatie údajov do tematického štátneho mapového diela (TŠMD) vrátane predloženia lesníckej digitálnej mapy (LDM) v súlade so štandardom LDM s obsahom lesného hospodárstva.
10)    Súčasti LHP neuvedené v § 40 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, ktorých vyhotovenie vyplýva z pokynov na vyhotovenie plánu uvedených v protokole vyhotovenom podľa § 41 ods. 9. Tieto sú súčasťou LHP ako komplexného diela, ktoré je ako celok schvaľované príslušným krajským lesným úradom. Okrem v tabuľke uvedených subjektov sa odovzdávajú aj tomu, na koho žiadosť a náklady boli vyhotovené (§ 40 ods. 6 zákona Č. 326/2005 Z. z. o lesoch) v počte kusov podľa dohody medzi touto osobou a vyhotovovatel'om plánu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu