Postup aktualizácie stupňa ohrozenia zariaďovateľom pri zisťovaní stavu lesa

skipmenu

tomenu

Postup aktualizácie stupňa ohrozenia lesa zariaďovateľom pri podrobnom zisťovaní stavu lesa

 
1. Schéma ekologickej klasifikácie lesa

Faktor č.
Orientačná váha
Názov faktora / hodnotiaca škála
Krok syntézy
I.
II.
1.
3
Vhodnosť drevinovej skladby
0 – 4
Odolnostný potenciál
 
0 - 4
Stupeň ohrozenia
 
0 - 4
2.
1 – 3
Výstavba porastu
0 - 4
3.
2 – 3
Sanitárny kvocient
0 – 4
4.
1 – 2
Stanovištná dispozícia
-, x, +

 (0 – najpriaznivejší stav, 4 – najmenej priaznivý stav; + priaznivý, - nepriaznivý vplyv)
 
V oblasti Kysúc uplatniť u faktorov 2 a 3 orientačnú váhu 3.
 
2. Faktory ohrozenia lesa
a) Vhodnosť drevinovej skladby:
Vyjadruje mieru odchýlky od pôvodného drevinového zloženia, vyjadreného rámcovo v modeloch hospodárenia cieľovým drevinovým zložením. Vysoká váha faktora vychádza z predpokladu, že vrcholové spoločenstvo (klimax) predstavuje na konkrétnom stanovišti ekologický systém s najvyššou odolnosťou a stabilitou. Dreviny sa pre účely tejto klasifikácie členia na:
– pôvodné hlavné: DB, BK, cenné listnáče, BO, JD, SM, SC, LB, KS
– pôvodné sprievodné : všetky pionierske dreviny, CR, HB, CS a i. domáce dreviny
– nepôvodné odolné: a.) domáce nad rámec modelu: všetky listnáče, SC, LB, KS
                                  b.) cudzie s dobrou odolnosťou: najmä AG, DC, BC
– nepôvodné neodolné: a.) domáce nad rámec modelu: SM, BO, JD
                                      b.) cudzie s nižšou odolnosťou: najmä VJ, DG
 
0
ideálne
zhodné s pôvodným (zmesi hlavných pôvodných drevín)
1
vhodné
podiel nepôvodnej odolnej zložky do 40 %, neodolnej do 20 %
(zmesi pôvodných hlavných a/alebo sprievodných drevín, aj
monokultúry pôvodných listnatých drevín v ich optime)
2
stredne vhodné
podiel nepôvodnej odolnej zložky do 80 %, neodolnej do 20-40 %
(aj monokultúry pôvodných ihličnatých drevín v ich optime
a monokultúry nepôvodných odolných drevín)
3
nevhodné
podiel nepôvodnej neodolnej zložky 40-80 %
(najčastejšie monokultúry ihličnatých drevín mimo ich optima)
4
veľmi nevhodné
podiel nepôvodnej neodolnej zložky nad 80 %
(monokultúry nepôvodných neodolných drevín mimo ich
areálu)
 
b) Výstavba porastu:
Faktor má vyššiu váhu pri hodnotení porastov tvorených drevinami s prirodzene nižšou statickou stabilitou (smrek, jedla a p.). Posudzuje sa zápoj, dĺžka korún a celková štruktúra porastu.
Priaznivejšie sú viacvrstvové porasty s vyvinutými korunami a s priaznivým štíhlostným koeficientom. Zohľadňuje sa tiež forma zmiešania pri neodolných drevín.
 
0
ideálna
viacvrstvová, alebo rovnomerný hlboký (> 2/3 výšky) zápoj
1
priaznivá
prevažne viacvrstvová, alebo nerovnomerný hlboký (> 2/3 výšky) záp.
2
stredne priaznivá
prevažne jednovrstvová, zápoj stredne hlboký (1/3 až 2/3 výšky)
- alebo kalamitou / ťažbou narušené viacvrstvové štruktúry
3
nepriaznivá
výrazne jednovrstvová, preštíhlená, zápoj plytký (< 1/3 výšky)
- ostrovčekovitý až plošný výskyt neodolných drevín
- alebo kalamitou / ťažbou narušené priaznivejšie jednovrstv. štruktúry
4
veľmi nepriaznivá
kalamitou narušené výrazne jednovrstvové, preštíhlené štruktúry
- spravidla s plošným zastúpením neodolných drevín
c) Sanitárny kvocient:
Nahrádza sa stupňom poškodenia porastu (triedou zdravotného stavu porastu). Váhu tohto činiteľa je potrebné diferencovať podľa typu poškodenia, najmä vo vzťahu k prognóze jeho ďalšieho vývoja (ďalší rýchly postup, nástup ďalších škodlivých činiteľov a p.) v konkrétnych podmienkach.
 
0
zdravý porast
1
porast slabo poškodený, zatiaľ bez narušenia zápoja* a mikroklímy
2
porast stredne poškodený, významne postihnutý hnilobou alebo lúpaním, zápoj transparentný
(defoliácia > 40 %) alebo lokálne porušený (trhliny spravidla nepresahujúce veľkosť hlúcika – 0,01 ha)
3
porast silne poškodený, výskyt hromadného odumierania alebo rozpadu, zápoj otvorený
4
zvyšky rozpadnutého porastu, kalamitná holina
* prirodzený zápoj na danom stanovišti
 
d) Stanovištná dispozícia:
Komplexný ukazovateľ, vyjadrujúci súhrnný efekt všetkých vonkajších vplyvov na ohrozenie lesa. Potrebné je posúdiť stupeň znečistenia ovzdušia imisiami (pásmo ohrozenia imisiami), reliéfny tvar a expozíciu vo vzťahu k abiotickým škodlivým činiteľom a hydrológii, blízkosť zdrojov nákazy alebo premnoženia biotických škodcov, blízkosť ľudských sídel, líniových stavieb, lomov a iných aktivít súvisiacich s antropickou záťažou. Váhu činiteľa je potrebné modifikovať podľa druhu a intenzity vplyvu (vplyvov), vždy vo vzťahu ku konkrétnemu lesnému ekosystému.
 
+
priaznivý vplyv
znižuje ohrozenie lesa
x
neutrálny vplyv
neovplyvňuje významne ohrozenie lesa
-
nepriaznivý vplyv
zvyšuje ohrozenie lesa
 
3. Syntéza
Syntéza sa uskutoční váženým aritmetickým priemerovaním hodnôt (tried) jednotlivých faktorov.
Váhy sa nastavia špecificky podľa významnosti faktora v konkrétnych podmienkach.
Pri faktore „stanovištná dispozícia“, kde sa vplyv vyjadruje znamienkom + a –, môže byť celkové hodnotenie upravené pri váhe 1 najviac o 0,5 a pri váhe 2 najviac o 1 stupeň v príslušnom zmysle. Celkové hodnotenie sa zaokrúhli na celé číslo – ide vlastne o objektivizované zatriedenie do príslušnej ekologickej kategórie – stupňa ohrozenia lesa.
 
a) Odolnostný potenciál lesa:
Je súhrnným vyjadrením vnútornej dispozície lesného porastu odolávať vonkajším vplyvom na základe drevinového zloženia, výstavby a sanitárneho kvocientu (podľa Stolinu).
 
0
veľmi vysoký
1
vysoký
2
znížený
3
nízky
4
veľmi nízky
 
b) Stupeň ohrozenia lesa:
Vyjadruje prognózu ohrozenia lesného porastu na decénium ako odhad výsledku pôsobenia komplexu vnútorných a vonkajších faktorov (odolnostný potenciál vs. stanovištná dispozícia).
Je vyjadrený pre všetky porasty, porastové skupiny a etáže. Vzhľadom na to, že sa vzťahuje na konkrétny porast lesných drevín, má v praxi HÚL najširšie využitie. Uplatňuje sa pri prepojení s rámcovým plánovaním.
 
0
neohrozené porasty
pravdepodobnosť nežiaduceho vývoja* 0 %
1
mierne ohrozené porasty
pravdepodobnosť nežiaduceho vývoja < 10 %
2
stredné ohrozené porasty
pravdepodobnosť nežiaduceho vývoja 11 – 50 %
3
silne ohrozené porasty
pravdepodobnosť odumierania a rozpadu 51 – 90 %
4
veľmi silne ohrozené porasty
pravdepodobnosť odumretia a rozpadu > 90 %
* zhoršenie stupňa poškodenia (triedy zdravotného stavu) minimálne o jeden stupeň za decénium
 
4. Vplyv stupňa ohrozenia lesa na rámcové plánovanie
 
0, 1
bez zásadného vplyvu na základné rozhodnutia, ciele a zásady hospodárenia
2
bez zásadného vplyvu na základné rozhodnutia a ciele hospodárenia
- zásady hospodárenia orientované na prevenciu a zvyšovanie odolnosti
3
zníženie rubnej doby, skrátenie obnovnej doby, predlženie doby zabezpečenia
- zásady hospodárenia orientované na nápravné opatrenia, rekonštrukcia lesa
4
základné rozhodnutia a ciele spravidla nie je možné uplatniť
- zásady rekonštrukcie a revitalizácie lesa je vhodné riešiť osobitným projektom
 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu