Postup pre zosúladenie výstupov plôch z PT2005 a LHPTAX

skipmenu

tomenu

 Postup pre zosúladenie výstupov plôch z PT2005 a LHPTAX

 
Pri spracovaní sumárnych údajov plôch z plochovej tabuľky programom PT2005.exe a programom LHPTAX sa vyskytol nesúlad vo výmerách z dôvodu zaokrúhľovania na áre v tabuľke plochovej. Pri spracovaní výstupov (preberaní) do všeobecnej časti LHP je potrebné dodržal nasledovný postup:
·                Sumárne výmery jednotlivých druhov lesných pozemkov za LC sa prevezmú z výstupov plochovej tabuľky s presnosťou na m2(ha na štyri desatinné miesta).
·                Sumárne výmery hospodárskych, ochranných lesov a lesov osobitného určenia v členení podľa subkategórií a spolu pre potrebu vydania schvaľovacích rozhodnutí sa prevezmú z programu LHPTAX (zaokrúhlené na úrovni JPRL s presnosťou na áre).
V prípade viacerých obhospodarovateľov, alebo vlastníkov v jednej JPRL sa výmery jednotlivých obhospodarovateľov resp. vlastníkov prevezmú z plochovej tabuľky (na m2) a zaokrúhlia sa tak, aby sumár čiastkových výmer JPRL podľa obhospodarovateľov resp. vlastníkov bol zhodný s výmerou JPRL uvedenej v programe LHPTAX.
·                Vo všeobecnej časti sa údaje o plochách uvádzajú z výstupov tabuľky plochovej a uvádzajú sa v m2 v nasledovných častiach:
-              v kapit. 1., písm. a. Určenie Lesného celku
-              v kapit. 1., písm. d. Výmera LC podľa druhu pozemkov
-              v kapit. 1., písm. e. Porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode LC s pôvodnou výmerou
-              v kapit. 1., písm. f. Porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode LC so stavom katastra nehnuteľností
-              v kapit. 1., písm. g. Prehľad lesných pozemkov v LC .................... v členení podľa vlastníckych celkov (obhospodarovateľov lesných pozemkov)
·                V ostatných častiach všeobecnej časti LHP sa príslušné údaje o plochách prevezmú z databázy programu LHPTAX.
·                Pre potreby zdôvodnenia prípadných rozdielov údajov výmer uvádzaných vo výstupoch tabuľky plochovej v m2 a v programovom riešení LHP TAX v ároch, ktoré sú spôsobené zaokrúhľovaním údajov o plochách zistených v m2 na áre na úrovni JPRL, sa do všeobecnej časti LHP priloží samostatná príloha. Táto príloha bude slúžiť na zdôvodnenie prípadného nesúladu sumárnych výstupov PT a LHPTAX.
·                Ako príloha všeobecnej časti bude výstup porovnania výmer JPRL z tabuľky plochovej v m2 a zaokrúhlený na áre s príslušnými sumármi, ktorý slúži na vysvetlenie prípadného nesúladu sumárnych výstupov PT a LHPTAX:
-              PT 12a – Porovnanie výmer JPRL z tabuľky plochovej (katastrálna) a opisu porastov LHP

Výmera v ha
Dielec CP PS
Tabuľka plochová
Rozdiel ±
m2
áre
m2
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-              PT 12b – Porovnanie sumárnych údajov výmer z tabuľky plochovej (katastrálna) a opisu porastov (výmera lesných porastov, ostatných lesných pozemkov a spolu) za lesný celok
 

Výmera lesných porastov v ha
Výmera ost.les. pozemkov v ha
Výmera lesného celku v ha
 
Tab. plochová
Rozdiel ±
Tab. plochová
Rozdiel ±
Tab. plochová
Rozdiel ±
m2
áre
m2
m2
áre
m2
m2
áre
m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NSRV ARVI NSRV
tomenu