Určenie bonity drevín v etážových porastoch

skipmenu

tomenu

Určenie bonity drevín v etážových porastoch

 
Pre potreby stanovenia postupu určenia bonity dreviny v programovom riešení LHPTAX za podmienky dodržania platných pracovných postupov sa pre určenie bonít drevín v etážových porastoch musia dodržať nasledovné zásady.
 
Výpočet bonity a zásoby pre spôsob zisťovania zásob (SZZ) = 1
 
Pri spôsobe zisťovania zásoby 1, t.j. nediferencovanými rastovými tabuľkami, program pri uložení údajov automaticky vypočíta bonitu a zásobu dreviny. Výpočet sa prevádza matematickými funkciami, podľa ktorých boli konštruované Rastové tabuľky hlavných drevín (Halaj a kol.). V nich sú stredné výšky udávané s presnosťou na desiatky centimetrov. Z týchto tabuliek boli potom odvodené rastové tabuľky I. časť s výškami na celé metre. Z uvedeného dôvodu vychádzajú v niektorých prípadoch rozdielne bonity z programu a platných rastových tabuliek. Potrebné je v každom prípade prijať automatizovane vypočítanú bonitu a zásobu ako správnu.
Algoritmus určenia bonity v druhých a ďalších etážach v mladých porastoch
V 2., resp. 3. etáži v prípade ak drevina s daným vekom a výškou ešte nemá zásobu, program určuje bonitu podľa nasledovnej schémy:
 
Určenie bonity.jpg
 
Z toho vyplýva, že sa bonity preberajú z prvej etáže. Ak bude následne zmenená bonita v prvej etáži a v druhej, resp. tretej bola prebratá, budú prebraté bonity aj do ďalších etáží.. Ak nie je možné preberať bonitu z hornej etáže (napr. odlišné dreviny), bonita dreviny sa zadáva manuálne a odvodí sa tak, podľa najbližších starších porastov rovnakého drevinového zloženia a rovnakého alebo blízkeho lesného typu.
V mladých vývojových štádiách bezetážových lesných porastov, v ktorých sa nedá určiť bonita pomocou RT sa bonita odvodí podľa najbližších starších porastov rovnakého drevinového zloženia a rovnakého alebo blízkeho lesného typu (PP HÚL 1995, str. 65).
Výpočet zásoby
Zásoba sa vypočíta z tabuľkovej zásoby pre príslušnú bonitu. Ak sa nahradí vypočítaná bonita iným údajom, bude zásoba počítaná podľa neho (ak sa nejedná o drevinu bez zásoby podľa predchádzajúceho odstavca).
Manuálne zadanie bonity a zásoby
Automaticky vypočítané údaje je možné manuálne meniť. Takéto hodnoty budú zobrazené tučným písmom. Ak sa následne zmení výška alebo vek, údaje sa znova vypočítajú automaticky. Pri zadávaní zásoby je možné zadať manuálne iba jeden z údajov zásoba dreviny a zásoba dreviny na 1 ha, druhý sa následne prepočíta.
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu