Usmernenie 4/2008 NLC-ÚHÚL k zmene kód.kľúča, časti štandardu a číselníkov

skipmenu

tomenu

  A. Za účelom zosúladenia textov kódovacieho kľúča s pojmami uvedenými v Zákone o lesoch č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vo Vyhláške o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa č. 453/2006 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) sa pre vyhotovovanie lesných hospodárskych plánov s platnosťou od 01. 01. 2009 mení resp. dopĺňa kódovací kľúč

     6 – 2 – 92/98/99/2001/2002/2006 nasledovne
 
1.      Zmena textu v kódovacom kľúči (príloha č. 1)
Zosúlaďuje sa text v kódovacom kľúči s textom § 28 zákona.
 
V skupine J. Zalesňovanie a ostatná činnosť sa mení text kódu
-        27 oplotiť proti paseniu na „oplotiť pred pasením“,
-        28 oplotiť proti zveri na „oplotiť pred zverou“,
-        31 chrániť proti zveri na „chrániť pred zverou“.
 
2.      Doplnenie nového textu v kódovacom kľúči (príloha č. 1)
Zosúlaďuje sa kódovací kľúč s § 46, ods. (1) vyhlášky, v ktorom sú uvedené opatrenia na ochranu lesa:
a) protipožiarne rozčleňovacie pásy slúžiace na zabránenie šíreniu korunového požiaru; považujú sa za ne najmä trasy štátnych ciest, miestne komunikácie, lesná dopravná sieť a iné líniové stavby,
b) protipožiarne rozčleňovacie prieseky slúžiace na zabránenie šíreniu pozemného požiaru, z ktorých je odstránený horľavý materiál; považujú sa za ne najmä drobné vodné toky, zvážnice a približovacie linky,
 
V súčasnom kódovacom kľúči v skupine „J. Zalesňovanie a ostatná činnosť“ sú uvedené kódy s textom:
37 založiť protipož. pás,
38 udrž. protipož. pás
 
Vyššie uvedené opatrenia na ochranu lesa sa v zmysle § 46 ods. (2) písm. a) vyhlášky vykonávajú ako opatrenia plánu, preto sa v skupine „J. Zalesňovanie a ostatná činnosť“ dopĺňajú kódy s textom:
42 založiť protipož. priesek
43 udržiavať protipož. priesek
 
 
3.      Z dôvodu jednoznačnej identifikácie plánovanej „rekonštrukcie lesov“ (§ 19 zákona) pri kódovaní obnovnej ťažby v skupine kódov „G - obnova“  sa do slovného opisu plánu hospodárskych opatrení dopĺňa kód „X9 - Rekonštrukcia lesa“ (príloha č. 1)
            V súvislosti s použitím kódu X9 je potrebné  dodržať nasledovné zásady:
a.        Ak je v dielci resp. na jeho časti plánovaná „rekonštrukcia lesa“, musí byť v skupine kódov „G - obnova lesa“ uvedený kód X9 a zároveň s ním musí byť uvedený aspoň jeden z kódov 01, 02, 03, 04, 05, 06, 58. (je potrebné zachovať poradie zápisu kódov: X9, ..... ),
b.        Ak je v dielci resp. na jeho časti plánovaná „rekonštrukcia lesa“ prevodom, musí byť v skupine kódov „G – obnova lesa“ uvedený kód „X9 – rekonštrukcia lesa“ a za ním kód „33 – prevod“ (X9, 33, ....),
c.        Ak je v dielci resp. na jeho časti plánovaná „rekonštrukcia lesa“ s pokračovaním už predtým plánovaným prevodom (kód 34 – pokrač. v prevode), musí byť v skupine kódov „G – obnova lesa“ uvedený kód „X9 – rekonštrukcia lesa“ a za ním kód „34 – pokrač. v prevode“ (X9, 34, ....),
d.        Ak je v dielci resp. na jeho časti plánovaná „rekonštrukcia lesa“ premenou, musí byť v skupine kódov „G – obnova lesa“  uvedený kód „X9 – rekonštrukcia lesa“ a za ním kód „36 – premena“ (X9, 36, ...)
 
 
Plánovanie rekonštrukcie lesa v lesných hospodárskych plánoch
 
V súlade s § 19 ods. (1) zákona sa rekonštrukcia lesa v lesných hospodárskych plánoch plánuje v lesných porastoch resp. ich častiach:
-       zdravotne poškodených,
-       s výrazným poklesom skutočného prírastku,
-       preriedených a zaburinených, v ktorých zanikli podmienky na prirodzenú obnovu,
-       nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných v génových základniach,
-       s plánovaným prevodom,
-       s plánovanou premenou.
 
V zmysle § 19 ods. (3) zákona sa pri rekonštrukcii lesa sa použijú formy hospodárskych spôsobov a obnovné ruby podľa § 18 ods. 1 zákona a ich kombinácie so zámerom dosiahnutia štruktúry v rámci obnovy lesného porastu zodpovedajúcej stanovištným podmienkam a cieľom hospodárenia.
 
V súlade s § 18 ods. (2) písm. d) zákona holorubný hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe lesného hospodárskeho plánu, ak obnovu lesa nemožno dosiahnuť inými spôsobmi pri rekonštrukcii lesa.
 
Podľa § 25 ods. (2) vyhlášky sa pri rekonštrukcii lesa hospodárske spôsoby a ich formy uplatňujú primerane.
Podľa § 25 ods. (5) vyhlášky sa rekonštrukcia lesa ako obnovný postup neuplatňuje v porastoch vyhlásených za ochranné lesy, v ktorých skutočný prírastok výrazne poklesol pod možný prírastok stanovišťa.
Z vyššie uvedených podmienok zákona a vyhlášky týkajúcich sa plánovania a realizácie rekonštrukcie lesa vyplýva, že:
-        formy podrastového hospodárskeho spôsobu by sa mali plánovať len na častiach dielcov, ktorých stav nezodpovedá podmienkam uplatnenia rekonštrukcie.
-        v dielcoch s návrhom rekonštrukcie by sa ani na ich častiach v zásade nemali plánovať formy výberkového a účelového hospodárskeho spôsobu. 
-       rekonštrukcia lesa ako obnovný postup sa neuplatňuje v lesných porastoch vyhlásených za ochranné lesy, v ktorých skutočný prírastok výrazne poklesol pod možný prírastok stanovišťa (§ 25 ods. (5) vyhlášky).
 
 
4.      Zmena označenia kódovacieho kľúča (príloha č. 1)
V súvislosti s predchádzajúcimi odsekmi sa mení označenie kódovacieho kľúča na
6 - 2 - 92/98/99/2001/2002/2006/2008
 
 
  1. Aktualizácia, doplnenie dátového štandardu a súvisiaceho číselníka
 
Úprava časti dátového štandardu + prislúchajúceho číselníka, programu LHPTAX a čistopisu LHP
 
 
Mení sa text časti dátového štandardu IS LH – Trieda LHP – Akronym: PHO na:
 
DÁtový štandard IS LH – Trieda LHP
 
Akronym: OPVZ
 
Názov prvku:
     Ochranné pásmo vodného zdroja
 
Definícia prvku:
Ochranné pásmo vodného zdroja – pásmo vymedzené na základe rozhodnutia príslušného OŠS na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov, ktoré sa využívajú (ochranné pásmo vodárenských zdrojov) alebo pásmo vymedzené na ochranu prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.
 
Algoritmizácia:
Údaj sa preberá ako identifikátor rámcového plánovania na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.
 
Umiestnenie v tabuľke:    CPLOCHA
 
 
Formát zápisu         Štruktúra zápisu                                                                        Merná jednotka
           a1                                a
 
 
Minimálna dĺžka             Maximálna dĺžka               Minimálna hodnota           Maximálna hodnota
             1                                       1
 
Výskyt prázdnej hodnoty v aktuálnom štandarde: Atribút môže mať prázdnu hodnotu.
 
 
Implicitná hodnota:
 
 
Prípustné hodnoty:
a, b, c, d, e, f, g, h, i
 
Číselník:   C_OPVZ
 
 
Poznámka:
Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov; Zákon 538/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
 
 
 
Číselník: C_OPVZ
Kód
Text
Zákon
Text v čistopise LHP
a
OPVZ I. stupeň
Ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupeň
364/2004 Z. z.
OP vodárenského zdroja I. st.
b
OPVZ II. stupeň
Ochranné pásmo vodárenského zdroja II. stupeň
364/2004 Z. z.
OP vodárenského zdroja II.st.
c
OPVZ III. Stupeň
Ochranné pásmo vodárenského zdroja III. stupeň
364/2004 Z. z.
OP vodárenského zdroja III.st.
d
OPLMZ I. stupeň
Ochranné pásmo prírodného liečivého alebo minerálneho zdroja I. stupeň
538/2005 Z. z
OP prír. lieč. Alebo minerál.zdroj I. st.
e
OPLMZ II. stupeň
Ochranné pásmo prírodného liečivého alebo minerálneho zdroja II. stupeň
538/2005 Z. z.
OP prír.lieč. alebo minerál.zdroja
II.st.
f
OPVZ II. stupeň + OPLMZ I. stupeň
 
 
OP vod.zdroja II.st., v poraste prír.lieč. alebo minerál.zdroj
g
OPVZ II. stupeň + OPLMZ II. stupeň
 
 
OP vod.zdroja II.st., OP lieč. alebo minerál.zdroja II. stupeň
h
OPVZ III. stupeň + OPLMZ I. stupeň
 
 
OP vod.zdroja III.st., v poraste prír.lieč. alebo minerál.zdroj
i
OPVZ III. stupeň + OPLMZ II. stupeň
 
 
OP vod.zdroja III.st., OP lieč. alebo minerál.zdroja II. stupeň
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø       OPVZ I. stupeň – Ochranné pásmo vodárenského zdroja I. stupeň v zmysle Zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ø       OPVZ II. stupeň – Ochranné pásmo vodárenského zdroja II. stupeň v zmysle Zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ø       OPVZ III. stupeň – Ochranné pásmo vodárenského zdroja III. stupeň v zmysle Zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ø       OPLMZ I. stupeň - Ochranné pásmo I. stupňa výverovej oblasti – zmysle zákona 538/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov + Ochranné pásmo I. stupňa územia zaberajúceho okolie prírodného liečivého a prírodného minerálneho zdroja (§ 27 ods. (1) písm. b)) – v zmysle zákona 538/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Ø       OPLMZ II. stupeň – Ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov – v zmysle zákona 538/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
1. 2. Programové riešenie LHPTAX  
Text kolónky „PHO“ na obrazovke sa mení na „OPVZ“ s textom „Ochranné pásmo vodného zdroja“
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Ján Kučera
Odbor HÚL, Ústav pre hospodársku úpravu lesov, NLC Zvolen
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Zvolene 11. 04. 2008                                                                          Ing. Ján Bavlšík
                  vedúci odboru HÚL
                                                                                                      NLC-ÚHÚL Zvolen
 
 
 
 
 
 

 


Príloha č. 1 - Kódovací kľúč 6-2-92/98/99/2001/2002/2006/2008 pre vyhotovenie LHP s platnosťou od 01. 01. 2009
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu