Usmernenie č. 3/2005 k určeniu les.drevín, ich fenot.hodnoty ...

skipmenu

tomenu

  Usmernenie HÚL č. 3 /2005
 
k určeniu lesných drevín, ich fenotypovej hodnoty a pôvodu a k aktualizácii údajov ochranárskeho typu (OT) v opise porastov pre vyhotovenie LHP so začiatkom platnosti od. 1.1.2006.
 
A.      Určovanie lesných drevín pri opise porastov v lesných hospodárskych plánoch (LHP)
 
Pre vyhotovenie LHP so začiatkom platnosti od. 1.1.2006 a nasledujúcesa v hospodárskej úprave lesov pri opise porastovzavádza nový, aktualizovaný zoznam (číselník) lesných drevín tak, aby bol v súlade s prílohou č. 1 k zákonu č. 217/2004 Z.z[1] v znení zákona 545/2004 Z. z.[2] „Zoznam lesných drevín, ich číselných kódov a skratiek“ (ďalej len „príloha č.1“).
V súlade s prílohou č. 1 sa „číselník lesných drevín“ doposiaľ používaný v hospodárskej úprave lesov pri zisťovaní stavu lesa v rámci vyhotovovania LHP[3] a v súhrnných informáciách o stave a vývoji lesa upravuje nasledovne:
 
1.       Dopĺňajú sa nasledovné lesné dreviny a krovité lesné dreviny a ich skratky
 
Skratka
Slovenský názov
Latinský názov
SO
Smrek omorikový (omorika)
Picea omorica
DL
Dub letný
Quercus robur
DZ
Dub zimný
Quercus petraea
BD[4]
Brest sibírsky
Ulmus pinnato-ramosa
JI
Javor introdukovaný
Acer introd. sp.
JU
Jaseň úzkolistý
Fraxinus angustifolia
BA[5]
Breza plstnatá
Betula pubescens
LM
Lipa malolistá
Tilia cordata
LV
Lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos.
VB
Vŕba biela
Salix alba
VF
Vŕba krehká
Salix fragilis
VK
Vŕba krovitá
Salix Sp.
TB
Topoľ biely
Populus alba, P. canescens
TC
Topoľ čierny
Populus nigra
BZ
Baza čierna
Sambucus nigra
DR
Drieň obyčajný
Cornus mas
HJ
Hloh jednosemenný
Crataeus monogyna
HO
Hloh obyčajný
Crataegus oxyacantha
 
2.       Doteraz používaná skratka „BR“ – pre  „brezy“ všeobecne sa bude požívať pre Brezu bradavičnatú (Betula pendula syn. Betula verrucosa).
 
Skratka
Slovenský názov
Latinský názov
BR
Breza bradavičnatá
(Betula pendula syn. Betula verrucosa)
 
3.       Novozavedená skratka „BP“ pre označenie „Brezy plstnatej“ podľa prílohy č. 1 sa nebude používať,  nakoľko je zhodná s platnou skratkou „BP“ pre brest poľný.
Pre označenie „Brezy plstnatej“ sa do oficiálnej zmeny prílohy č. 1. zavádza skratka „BA“
 
BA
Breza plstnatá
Betula pubescens
 
 
4.       Novozavedená skratka „BX“ pre označenie „Bresta sibírskeho“ podľa prílohy č. 1 sa nebude používať, nakoľko je zhodná s platnou skratkou „BX“ pre „Jarabinu brekyňovú (brekyňa)“.
Pre označenie „Bresta sibírskeho“ sa do oficiálnej zmeny prílohy č. 1. zavádza skratka „BD“
 
BD
Brest sibírsky
Ulmus pinnato-ramosa
 
5.       Doteraz používané označenia a skratky lesných drevín, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, s výnimkou drevín uvedených v ods. A.6. a A.7. tohto usmernenia,  sa môžu naďalej používať v opise porastov nakoľko ich skratky neboli v prílohe  č. 1.  využité pre označenie iných lesných drevín.
 
Skratka
Slovenský názov
 
Skratka
Slovenský názov
BB
Borovica barinná
 
PJ
Pajaseň žliazkatý
DX
Dub močiarny
 
VV
Vŕba hlavová (vŕškovaná)
DS
Dub letný slavónsky
 
PL
Platan
JJ
Javorovec jaseňolistý
 
OH
Orechovec hikória
JA
Jaseň americký
 
 
 
 
6.       Pôvodné skratky pre označenia drevín dub zimný a letný (DB), lipy (LP), vŕby (VR) a drevinu topoľ domáci (TD) sa nemôžu naďalej používať.
 
Skratka
Slovenský názov
 
Skratka
Slovenský názov
DB
Dub zimný a letný
 
LP
Lipy
VR
Vŕby
 
TD
Topoľ domáci
 
7.       V prílohe č. 1 uvedená drevina „Topoľ šľachtený – TS“ sa pri vyhotovovaní LHP od roku 2003 už nepoužíva z  dôvodu, že všetky klony šľachtených topoľov boli zaradené do skupín Topoľ Robusta alebo Topoľ I 214.
 
8.       V zmysle „Upresnenia a výkladu niektorých ustanovení Zákona č. 217/2004 Z. z. a vyhlášky MP SR č. 571/2004 Z. z. vo vzťahu k vyhotovovaniu LHP“ vydaného sekciou lesníckou MP SR pod. č. 1303/2005-710 zo dňa 17. 2. 2005 (ďalej len „upresnenie a výklad“) sa budú pri vyhotovovaní LHP platných od roku 2006 samostatne rozlišovať aj dreviny:
·    dub letný,
·    dub zimný,
·    lipa malolistá,
·    lipa veľkolistá,
·    jaseň štíhly
·    jaseň úzkolistý.
 
9.       Vzhľadom k tomu, že v zozname drevín podľa prílohy č.1 prišlo k rozdeleniu resp. pribudnutiu aj iných lesných drevín, pri vyhotovovaní LHP s platnosťou od 1.1.2006 sa uplatnia nasledovné zmeny:
 
a)     nepoužíva sa skratka TD (topoľ domáci), namiesto nej sa samostatne rozlišujú dreviny:
·    topoľ biely (TB)
·    topoľ čierny (TC),
b)       nepoužíva sa skratka VR (vŕby), namiesto nej sa samostatne rozlišujú dreviny:
·    vŕba biela (VB),
·    vŕba krehká (VF)
·    vŕba krovitá (VK),
c)       krovité dreviny :
·    baza čierna (BZ),
·    drieň obyčajný (DR),
·    hloh jednosemenný (HJ)
·    hloh obyčajný (HO)
sa v opise porastov so  zistením „taxačných“ veličín a v pláne hospodárskych opatrení nepoužívajú. Svojím kódom sa môžu uvádzať v doplnku k slovnému opisu porastu a v doplnku k plánu hospodárskych opatrení.
 
10.   Zoznam lesných drevín a ich skratiek používaný pri  opise porastov:
 
Skratka
Názov dreviny
Latinský názov
1.
2.
3.
4.
5.
SM
Smrek obyčajný
Picea abies
SP
Smrek pichľavý
Picea pungens
SO
Smrek omorikový (omorika)
Picea omorica
JD
Jedľa biela
Abies alba
JO
Jedľa obrovská
Abies grandis
BO
Borovica lesná (sosna)
Pinus sylvestris
BC
Borovica čierna
Pinus nigra
BS
Borovica Banksova
Pinus banksiana
KS
Borovica horská (kosodrevina)
Pinus mugo
VJ
Borovica hladká (vejmutovka)
Pinus strobus
LB
Borovica limbová
Pinus cembra
BB
Borovica barinná
Pinus uncinata
DG
Duglaska tisolistá
Pseudotsuga menziesii
SC
Smrekovec opadavý
Larix decidua
SJ
Smrekovec japonský
Larix kaempferi, syn. Larix leptolepis
TX
Tis obyčajný
Taxus baccata
 
 
 
DL
Dub letný
(Dub sivozelený) [6]
Quercus robur
(Quercus pedunculiflora)
DZ
Dub zimný,
(Dub žltkastý,) 6
(Dub mnohoplodý)
(Dub balkánsky) 6
Quercus petraea,
(Quercus dalechampii,)   (Quercus polycarpa)
(Quercusn frainetto)
 
DC
Dub červený
Quercus rubra
DP
Dub plstnatý,
(Dub jadranský) 6
Quercus pubescens
 (Quercus virgiliana)
CR
Dub cerový (cer)
Quercus cerris
DX
Dub močiarny
Quercus palustris
DS
Dub letný slavónsky
Quercus robur ssp. Slavonica
BK
Buk lesný
Fagus sylvatica
HB
Hrab obyčajný
Carpinus betulus
BH
Brest horský
Ulmus montana, syn. Ulmus glabra
BP
Brest poľný (hrabolistý)
Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
VZ
Brest väzový
Ulmus laevis
BD4
Brest sibírsky
Ulmus pinnato-ramosa
JH
Javor horský
Acer pseudoplatanus
JM
Javor mliečny
Acer platanoides
JP
Javor poľný
Acer campestre
JT
Javor tatársky
Acer tataricum
JI
Javor introdukovaný
Acer introd. sp.
JU
Jaseň úzkolistý
Fraxinus angustifolia
JS
Jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
JA
Jaseň americký
Fraxinus americana
JK
Jaseň manový
Fraxinus ornus
JJ
Javorovec jaseňolistý
Negundo aceroides, szn. Acer negundo
PJ
Pajaseň žliazkatý
Ailanthus altissima
JL
Jelša lepkavá
Alnus glutinosa
JX
Jelša sivá
Alnus incana
JZ
Jelša zelená
Alnus viridis
BR
Breza bradavičnatá
Betula pendula syn. Betula verrucosa
BA5
Breza plstnatá
Betula pubescens
LM
Lipa malolistá
Tilia cordata
LV
Lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos.
AG
Agát biely
Robinia pseudoacacia
VB
Vŕba biela
Salix alba
VF
Vŕba krehká
Salix fragilis
VK
Vŕba krovitá
Salix sp.
VV
Vŕba hlavová (vŕškovaná)
Salix sp.
JB
Jarabina vtáčia
Sorbus aucuparia
MK
Jarabina mukyňová (mukyňa)
Sorbus aria
BX
Jarabina brekyňová (brekyňa)
Sorbus torminalis
OK
Jarabina oskorušová (oskoruša)
Sorbus domestica
TB
Topoľ biely
Populus alba, P. canescens
TC
Topoľ čierny
Populus nigra
TI
Topoľ I 214
Populus x euroamericana (‘I-214’)
TR
Topoľ Robusta
Populus x euroamericana (‘Robusta’)
OS
Topoľ osikový (osika)
Populus tremula
CS
Čerešňa vtáčia
Prunus avium
MH
Čerešňa mahalebková (mahalebka)
Prunus mahaleb
OC
Orech čierny
Juglans nigra
OV
Orech vlašský
Juglans regia
GJ
Gaštan jedlý
Castanea sativa
GK
Pagaštan konský
Aesculus hippocastanum
TP
Čremcha obyčajná (tŕpka)
Padus avium, syn. Padus racemosa
HR
Hruška obyčajná
Pyrus pyraster
JN
Jabloň planá (plánka)
Malus × sylvestris
PL
Platan
Platanus sp.
OH
Orechovec hikória
Carya sp.
 
 
 
BZ
Baza čierna
Sambucus nigra
DR
Drieň obyčajný
Cornus mas
HJ
Hloh jednosemenný
Crataeus monogyna
HO
Hloh obyčajný
Crataegus oxyacantha
 
Hrubým písmom sú zvýraznené skratky drevín ktoré boli doplnené do číselníka podľa ods. A.1.
 
11.   V prípade výskytu zastúpenia iných druhov lesných drevín, ktorých názov a skratka sa neuvádza v ods. A.10. tohto usmernenia,  môže správca IS HÚL, na základe vyhotovovateľom LHP predloženého návrhu, uvedený „zoznam“ lesných drevín zisťovaných pri opise porastov doplniť.
 
 
12.   Priradenie lesných drevín (uvedených v prílohe č.1. a ostatných drevín podľa ods. A.10. tohto usmernenia) pre zisťovanie zásob a výpočet  ťažbovej plochy podľa platných rastových tabuliek :
 
Smrek
-
Smrek obyčajný, smrek pichľavý, smrek omorikový
Jedľa
-
Jedľa biela, jedľa obrovská, tis obyčajný,
Borovica
-
Borovica lesná (sosna), borovica čierna, borovica barinná, borovica Banksova, borovica hladká (vejmutovka), borovica limbová (limba),
Duglaska
-
Duglaska  tisolistá (duglaska),
Smrekovec
-
Smrekovec opadavý, smrekovec japonský,
Dub
-
Dub letný, dub zimný, dub červený, dub plstnatý, dub močiarny, dub letný slavónsky, dub cerový (cer), orech čierny, orech vlašský, platan, gaštan jedlý, pagaštan konský, orechovec hikória,
Dub výmladkový
-
Duby výmladkové, cer výmladkový,
Buk
-
Buk lesný, hrab obyčajný, javor horský, javor mliečny, javor poľný, javor tatársky, javor introdukovaný, javorovec jaseňolistý, jaseň štíhly, jaseň úzkolistý, jaseň americký, jaseň manový, pajaseň žliazkatý, brest horský, brest poľný, brest väzový ,brest sibírsky, lipy, lipa malolistá, lipa veľkolistá, čerešňa vtáčia, čerešňa mahalebková (mahalebka), jarabina mukyňová (mukyňa), jarabina brekyňová (brekyňa), jarabina oskorušová (oskoruša), čremcha obyčajná (tŕpka), hruška obyčajná, jabloň planá,
Hrab výmladkový
-
Hrab obyčajný výmladkový,
Agát
-
Agát biely,
Breza
-
Breza bradavičnatá, breza plstnatá, jarabina vtáčia,
Jelša
-
Jelša lepkavá, jelša sivá, jelša zelená,
Topoľ
 
Vŕba hlavová, Vŕba biela, vŕba krehká, vŕba krovitá, topoľ osikový (osika), topoľ čierny, topoľ biely,
Topoľ I 214
-
Šľachtené topole zaradené do skupiny I 214,
Topoľ Robusta
-
Šľachtené topole zaradené do skupiny Robusta.
 
13.   Záznam lesných drevín v programových riešeniach AZ a LHP TAX.
 
Vyhotovovateľ plánu zaznamená v tlačive AZ zápisníka 6-1-2003 (ďalej len „zápisník“) v opise porastov zastúpenie lesných drevín podľa skutočného stavu s ich skratkami podľa prílohy č. 1 resp. podľa ods. A.10. tohto usmernenia.
Dreviny s označením podľa ods. A.1. tohto usmernenia sa nedajú v programovom riešení AZ pod DOS zaznamenať, resp. ak sa zaznamenajú nebude pre ne vypočítaná zásoba na 1 ha a ostatné súvisiace údaje LHP.
Z vyššie uvedeného dôvodu sa programové riešenie AZ pod DOS pre vyhotovenie LHP s platnosťou od 1.1.2006 nebude využívať.
Po úpravách vyplývajúcich z tohto usmernenia sa pre vyhotovenie LHP s platnosťou od 1.1.2006 bude v  plnom rozsahu využívať programové riešenie LHP TAX.
 
 
B.     Zisťovanie fenotypovej hodnoty lesných drevín
 
Fenotypová hodnota lesných drevín sa určuje postupom[7] potvrdeným Sekciou lesníckou MPSR v ods. 2   „upresnenia a výkladu“ a priradenie lesných drevín sa vykoná podľa ods. A.12. tohto usmernenia.
 
 
C.     Určovanie a záznam pôvodu drevín pri opise porastov
 
1.       Pre všetky lesné dreviny navrhnuté ako zdroj reprodukčného materiálu a pre dreviny v obnovených častiach lesných porastov sa na základe OLH určených[8] a predložených[9] údajov o pôvode zastúpených drevín zaznamenáva v LHP ich pôvod, ktorý môže byť:
a.      autochtónny pôvod - drevina v poraste pochádza z prirodzeného zmladenia alebo bola založená umelo z reprodukčného materiálu generatívneho pôvodu zozbieraného z toho istého porastu alebo semenného zdroja alebo z autochtónnych porastov a semenných zdrojov v bezprostrednom susedstve.
b.      miestny pôvod - drevina v poraste bola založená umelo z reprodukčného materiálu  pochádzajúceho z tej istej semenárskej oblasti
c.      neautochtónny pôvod – drevina v poraste bola založená umelo z reprodukčného materiálu pochádzajúceho z inej semenárskej oblasti,
d.     neznámy pôvod – drevina v poraste bola založená umelo z reprodukčného materiálu pochádzajúceho z neznámych zdrojov.
 
2.       V zmysle § 20, ods. 6 vyhlášky MP SR č. 571/2004 o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní a v zmysle ods. 8 „Upresnenia a výkladu“ sa údaje o pôvode lesných drevín v  lesných porastoch zaznamenajú v zápisníku v opise porastov a to v prázdnej kolónke nasledujúcej za „bonitou“ pre :
 
a.      lesné dreviny navrhnuté na uznanie,
b.      lesné dreviny v obnovených častiach lesných porastov,
 
na základe príslušným OLH určených8 a predložených9 údajov o pôvode zastúpených drevín.
 
3.       V prípade ak OLH nepredložil pre príslušnú drevinu údaje podľa ods.C.2., v kolónke o pôvode dreviny v zastúpení vyhotovovateľ LHP uvedie „pôvod neznámy - (D)“.
 
4.       Údaj o pôvode dreviny zaznamená vyhotovovateľ LHP v programovom riešení LHP TAX.
 
5.       Pôvod dreviny sa v LHP označuje nasledovne:
 
 
Pôvod
Označenie
Autochtónny
A
Miestny
B
Neautochtónny
C
Neznámy
D
 
D.     Tvar dreviny
 
Programové riešenie LHP TAX umožňuje, pre bližšie určenie zásoby dreviny, samostatne určiť tvar (nízky, vysoký) konkrétnej dreviny, ktorý sa odlišuje od prevládajúceho hospodárskeho tvaru lesa určeného pre celú JPRL. Vyhotovovateľ LHP v zápisníku zaznamená tvar dreviny osobitne na jeho okraji.
 
E.      Vek dreviny
 
Programové riešenie LHP TAX umožňuje, pre bližšie určenie zásoby dreviny, samostatne určiť vek konkrétnej dreviny, ktorý sa významne odlišuje od priemerného veku určeného pre celú JPRL.
Vyhotovovateľ LHP v zápisníku zaznamená iný vek dreviny osobitne na jeho okraji.
 
F.      Aktualizácii údajov „ochranárskeho typu“ v opise porastov
 
Údaje ochranárskeho typu (OT) sa v roku 2004 v rámci prieskumu ekológie lesa nezisťovali a neaktualizovali celoplošne vo všetkých JPRL (ďalej len „porast“), ale len v porastoch, ktoré boli objektami ekologického prieskumu v r. 2004. V prípadoch, keď tieto údaje neboli ekológom aktualizované, boli prevzaté neaktualizované z predchádzajúceho LHP. Z tohto dôvodu pri opise porastov a návrhu plánu hospodárskych opatrení počas vonkajších prác je potrebné v bližšie špecifikovaných prípadoch venovať pozornosť údaju ochranárskeho typu, ako identifikátoru modelu hospodárenia.  
V Zásadách vypracovania LHP na LHC (ďalej len „Zásady“) je z vyššie uvedených dôvodov v zmysle usmernenia  oddelenia špeciálnych prieskumov (OŠP) ku kancelárskemu spracovaniu vonkajších zisťovaní z roku 2004 a spôsobu vyhotovenia častí zásad vyhotovenia LHP pre LHC v roku 2005 zo dňa 7. januára 2005 (usmernenie HÚL č.2/2005[10]) uvedený postup zisťovania a hodnotenia a určenia ochranárskeho tytu OT. S ohľadom na efektívnosť postupu ich odvodenia sa im bude venovať zvýšená pozornosť a preverenie v rámci opisu porastov sa vykoná najmä v prípadoch ak :
 
a)      nové porasty pribudli z KN v dôsledku zmeny druhu pozemku, 
b)      nové porasty pribudli v dôsledku zmien stavu lesa (napr. pri vzniku nových – mladých porastových skupín).
c)      následkom nepriaznivých činiteľov, nevhodného drevinového zloženia, alebo štruktúry porastu sú viditeľné prejavy ich poškodenia, straty stability resp. odolnosti, alebo je následne trvalo znížené zakmenenie pod 0,7 a je ohrozené dosiahnutie cieľov hospodárenia, alebo v nich v súlade s platnými pracovnými postupmi a usmerneniami vznikol dôvod na predpis odlišných hospodárskych opatrení oproti bežným porastom až po ich predčasnú obnovu.
d)      v nepoškodených predrubných porastoch so zastúpením smreka nad 80 %, v ktorých následkom doterajšieho vývoja vznikla naliehavá potreba výchovného zásahu. Jedná sa o porasty:
-           prehustlé so strednou hrúbkou d1.3 ≥15 cm, s prevahou jedincov so skrátenou korunou pod výšky stromu,
-           prehustlé so strednou hrúbkou d1.3 < ako 15 cm, s prevahou jedincov so skrátenou korunou pod ½ výšky stromu,
-           v ktorých v prípade nevykonania výchovného zásahu hrozí že vývoj porastu bude smerovať k jednému  z vyššie uvedených  stavov a dôjde k zníženiu statickej stability porastu a  tým sa zvýši riziko vzniku náhodnej ťažby.
e)      existuje zvýšené nebezpečenstvo, že sa v danom poraste nedosiahnu ciele hospodárenia. V hospodárskych lesoch patrí k cieľom obnova porastu v určenej rubnej dobe (RD) a obnovnom drevinovom zložení (OZ) podľa modelu hospodárenia. V ostatných kategóriách lesa patrí k hlavným cieľom najmä zabezpečenie trvalého plnenia požadovaných funkcií lesa. 
 
V prípade potreby vyhotovovateľ LHP požiada „ekológa“ o doplnenie modelu hospodárenia
 
V programovom riešení „LHP TAX“ sa:
-          automatizovane v kolónke „OT ochranársky typ“ na základe aktuálneho veku porastu určí prvé číslo ochranárskeho typu,
-          vyhotovovateľ LHP aktualizuje v „editačnom režime“ v kolónke „St.ohr. - stupeň ohrozenia“ údaj podľa postupu uvedenom v  zásadách.
-          po aktualizácii stupňa ohrozenia sa v kolónke „OT ochranársky typ“ automatizovane zapíše druhé číslo ochranárskeho typu.
 
Príklady porastov, ktorých hospodársky stav (prírodné pomery, stabilita, vhodnosť drevinového zloženia, odolnosť) si vyžaduje overenie a ich zaradenie do tretieho stupňa ohrozenia - „silne ohrozené porasty“:
 
-          predrubné rovnoveké porasty so zastúpením smreka nad 50 % s trvalo zníženým nerovnomerným zakmenením pod 0,7 v dôsledku vetrovej alebo snehovej kalamity, obhryzu zverou, lúpania, pôsobenia podkôrneho hmyzu, poškodenia asimilačných orgánov a pod.
-          predrubné rovnoveké porasty, v ktorých je viac ako 30 % stromov vážne oslabených hnilobou, lúpaním, ktoré už strom nie je schopný zavaliť. V prípade nižšieho zakmenenia sa % poškodených stromov potrebné pre zaradenie do tohto stupňa primerane znižuje
-          predrubné rovnoveké sm porasty s prebiehajúcou kôrovcovou kalamitou aj v prípade, že ešte majú plné zakmenenie.
-          porasty s priemernou defoliáciou nad 60 % spôsobenou dlhodobým pôsobením imisií alebo sucha  resp. sú defoliované hmyzom, vetrom alebo iným škodlivým činiteľom a nie je  predpoklad ich následnej regenerácie.
-          porasty, v ktorých následkom vyššie uvedených vplyvov je predpoklad ďalšej kalamitnej ťažby, následkom ktorej nastane trvalý pokles zakmenenia pod 0,7,
-          silne preriedené porasty so zakmenením ≤ 0,5 v ktorých sa zásadne zhoršili podmienky pre obnovu,
-          porasty mladín a obnovovaných presvetlených porastov na južných svahoch najmä prvého a druhého vegetačného stupňa s viditeľnými znakmi poškodenia suchom,
-          ihličnaté porasty v pásme ohrozenia imisiami C a vyššom bez ohľadu na súčasný stav poškodenia,
-          porasty v obnove, ktoré v predchádzajúcom období neboli dostatočne, alebo správne vychovávané a zásadne sa to prejavilo na ich hospodárskom stave,
-          predrubné porasty výchovne zanedbané a to aj bezprostredne po vykonaní výchovného zásahu (preštíhlené, až ohnuté jedince až do doby ich stabilizácie – hodnotí sa ich momentálny stav)
-          v porastoch s výskytom nešpecifického hynutia (žltnutia) smreka (zatiaľ identifikované na Kysuciach, Orave a Spiši),
-          nepoškodené porasty v bezprostrednej blízkosti ohnísk a lokalít významných škodcov (podkôrny hmyz , zver ..),
-          porasty so sústavným výskytom škôd antropogénneho pôvodu
-          pri holinách stupeň ohrozenia vyjadruje ohrozenie budúcej kultúry alebo nárastu. Na holinách nepresahujúcich parametre maloplošného holorubu sa uvedie stupeň ohrozenia 2, u holín presahujúcich stanovené parametre stupeň 3
 
Ak poškodenie porastu vzniklo následkom extrémne silného vetra, prípadne aj iného jednorázového škodlivého činiteľa a je predpoklad, že ostávajúci porast je schopný odolávať bežným nepriaznivým vplyvom, zaradí sa do stupňov ohrozenia 1, alebo 2.
 
Do štvrtého stupňa ohrozenia – „veľmi silne ohrozené porasty“ sa zaradia porasty s výrazným poškodením a zlým hospodárskym stavom, následkom ktorého je reálny predpoklad, že v priebehu 10 rokov zaniknú - pokles zakmenenia na 0,3 a menej.
 
G.     Stupeň ekologickej stability
 
Údaj stupňa ekologickej stability (SES) sa v roku 2004 v rámci prieskumu ekológie lesa nezisťoval a neaktualizoval celoplošne, ale len v porastoch, ktoré boli objektami ekologického prieskumu v r. 2004.
Z uvedeného dôvodu vyhotovovateľ LHP nebude, pri obnove LHP platných od 1.1.2006,  údaj SES  zisťovať ani aktualizovať.
 
 
 
 
                                                                                                                           Ing. Ján Bavlšík
 
                                                                                                                         riaditeľ Lesoprojektu
 
 
 
 
 
Vo Zvolene 9. mája 2005[1]   zákon NRSR o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
[2]   zákon ktorým sa mení zákon NRSR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,
[3]   v príslušných programových riešeniach AZ a LHP TAX, náležitostiach LHP a databázach LHP v LIC Lp Zvolen,
[4]   Skratka dreviny v zmysle ods. A.4. tohto usmernenia,
[5]   Skratka dreviny v zmysle ods. A.3. tohto usmernenia,
[6] Drevina sa v LHP zaznamená pod skratkou a názvom dreviny uvedenou v stĺpci 1. a 2.
[7] Príloha č. 1 „Postup pre určenie fenotypovej hodnoty lesných drevín“ Metodického postupu pre zakladanie, obhospodarovanie a využívanie semenných zdrojov lesných drevín podľa vyhlášky MPSR č. 64/2001 Z.z. o reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii
[8] § 20 ods. 5 vyhlášky MPSR č. 571/2004,
[9] § 20 ods. 6 vyhlášky MPSR č. 571/2004,
[10] Týmto sa prideľuje usmerneniu   oddelenia špeciálnych prieskumov (OŠP) ku kancelárskemu spracovaniu vonkajších zisťovaní z roku 2004 a spôsobu vyhotovenia častí zásad vyhotovenia LHP pre LHC v roku 2005 zo dňa 7. januára 2005 ktoré bolo vydané bez  „čísla“ uvedené poradové číslo 2.
NSRV ARVI NSRV
tomenu