Usmernenie OHÚL č. 2/2006 k opisovému zápisníku pre vonkajšie práce na vyhotovenie LHP v r. 2006

skipmenu

tomenu

Usmernenie OHÚL č. 2/2006
k opisovému zápisníku pre vonkajšie práce na vyhotovenie LHP v roku 2006
 
Opisový zápisník 6-1-2006 (ďalej len „zápisník“) je tlačivo na záznam prvotných údajov opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení pri vyhotovovaní LHP v roku 2006. 
Do zápisníka sú predtlačené údaje z rámcového plánovania, vybrané údaje z pôvodného opisu dielcov a vybrané údaje o drevinách aktualizované k začiatku platnosti obnovovaného LHP.
Zápis niektorých údajov do zápisníka sa oproti doterajšiemu mení, alebo dopĺňa takto:
 
1.      Chránené územia a ich ochranné pásma (1. CHÚ, 2. CHÚ, 3. CHÚ)
 
V zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránené územia (ďalej len CHÚ) a ich ochranné pásma (ďalej len OP) sú lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu.
Údaje o určení druhu CHÚ, resp. ich OP a ich plošnom zastúpení (% z plochy JPRL, ak CHÚ nie je vyhlásené na celú JPRL) sa v JPRL zaznamenajú len v prípade, ak tieto boli vyhlásené v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, na základe podkladov poskytnutých orgánmi štátnej správy ochrany prírody.
V JPRL pri opise na úrovni dielca, čiastkovej plochy a porastovej skupiny je možné zaznamenať až tri CHÚ (1. CHÚ, 2 CHÚ, 3. CHÚ).
Do zápisníka sa do príslušnej kolónky zapíše druh chráneného územia (svojou skratkou) a v LHP_TAX sa pre každý zapísaný druh výberom z „ponuky“ priradí kód CHÚ podľa platného číselníka a automatizovane sa priradí 100% výmery JPRL. Ak vybraný druh CHÚ zaberá len časť plochy JPRL, túto je potrebné ručne upraviť na príslušný % podiel z výmery JPRL.
 
2.      Zóna ochrany prírody (ZOP)
 
Chránené územia možno na základe stavu biotopov členiť najviac na štyri zóny, ak je to potrebné na zabezpečenie starostlivosti o ne. Zóny sa vymedzujú a odstupňujú podľa povahy prírodných hodnôt v nich tak, aby:
-                piaty stupeň ochrany bol určený v zóne A,
-                štvrtý stupeň ochrany bol určený v zóne B,
-                tretí stupeň ochrany bol určený v zóne C
-                druhý stupeň ochrany bol určený v zóne D.
Stupeň ochrany určený podľa zón má prednosť pred stupňom ochrany ustanoveným podľa § 18 ods. 2 a § 19 ods. 2 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov alebo všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým bolo chránené územie vyhlásené.
Údaje ZOP sa v JPRL zaznamenajú len v prípade, ak tieto boli vymedzené všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. vyhláška MŽP SR č. 420/2003 Z. z.), na základe podkladov poskytnutých orgánmi štátnej správy ochrany prírody.
Údaje ZOP, pokiaľ sú aj súčasťou „rámcového plánovania“ sa pre konkrétnu JPRL automatizovane zaznamenajú v „zápisníku“.
V JPRL na úrovni dielca a čiastkovej plochy je možné zaznamenať dve ZOP aj s % podielom plochy.
Do kolóniek ZOP1, OP2 sa zapíše jeden z údajov A,B,C,D resp. medzera. V LHP_TAX sa výberom z „ponuky“ automatizovane priradí kód ZOP.
 
 
 
3.      Územie európskeho významu - SKUEV
 
Ak sa JPRL nachádza v navrhovanom území európskeho významu, ktoré je uvedené        v Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu (Z tohto zoznamu je prevzatá skratka SKUEV), v  zápisníku sa do kolónky SKÚEV zapíše štvormiestny identifikačný kód (napr. 0035 - Čebovská lesostep) podľa platného číselníka SKUEV.
Povinnosť zaznamenávať v zápisníku pre JPRL aj údaje SKUEV musí byť v pokynoch na vyhotovenie plánu uvedených v protokole podľa § 41 ods. 9 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, na základe podkladov poskytnutých orgánmi štátnej správy ochrany prírody.
V súčasnosti pri zázname údaja SKÚEV v zápisníku a ani v LHPTAX nie je možné uvádzať jeho plošné vymedzenie v JPRL a skutočný, resp. určený stupeň ochrany.
 
4.      Chránené vtáčie územie
 
Ak sa JPRL nachádza na území, ktoré je všeobecne záväzným právnym predpisom vyhlásené ako chránené vtáčie územie, v zápisníku v  kolónke „Chrán. vtáčie územie“ sa zapíše kód chráneného vtáčieho územia podľa platného číselníka. 
V súčasnosti pri zázname údaja „Chrán. vtáčie územie“ v zápisníku a ani v LHPTAX nie je možné uvádzať jeho plošné vymedzenie v JPRL a určený stupeň ochrany.
Povinnosť zaznamenávať v zápisníku pre JPRL aj údaje o chránených vtáčích územiach musí byť v pokynoch na vyhotovenie plánu uvedených v protokole, na základe podkladov poskytnutých orgánmi štátnej správy ochrany prírody.
 
5.      Spôsob obhospodarovania (SO)
 
Číselník kódov pre zápis údaja „Spôsob obhospodarovania“ je doplnený o kód „e“ - energetické porasty (§ 2 písm. s zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ). Do JPRL sa zapisuje vtedy, ak sa bude obhospodarovať ako energetický porast.
Údaj sa preberá ako identifikátor rámcového plánovania zo samostatne vyhotovených modelov hospodárenia pre vybrané JPRL uvedených v „správe o doterajšom hospodárení a           o určení zásad na vyhotovenie LHP„ a v pokynoch na vyhotovenie plánu uvedených v protokole.  
 
6.      Identifikátor špecifikum (Špec.)
 
Číselník kódov pre zápis údaja „Špecifikum“ je doplnený o kód „g“ génová základňa. Do JPRL sa zapíše vtedy, ak sa táto na základe „uznania zdroja reprodukčného materiálu“ obhospodaruje ako génová základňa.
Údaj sa preberá ako identifikátor rámcového plánovania zo samostatne vyhotovených modelov hospodárenia pre vybrané JPRL uvedených v „správe o doterajšom hospodárení a      o určení zásad na vyhotovenie LHP„ a v pokynoch na vyhotovenie plánu uvedených v protokole.  
 
7.      Vek dreviny
 
Ak sa skutočný vek dreviny v zastúpení významne odlišuje od priemerného veku uvádzaného pre JPRL (napr. vek pre JPRL je 110 rokov a v zastúpení drevín sa nachádza aj drevina „breza“ s vekom 60 rokov) a uvedená skutočnosť nebola vyriešená prostredníctvom rozdelenia lesa vytvorením samostatnej etáže, je možné z dôvodu presnejšieho zistenia skutočného stavu porastu, najmä zásoby dreviny pre túto drevinu v „zápisníku“ v kolónke „vek dreviny“ zapísať jej skutočný – pri opise zistený vek.
 
8.      Vznik dreviny
 
 Podľa spôsobu vzniku lesných porastov sa rozlišuje hospodársky tvar lesa vysoký a hospodársky tvar lesa nízky.
Ak charakter (vznik) dreviny zastúpenej v poraste nezodpovedá prevažujúcemu hospodárskemu tvaru lesa určenému pre JPRL, potom z dôvodu presnejšieho zistenia skutočného stavu porastu, najmä zásoby dreviny, je možné pre túto drevinu do kolónky „tvar dreviny“ zapísať jej skutočný pri opise zistený vznik resp. tvar (V alebo N).
 
9.      Intenzita poškodenia
 
Doposiaľ sa v opisovom zápisníku pri zápise údajov o poškodení jednotlivých drevín uvádzal druh škodlivého činiteľa a rozsah poškodenia v 10 %. Aby bola informácia o zistenom druhu škodlivého činiteľa úplná, bude sa v zápisníku uvádzať aj dôsledok jeho pôsobenia na drevinu a to vyjadrením intenzity poškodenia dreviny v 10 %.
Vyššie uvedeným spôsobom sa zaznamená napr. skutočnosť, že v JPRL je 80 % jedincov dreviny smrek (rozsah) poškodenej obhryzom (kód – 21), pričom priemerná intenzita poškodenia smreka je len 20 %.
 
10.Výchova lesa prečistkami (druh ťažby – Prečistka)
 
Hranice medzi prerezávkami a prebierkami sú zväčša plynulé a pre ich rozlíšenie platí konvencia, že výchovné zásahy v mladých lesných porastoch na rozhraní húštin a žŕďkovín, pri ktorých nadpolovičná väčšina stromov určených na vyrúbanie už dosiahla resp. v plánovanej dobe zásahu dosiahne hrúbku vo výške 130 cm od 10 cm, sa plánujú ako prebierky s uvedením prebierkovej plochy, jej plošným vymedzením a bližším charakterizovaním v opise porastu.
Ak zariaďovateľ v JPRL v mladom lesnom poraste v rastovom stupni od výšky 1m po hrúbku stredného kmeňa 5 cm nepredpokladá ku koncu platnosti LHP vývoj celého porastu do štádia rastového stupňa žrďkoviny (6-12 cm) so zodpovedajúcou zásobou na 1 ha, celkovou zásobou a priemernou strednou hrúbkou vo výške 130 cm presahujúcou 10 cm, ktorý by si už vyžadoval plánovať „prebierku“ v zodpovedajúcej ploche a objeme, potom môže predpokladaný objem hrubiny z „vyspelejších skupín“ naplánovať aj v rámci plošného predpisu prečistky a predpokladaný objem ťažby z prečistiek v čase vykonania prečistky zapísať po drevinách do samostatnej kolónky ako druh ťažby „prečistka“. To isté platí aj pre celé JPRL s plánovaním objemu hrubiny z prečistiek.
V prípade vyššieho plánovaného objemu hrubiny dreviny ako je jej zásoba je potrebné v opise dielca pre príslušnú drevinu v kolónke „zásoba na 1 ha“ uviesť minimálne taký „objem dreva“, ktorý by po následnom prepočítaní na celkovú zásobu zodpovedal minimálne objemu ťažby dreva plánovanému v prečistke.
 
11.Ťažba z rozčleňovania (druh ťažby – Rozčleňovanie)
 
Pre plánovanie rozčleňovania a prerúbania hraníc platia všeobecné zásady stanovené v Pracovných postupoch HÚL 1995.
V zápisníku sa v rámci plánovania „ťažby“ v JPRL samostatne určuje objem dreva z rozčleňovania a prerúbania hraníc takto:
a.       V kolónkach „Rozčleňovanie a prerúbanie hraníc spolu“ sa samostatne bez členenia po drevinách uvedie celkový plánovaný objem dreva spolu. Pre bližšie určenie plánovaného objemu ťažby dreva z rozčleňovania je možné využiť v rámci vonkajšieho opisu členenie rozčleňovania na:
-         linkami,
-         dočasnými približovacími cestami,
-         prerúbaním hranice.
b.       Program LHPTAX umožňuje automatizovaný výpočet objemu dreva z rozčleňovania. Pre tento výpočet je potrebné zadať nasledovné údaje:
-         pre rozčleňovanie linkami - šírka liniek, ich odstupová vzdialenosti a % plochy, na ktorej sa plánuje rozčleňovanie,
-         pre rozčleňovanie dočasnými približovacími cestami - šírka cesty a jej dĺžka,
-         pre rozčleňovanie prerúbaním hraníc JPRL - šírka a dĺžka prerúbania hranice.
 
Vyššie uvedené údaje si zariaďovateľ môže zapísať do voľného priestoru v zápisníku pod kolónkami pre zápis zalesňovania).  
c.       V kolónkach Druh ťažby „Rozčleňovanie“ sa vyššie uvedený celkový objem z rozčlenenia a prerúbania hraníc rozpíše po drevinách buď na základe zastúpenia drevín v poraste alebo v špecifických prípadoch osobitne po drevinách na základe zadania zariaďovateľom (napr. dokončenie rozčleňovania na ploche s odlišným zastúpením drevín ako je priemerné za celú JPRL).
 
 
12.Ťažba ležaniny
 
V kolónkach Druh ťažby „Ťažba ležaniny“ sa pre dreviny a spolu zapíše objem dreva ležaniny plánovaný na spracovanie.
Plánovaný objem „ťažby ležaniny“ môže byť £ ako je objem ležaniny uvedený pre príslušnú drevinu v kolónke „Ležanina“.
 
13.Podsadba a podsejba
 
V opodstatnených prípadoch sa v časti „Zalesňovanie“ pre dreviny uvedie aj spôsob zalesnenia podsadba, podsejba.
Údaje zalesnenia pre dreviny  sa uvedú v % s prepočtom na ha, s presnosťou na dve desatinné miesta v kolónke „Z toho podsadba, podsejba“
 
14.Nadmorská výška
 
Zisťovanie údajov o rozpätí nadmorských výšok v JPRL vyhotovovateľovi plánu vyplýva z § 3 ods. 3 a ods. 4   vyhlášky MP SR č. 571/2004 Z. z.
V zápisníku sa v kolónke „Nadmorská výška“ uvedie rozpätie nadmorských výšok           (od – do) v ktorých sa JPRL (dielec, čiastková plocha) nachádza.
Údaje o nadmorských výškach sa odvodia z vrstevníc príslušnej lesníckej mapy na úrovni čiastkovej plochy.
Údaje o rozpätí nadmorských výšok sa udávajú v m zaokrúhlené na desiatky (napr. 480 – 790).
Vo viacetážových JPRL sa údaje o rozpätí nadmorských výšok zapíšu do prvej etáže a do nasledujúcich etáží sa musia prebrať.
Pre porastové zvyšky sa údaje o rozpätí nadmorských výšok neudávajú.
 
15.Doba zabezpečenia (DZ)
 
V zmysle § 20 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch lesný porast vzniknutý po obnove lesa je obhospodarovateľ lesa povinný zabezpečiť do dvoch až desiatich rokov od uplynutia lehoty určenej na jej vykonanie, diferencovane podľa lesného hospodárskeho plánu.
Počet rokov „doby zabezpečenia“ je údajom rámcového plánovania a do zápisníka sa pre príslušnú JPRL preberá z príslušného modelu hospodárenia.
Doba zabezpečenia v JPRL sa uvádza v rokoch určených pre zabezpečenie lesného porastu, a nie ako termín do ktorého má byť lesný porast zabezpečený od vzniku holiny.
Doba zabezpečenia je v modeloch stanovená na základe identifikátorov, a to hlavne: HSLT, špecifikum ochranných lesov (v prípade, kde by podľa HSLT mala byť kategória lesov hospodárskych ale z rôznych príčin sú to lesy ochranné), porastový typ, stupeň ohrozenia a pásmo ohrozenia imisiami. Vzhľadom k tomu, že zariaďovateľ sa pohybuje v konkrétnych JPRL a nie priemerných pomeroch pre dané kombinácie modelu (rámca) aktualizuje rámcovú DZ najmä v týchto prípadoch:
a.       Ak JPRL, ktorú popisuje nezodpovedá rámcu platnému pre najzastúpenejší HSLT. V tomto prípade sa modifikuje DZ podľa rámca platného pre ďalšie HSLT zastúpené v JPRL podľa príslušnosti lesných typov do HSLT.
V zásade platí:
-         čím extrémnejšie (exponovanejšie, podmáčanejšie, s významnejšou ochrannou funkciou a p.) je stanovište, tým viac sa DZ predlžuje,
-         čím je lepšia bonita, teda stanovište plní viac produkčné funkcie lesa, tým viac sa DZ skracuje.
-         Pri aktualizovaní DZ sa nezohľadňuje vplyv buriny a škody zverou.
b.       Ak sa v pôvodnej JPRL zmení kategória lesov, zmení sa aj jej funkčné zameranie. Z uvedeného dôvodu sa musí aktualizovať aj údaj DZ, a to buď podľa HSLT, ak sa preradením do inej kategórie mení HSLT (u dvojčiat lesných typov) alebo ak ide o špecifikum, tak sa hľadá podobná kombinácia v rámci príslušnej zmenenej kategórie lesov.
c.       Ak sa z dôvodu zistenia skutočného stavu lesa v JPRL zásadne zmení ZHSPT, aktualizuje sa v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich zo zmeneného modelu aj údaj DZ.
d.       Ak sa v JPRL zmení stupeň ohrozenia, upravuje sa aj údaj DZ. Všeobecne platí, že čím je vyšší stupeň ohrozenia tým je dlhšia doba zabezpečenia (platí hlavne pre kalamitné plochy, stupeň ohrozenia 3. a 4.)
 
16.Vek začiatku obnovy
 
Pre zabezpečenie ťažbovej úpravy pri plánovaní obnovných ťažieb účelovým hospodárskym spôsobom (UHS), odvodenie ťažbových ukazovateľov vo vzťahu k prognózam vývoja ťažieb v nasledujúcich desaťročiach, sa v zápisníku uvedie aj údaj „vek začiatku obnovy“.
V zásade sa určuje sa odpočítaním polovice obnovnej doby od rubnej doby. Tieto údaje  sú pre JPRL stanovené v príslušnom modeli hospodárenia.
Vek začiatku obnovy je definovaný najskorším možným vekom pre začiatok obnovy. Jeho uplatnenie pri použití UHS je viazané na konkrétnu vekovú štruktúru dielca (najmä na potrebu prirodzeného zmladenia a mladín približne do 30 rokov). V rovnovekom lesnom poraste (dielci) je pri UHS vek začiatku obnovy určený ako najnižší možný začiatok obnovy z fyziologického hľadiska (najmä plodivosti drevín).
 
17.  Vek životnosti
 
Pre zabezpečenie ťažbovej úpravy pri plánovaní obnovných ťažieb, odvodenie ťažbových ukazovateľov vo vzťahu k prognózam vývoja ťažieb v nasledujúcich desaťročiach pri použití UHS sa v zápisníku uvádza aj údaj „vek životnosti“.
Vek životnosti vo väzbe na UHS je dosiahnuteľný vek lesného porastu (nie jednotlivých stromov), alebo etáže so zakmenením aspoň 0,7 zdravých stromov pri ktorom ešte nedochádza k  znižovaniu zakmenenia a tým aj k vzniku zmladenia na súvislej ploche.
Vek životnosti je údajom rámcového plánovania a do zápisníka sa pre príslušnú JPRL preberá z príslušného modelu hospodárenia.
Ak sa skutočný stav lesného porastu oproti aktualizovanému podstatne zmenil takým spôsobom, že sa musí zmeniť aj zodpovedajúci model hospodárenia, v zápisníku sa musí zmeniť aj údaj veku životnosti.
 
18.Uznaný zdroj reprodukčného materiálu
 
V zápisníku sa do kolóniek „Uznaný zdroj reprodukčného materiálu“ príslušným kódom podľa číselníka zapíše skutočnosť, že v JPRL sa nachádza, resp.  pri obnove plánu bude uznaný zdroj reprodukčného materiálu.
V jednej JPRL je možné zapísať až tri kódy druhu zdroja reprodukčného materiálu (A,GZ,VS), bez jeho konkretizácie na drevinu.
 
Uznané zdroje reprodukčného materiálu sa zápisníku označujú takto:
 
Kód
Uznaný zdroj reprodukčného materiálu
A
Uznané porasty kategórie A
B
Uznané porasty kategórie B
GZ
Génové základne
SP
Semenné porasty
VS
Rodičovské - výberové stromy
 
Konkretizovať zdroj reprodukčného materiálu na drevinu resp. uviesť jeho „evidenčný kód“ pridelený Strediskom kontroly LRM v uznávacom liste je možné len v doplnku opisu.
V slovnom opise v časti F: Osobitný účel sa kódy 01, 02,14, 15, 24, nebudú uvádzať.  
 
 
19.Lesný typ
 
Vzhľadom na vykonanú digitalizáciu máp lesných typov s možnosťou ich prepojenia na LDM na LC, kde je digitalizácia vykonaná sa v zápisníku zaznamenávajú všetky reálne sa vyskytujúce LT, ktorých plošné zastúpenie v JPRL dosahuje aspoň 10 %.
Na LC, kde digitalizácia máp LT nebola vykonaná sa v zápisníku uvádzajú tri najviac plošne zastúpené LT.
 
20.Vlastnícky celok - VC
 
Do záhlavia zápisníka sa uvádza názov vlastníckeho celku, v ktorom hospodári príslušný obhospodarovateľ.
 
21.Zakmenenie
 
Z dôvodu zabezpečenia presnejšieho zistenia skutočného stavu lesného porastu s ohľadom na plochu a zásobu resp. návrh plánu hospodárskych opatrení v JPRL je možné zakmenenie udávať s presnosťou na dve desatinné miesta. (napr.: 0,85)
V čistopise LHP bude hodnota zakmenenia naďalej uvádzaná zaokrúhlená na 1 desatinné miesto.
 
22.Ojedinele
 
S ohľadom na spresnenie a jednoznačnosť údajov zisťovaných v rámci podrobného zisťovania stavu lesov sa v zápisníku, v slovnom opise dielca, v kolónkach „Ojedinele“ zapíšu príslušnou skratkou dreviny, ktoré nie sú uvedené v kolónke „Zastúpenie %“ v číselnom opise dielca (nahrádza sa kód 07 v skupine kódov D).
 
23.Funkčný typ
 
Údaj o funkčnom type sa pre JPRL do zápisníka preberá z výstupov rámcového plánovania.
Ak sa skutočný stav lesného porastu oproti aktualizovanému zmenil tak, že sa musí zmeniť aj zodpovedajúci model hospodárenia, v zápisníku je potrebné zmeniť aj údaj funkčného typu podľa nového modelu. Funkčný typ sa rozpíše do kolóniek Fh (hlavná funkcia) a Fv (vedľajšia funkcia) podľa platného číselníka.
 V prípade vytvorenia nových JPRL alebo v prípade zmeny kategórie či subkategórie lesa, funkčný typ určí vyhotovovateľ LHP. Na tento účel program LHP TAX umožňuje automatizovaný výpočet „funkčného typu“.
 
24.Pôvod dreviny
 
Údaje o pôvode zastúpených drevín, v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky MP SR č. 571/2004 Z. z. a v zmysle Usmernenia HÚL č. 3/2005, sa v LHP zaznamenávajú vždy pre:
-              všetky dreviny navrhnutých na uznanie ako príslušný zdroj reprodukčného materiálu,
-              dreviny v obnovených častiach lesných porastov,
 na základe podkladov určených a predložených OLH.
Pôvod drevín sa určí podľa zložky, ktorá v lesnom poraste prevláda a do zápisníka sa zapíše kódom podľa platného číselníka.
V prípade, ak OLH nepredložil údaje o pôvode niektorej dreviny a vyhotovovateľ LHP ho nemôže správne určiť uvedie „pôvod neznámy - (D)“
 
25.Doplnenie kódovacieho kľúča
 
Do spoločných výrazov sa dopĺňajú výrazy:
-              S2 „v starších skupinách“
-              S3 „okrem mladších skupín“
 
Do skupiny D – Zmiešanie sa dopĺňajú výrazy:
-              08 „zmieš.ostrovček.,“
-              09 „zmieš.plošné,“
 
Vysvetlenie niektorých kódov zmiešania“
 
-
hlúčkovité 
 
do 0,01 ha
-
skupinovité
 
nad 0,01 ha do 0,20 ha
-
ostrovčekovité
nad 0,20 ha do 0,50 ha
-
plošné
 
nad 0,50 ha
 
Do skupiny E – hospodársky stav sa dopĺňa výraz:
 
-              54 „rozpr.mal.clon.rub.,“
 
Do skupiny F – Osobitný účel sa dopĺňa výraz:
 
-              26 „v por. trasa produktovodu“
 
V skupine F – Osobitný účel sa z dôvodu záznamu do osobitných polí databázy LHP vynechávajú výrazy:
 
-              01 uzn. pre zber semena
-              02 uzn. výber. str.
-              03 ŠPR
-              09 v por. rezon. dr.
-              10 – PHO 1.st.
-              11 – PHO 2.st.
-              12 – PHO 3.st.
-              14 čakateľ. porast
-              15 gén. zákl.
-              16 nár. prír. rez.
-              17 prír. rez.
-              18 nár. park
-              21 CHKO
-              22 chrán. areál
-              23 ochr. pásmo
-              24 semenný porast
 
Do skupiny G – Obnova sa dopĺňajú výrazy:
 
-              X1 „mal.clon.rub,“
-              X2 „účelový hosp.spôsob jednotlivý,“
-              X2 „účelový hosp.spôsob skupinový“
-              X4 „dorub nad očak. prirodz. zmlad.,“
-              X5 „ucelené a kvalitné skupiny ponechať,“
použije sa v prípade, ak sa dolná etáž ťaží s hornou etážou a je predpoklad, že existujú  
                 v JPRL ucelené a kvalitné skupiny dolnej etáže, ktoré sa ťažiť nebudú
-              X6 „pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou,“
                         v spojitosti s pokynom dolnú etáž rúbať s hornou etážou
-              X7 „rozčleniť,“
-              X8 „rozčlen. dočas. pribl. cestou,“
 
Do skupiny H – Výchova sa dopĺňajú výrazy:
 
-              35 „rozčlen. dočas. pribl. cestou,“
-              36 „po zásahu,“
-              37 „pošk. jedince po ťažbe vyrúbať,“
-              38 „chrániť pred výmladnosťou,“
-              39 „prečistka zač. plat .LHP v prvých 3 r.,“
-              40 „prebierka konc. plat. LHP v posl. 3 r.“
 
 
 
 
 
Vypracoval Odbor HÚL NLC - ÚLZI Zvolen                                          
 
Vo Zvolene, dňa 09. 05. 2006
 
 
 
 
Ing. Ján Kučera
                              vedúci odboru HÚL

NSRV ARVI NSRV
tomenu