Zoznam lesných drevín a ich skratiek používaných pri vyhotovovaní LHP

skipmenu

tomenu
Zoznam lesných drevín a ich skratiek používaných pri podrobnom zisťovaní stavu lesa v rámci vyhotovovania lesných hospodárskych plánov

  

Skratka
Názov dreviny
Latinský názov
Stromovité dreviny
SM
Smrek obyčajný
Picea abies
SP
Smrek pichľavý
Picea pungens
SO
Smrek omorikový (omorika)
Picea omorica
JD
Jedľa biela
Abies alba
JO
Jedľa obrovská
Abies grandis
BO
Borovica lesná (sosna)
Pinus sylvestris
BC
Borovica čierna
Pinus nigra
BS
Borovica Banksova
Pinus banksiana
KS
Borovica horská (kosodrevina)
Pinus mugo
VJ
Borovica hladká (vejmutovka)
Pinus strobus
LB
Borovica limbová
Pinus cembra
BB
Borovica barinná
Pinus uncinata
DG
Duglaska tisolistá
Pseudotsuga menziesii
SC
Smrekovec opadavý
Larix decidua
SJ
Smrekovec japonský
Larix kaempferi, syn. Larix leptolepis
TX
Tis obyčajný
Taxus baccata
DL
Dub letný
(Dub sivozelený)
Quercus robur
(Quercus pedunculiflora)
DZ
Dub zimný,
(Dub žltkastý,)
(Dub mnohoplodý) 
(Dub balkánsky)
Quercus petraea,
(Quercus dalechampii,)   (Quercus polycarpa)
(Quercusn frainetto)
 
DC
Dub červený
Quercus rubra
DP
Dub plstnatý
(Dub jadranský)
Quercus pubescens
 (Quercus virgiliana)
CR
Dub cerový (cer)
Quercus cerris
DX
Dub močiarny
Quercus palustris
DS
Dub letný slavónsky
Quercus robur ssp. Slavonica
BK
Buk lesný
Fagus sylvatica
HB
Hrab obyčajný
Carpinus betulus
BH
Brest horský
Ulmus montana, syn. Ulmus glabra
BP
Brest poľný (hrabolistý)
Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
VZ
Brest väzový
Ulmus laevis
BD
Brest sibírsky
Ulmus pinnato-ramosa
JH
Javor horský
Acer pseudoplatanus
JM
Javor mliečny
Acer platanoides
JP
Javor poľný
Acer campestre
JT
Javor tatársky
Acer tataricum
JI
Javor introdukovaný
Acer introd. sp.
JU
Jaseň úzkolistý
Fraxinus angustifolia
JS
Jaseň štíhly
Fraxinus excelsior
JA
Jaseň americký
Fraxinus americana
JK
Jaseň manový
Fraxinus ornus
JJ
Javorovec jaseňolistý
Negundo aceroides, szn. Acer negundo
PJ
Pajaseň žliazkatý
Ailanthus altissima
JL
Jelša lepkavá
Alnus glutinosa
JX
Jelša sivá
Alnus incana
JZ
Jelša zelená
Alnus viridis
BR
Breza bradavičnatá
Betula pendula syn. Betula verrucosa
BA
Breza plstnatá
Betula pubescens
LM
Lipa malolistá
Tilia cordata
LV
Lipa veľkolistá
Tilia platyphyllos.
AG
Agát biely
Robinia pseudoacacia
VB
Vŕba biela
Salix alba
VF
Vŕba krehká
Salix fragilis
VK
Vŕba krovitá
Salix sp.
VV
Vŕba hlavová (vŕškovaná)
Salix sp.
JB
Jarabina vtáčia
Sorbus aucuparia
MK
Jarabina mukyňová (mukyňa)
Sorbus aria
BX
Jarabina brekyňová (brekyňa)
Sorbus torminalis
OK
Jarabina oskorušová (oskoruša)
Sorbus domestica
TB
Topoľ biely
Populus alba, P. canescens
TC
Topoľ čierny
Populus nigra
TI
Topoľ I 214
Populus x euroamericana (‘I-214’)
TR
Topoľ Robusta
Populus x euroamericana (‘Robusta’)
OS
Topoľ osikový (osika)
Populus tremula
CS
Čerešňa vtáčia
Prunus avium
MH
Čerešňa mahalebková (mahalebka)
Prunus mahaleb
OC
Orech čierny
Juglans nigra
OV
Orech vlašský
Juglans regia
GJ
Gaštan jedlý
Castanea sativa
GK
Pagaštan konský
Aesculus hippocastanum
TP
Čremcha obyčajná (tŕpka)
Padus avium, syn. Padus racemosa
HR
Hruška obyčajná
Pyrus pyraster
JN
Jabloň planá (plánka)
Malus × sylvestris
PL
Platan
Platanus sp.
OH
Orechovec hikória
Carya sp.

 
Krovité dreviny
BZ
Baza čierna
Sambucus nigra
DR
Drieň obyčajný
Cornus mas
HJ
Hloh jednosemenný
Crataeus monogyna
HO
Hloh obyčajný
Crataegus oxyacantha
 
Krovité dreviny sa v podrobnom zisťovaní stavu lesa - opise porastov so  zistením „taxačných“ veličín a v pláne hospodárskych opatrení nepoužívajú. Svojím kódom sa uvádzajú v doplnku k slovnému opisu porastu a v doplnku k plánu hospodárskych opatrení.
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu