Hospodárska úprava lesov

skipmenu

tomenu

 

Hospodárska úprava lesov (HÚL) je najdôležitejšou disciplínou lesného hospodárstva, od ktorej sa odvíjajú všetky ďalšie lesnícke činnosti. Spolu s pestovaním a ochranou lesa je považovaná za jednu z troch "kráľovských" lesníckych disciplín.
 
Termín „hospodárska úprava lesov“ má svoj pôvod v Strednej Európe, v nemecky hovoriacich krajinách. Anglofónne krajiny ju nazývajú forest management, čo znamená aj hospodárenie v lesoch alebo riadenie lesného hospodárstva.
 
Hospodárska úprava lesov (HÚL) ako vedná disciplína a zároveň aj praktická činnosť je zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov a plánovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Toto poslanie, ciele a úlohy musí plniť pri veľmi zložitom zosúlaďovaní záujmov vlastníkov, resp. obhospodarovateľov lesov s verejným záujmom. 
Prostredníctvom HÚL, ako jedného z rozhodujúcich nástrojov odborného a trvalého hospodárenia v lesoch, sa zabezpečuje zároveň dlhodobý rozvoj lesníctva.
 
Hlavným cieľom hospodárskej úpravy lesov (HÚL) je zistiť stav lesných porastov, ich vývoj a navrhnúť opatrenia, ktoré odporúčajú hospodáriť v lesných porastoch spôsobom zabezpečujúcim výnos z lesných pozemkov pri dodržaní zabezpečenia ostatných funkcií lesov (ochrana pôdy, ochrana vodných zdrojov či podzemných alebo povrchových, rekreačné funkcie lesa a pod.)
 
Hlavným výsledkom hospodárskej úpravy lesov a najmä lesným hospodárskym plánom je:
  • kategorizácia lesov - rieši zaradenie priestorových jednotiek rozdelenia lesa do  .........................
  • priestorová úprava lesa – navrhuje priestorové rozdelenie lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky (od jednotlivých porastov až po veľké hospodárske celky), odporúča priestorové umiestňovanie pestovateských/obnovných zásahov do porastov, rozčlenenie lesných porastov a komplexov,
  • časová úprava lesa –rieši časovú rámec plánovania  ťažbových a pestovných zásahov do lesných porastov, tak aby sa dosiahli požadované ciele hospodárenia,
  • ťažbová úprava lesa – určuje objem ťažby (obnovnej aj výchovnej) a jej plynulosť tak, aby sa zabezpečila dlhoročná vyrovnanosť objemu ťažieb dreva pri optimálnom využívanií produkčného potenciálu lesných porastov a ich trvalom plnení ostatných (mimoprodukčných) funkcií lesa.
NSRV ARVI NSRV
tomenu